STOR EJENDOM FÅR NY STATUS…

11. juli 2014

Huslejenævnet i Odense ændrede ejendommens status.

Ved brev af 24. februar 2014 har DEAS A/S på vegne af ejeren, AP Ejendomme, indbragt en sag om, hvorvidt ejendommen skal hensætte beløb til konti for udvendig vedligeholdelse jf. boligreguleringslovens § 18 og § 18 b.

Lejen i ejendommen fastsættes i dag efter reglerne om omkostningsbestemt husleje jf. boligreguleringslovens kapitel II-IV, og der hensættes til konti for udvendig vedligeholdelse jf. § 18 og § 18 b. Imidlertid har ejeren erfaret, at ejendommen før 1984 blev benyttet til erhverv, hvorfor ejendommen ikke kan være omfattet af kapitel II-IV.

DEAS A/S har forelagt dette for Grundejernes Investeringsfond, som ved brev af 19. februar 2014 har fastholdt, at lejen i ejendommen skal reguleres efter reglerne om omkostningsbestemt leje, hvorfor der ligeledes skal hensættes til §§ 18 og 18 b.

Ved sagens indbringelse til huslejenævnet, har udlejeren henvist til tidligere byggesager på ejendommen, heriblandt byggesagsnr. 802131 og 841738 vedrørende omdannelse af boliglejemål til erhvervslejemål.

Nævnet har gennemgået sagens bilag og dokumentationer.

AFGØRELSE

Nævnet har i medfør af boligreguleringslovens § 22 vedtaget, at ejendommen ikke er omfattet af reglerne i boligreguleringslovens kapitel II – IV.

Dette betyder, at ejendommen ikke skal hensætte beløb til konti for udvendig vedligeholdelse jf. boligreguleringslovens § 18 og § 18 b.

BEGRUNDELSE

Nævnet har lagt til grund,

at      det fremgår af boligreguleringslovens § 4, stk. 3, at reglerne i kapitel II – IV ikke gælder for lejeforhold i ejendomme, hvor mere end 80 pct. af ejendommens bruttoetageareal den 1. januar 1980 anvendtes til andet end beboelse,

at      det dermed er anvendelsen af bruttoetagearealet, som der lægges vægt på,

at      ejendommens samlede areal pr. 1.1.1980 udgjorde 3.166 m2, hvoraf erhvervsarealet udgjorde 2.354 m2, og boligarealet udgjorde 812 m2,

at      det af byggesags nr. 802131 fremgår, at en del af dette boligareal blev anvendt som repræsentationslokaler, hvorved der blev ansøgt om tilladelse til fortsat at anvende denne del af boligarealet til repræsentation,

at      tilladelse hertil blev givet den 13. august 1980,

at      det heraf kan konkluderes, at en del af boligarealet før 1980 blev anvendt til “andet end beboelse”, herunder som repræsentationslokaler,

at      dette areal kan opgøres til ca. 300 m2 jf. korrespondancen i byggesagerne,

at      det af BBR-ejermeddelelse pr. 18. april 1980 fremgik, at boligarealet på 762 m2 fordelte sig med 100 m2 på 4 værelser vedrørende st. tv., 360 m2 på 10 værelser vedrørende st. mf. og 302 m2 på 9 værelser vedrørende 1. th.,

at      der i byggesag nr. 841738 i 1984 blev oplyst, at ejendommen indeholdte 2 lejligheder, en 5-værelses og en 10-værelses beliggende henholdsvis i stueetagen og på 1. sal,

at      det heraf kan udledes, at minimum 300 m2 af boligarealet på 762 m2 blev omdannet til erhvervsareal i 1980,

at      tilføjelsen af et areal på 300 m2 medfører, at det areal, som anvendtes til “andet end beboelse”, kan opgøres til 2.654 m2, dvs.

at      83,83 % af det samlede areal, hvorved betingelserne i boligreguleringslovens § 4, stk. 3 er opfyldt.

KLAGEVEJLEDNING

Såfremt sagens parter er uenige i nævnets afgørelse, kan afgørelsen inden for en frist på 4 uger indbringes for boligretten. Dette sker ved udtagelse af stævning, som indgives til Retten i Odense, Albanigade 28, 5000 Odense C.

Hverken nævnet eller boligretten kan hjælpe parterne med at få sagen indbragt. Hvis man ønsker hjælp til at få udfærdiget en stævning i overensstemmelse med retsplejelovens regler, kan der søges bistand hos en advokat.

Huslejenævnets afgørelse i sag 14-060, Sukkergården, 5000 Odense C

Note: Det må formodes, at det er den faktiske anvendelse af lokalerne, der har været principiel for huslejenævnets vurdering.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
20.06.2024 GENERATIONSSKIFTE
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN

Vis alle (363)