ISTANDSÆTTELSE FRAFLYTNING

16. oktober 2019

Huslejenævnet har ved en afgørelse af 10. oktober 2019 reduceret udlejeres krav om istandsættelse, idet lejer ikke havde pligten til vedligeholdelse af gulve. Der er er tale om en flertalsafgørelse, idet mindretallet stemte for, at udlejers istandsættelseskrav skulle bortfalde i sin helhed.

“Ved brev af 15. juli 2019 har lejerens repræsentant på vegne af lejeren indbragt en tvist om afregning af depositum i forbindelse med lejerens fraflytning af ovennævnte lejemål.

Lejeren er [...] v/Danske Lejere og udlejeren er [...].

Lejeren flyttede ind i lejemålet den 15. september 1995, og fraflyttede lejemålet den 1. august 2018. Der blev afholdt fraflytningssyn den 1. august 2018, hvor lejeren deltog og fik udleveret en kopi af rapporten.

Sagens parter er uenige om, hvilke istandsættelseskrav som lejeren skal hæfte for ved fraflytningen.

Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.

AFGØRELSE

Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 4 vedtaget, at reducere udlejerens istandsættelseskrav til kr. 21.118,75.

Nævnets afgørelse er ikke enstemmig, idet et medlem har stemt for at udlejerens istandsættelseskrav i fraflytningsrapport af 1. august 2018 i sin helhed bortfalder.

BEGRUNDELSE

Nævnet har lagt til grund,

at udlejeren i skrivelse af 5. marts 2019 til lejerens repræsentant har gjort gældende, at lejeren ikke har iagttaget sin pligt til indvendig vedligeholdelse, idet gulvet i lejemålet ved fraflytningen fremstod misligholdt og bar tydeligt præg af, at lejeren ikke igennem sin lejeperioden havde vedligeholdt gulvene,

at lejemålet er påbegyndt den 15. september 1995, og lejekontrakten er indgået på dagældende typeformular A, 6. udgave,

at det fremgår at lejekontraktens § 4, at den indvendige vedligeholdelse påhviler lejeren, at det fremgår af lejekontraktens almindelige bestemmelser § 3 nr. 4, at ” Har lejeren påtaget sig den indvendige vedligeholdelse af lejligheden, skal lejeren forny tapet, hvidtning og maling så ofte, at lejligheden til enhver tid er i god vedligeholdt stand”,

at lejeren derfor ikke har den indvendige vedligeholdelsespligt af gulvene, at lejeren som følge heraf ikke kan pålægges at betale for istandsættelse af gulve kr. 7.556,25 inkl. moms,

at udlejeren ikke tilstrækkeligt har konkretiseret de istandsættelsesarbejder, som lejeren skulle hæfte for i forbindelse med haven, idet udlejeren alene på fraflytningsrapporten af 1. august 2018 anfører ”Have – 2 timer x 400,00 kr.”,

at udlejeren dermed ikke har fremsat klare og udtrykkelige istandsættelseskrav vedrørende haven overfor lejeren,

at udlejeren under disse omstændigheder ikke rettidigt har opfyldt sin reklamationspligt efter lejelovens § 98, stk. 2, og

at lejeren som følge heraf ikke kan pålægge at betale til udgifter i forbindelse med haven kr. 1.000,00 inkl. moms.

Mindretallet har udtalt:

Jeg har lagt til grund, at den af udlejeren ved synet den 1. august 2018 udleverede udflytningsrapport ikke på en klar og utvetydig måde har bibragt lejeren en klar forståelse af, hvilke istandsættelseskrav, udlejeren finder at lejeren hæfter for i forbindelse med lejemålets fraflytning.

Som følge heraf kan udlejerens krav ikke anses for tilstrækkelig klar og præcis til, at det er gjort gældende.

Det følger heraf, at udlejeren ikke rettidigt har gjort krav gældende i henhold til lejelovens § 98, stk. 2.

Jeg har derfor stemt for at udlejerens krav i medfør af lejelovens § 98, stk. 1 bortfalder.

BEMÆRKNING

Det fremgår af lejelovens § 113 a, at hvis udlejer ikke efterlever huslejenævnets afgørelse, skal huslejenævnet indberette det til Grundejernes Investeringsfond.

Det er lejer eller lejers repræsentant, der skal sørge for at give besked til huslejenævnet, hvis udlejeren ikke har overholdt afgørelsen.

Viser det sig, at ejeren i en periode på 2 år ikke har overholdt tre eller flere afgørelser, kan ejer få frakendt retten til at administrere sine ejendomme.

KLAGEVEJLEDNING

Såfremt sagens parter er uenige i nævnets afgørelse, kan afgørelsen inden for en frist på 4 uger indbringes for boligretten. Dette sker ved udtagelse af stævning, som indgives til Retten i Odense, Albanigade 28, 5000 Odense C.

Hverken nævnet eller boligretten kan hjælpe parterne med at få sagen indbragt. Hvis man ønsker hjælp til at få udfærdiget en stævning i overensstemmelse med retsplejelovens regler, kan der søges bistand hos en advokat.

Nævnets afgørelse i sag 19-189, Vægtens Kvarter, 5220 Odense SØ

Note: Det er vigtigt, at istandsættelseskravene, der fremsættes er entydige, således kravet klart og tydeligt viser, hvilke krav, der rejses over for lejer.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)