LEJEN GODKENDT

23. juni 2016

Huslejenævnet i Middelfart har ved en afgørelse af 17. juni 2016 godkendt en leje svarende til kr. 604,30 pr. m2 årligt i et “småhus”.

“Lejer har ved mail af 4. maj 2015 indbragt sag for huslejenævnet og bl.a. anført at huslejen er sat for højt. Denne sag vedrører alene spørgsmålet om huslejens størrelse ved lejemålets begyndelse den 1. januar 2015.

Nævnet har behandlet sagen i medfør af lejelovens § 106 stk. 1, nr. 1 og truffet følgende

AFGØRELSE:
Nævnet godkender den aftalte leje på kr. 7.000,- om måneden inklusiv renovation, svarende til kr. 604,30 pr. m2 pr. år.

Nævnet finder, at den aftalte leje nok overstiger det lejedes værdi, men ikke væsentligt, jf. boligreguleringslovens § 29c stk. 1, jf. lejelovens § 49.

BEGRUNDELSE:
Nævnet har lagt til grund:

- At der er tale om et lejemål, hvor størrelsen af huslejen er reguleret i lejelovens kapitel VIII, jf. boligreguleringslovens § 29 c, dvs. ejendomme med 6 eller færre lejligheder
- At der ikke kan angives sammenligningslejemål, der har fået lejen reguleret efter reg-lerne om omkostningsbestemt leje
- At der er udarbejdet et skyggebudget over ejendommens afkast og driftsudgifter der inden tillæg for forbedringer udviser driftsudgifter pr. m2 pr. år på 304 kr.
- At der i i 2006 er foretaget forbedringer i form af isolering, køkken og nye vinduer/døre

På baggrund af sagens dokumenter og besigtigelsen har nævnet konstateret at der i lejemålet er foretaget andre forbedringer, særligt i badeværelse/toilet og i forbindelse med rumomforandring.

Nævnet skønner således, at den aftalte leje nok overstiger den beregnede driftsleje med et skønnet forbedringstillæg, men ikke væsentligt.

KLAGEVEJLEDNING:
Afgørelsen kan af hver af parterne indbringes for Boligretten, Domhuset, Albanigade 28,, 5000 Odense C inden 4 uger efter modtagelse af denne. Indbringelse sker ved udtagelse af stævning og kan ikke ske ved henvendelse til nævnet.

Huslejenævnets afgørelse i sag 2015-006078-40, Østergade 20, 5580 Nr. Aaby.

 

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
13.03.2024 GENERALFORSAMLINGEN 2024
12.03.2024 FULDMAGT SKAL FORELIGGE...
12.03.2024 FORBEDRINGSFORHØJELSE GODKENDT

Vis alle (355)