LEJENS STØRRELSE, “SMÅHUS”

15. oktober 2018

[...] har på vegne af lejeren ved brev af 16. juli 2018 til huslejenævnet indbragt en sag om den pr. 1. august 2018 årlige leje på 69.000,00 kr. ekskl. varme, vand og vandafledning.

Lejeren er [...] v/[...] og udlejeren er [...] v/[...].

Lejerforeningen har endvidere anmodet nævnet om at nedsætte det indbetalte depositum i tilfælde af lejenedsættelse.

Nævnet har foretaget en besigtigelse af forholdene på stedet den 22. august 2018.

AFGØRELSE

Nævnet har, i medfør af lejelovens § 106, nr. 1, vedtaget skønsmæssigt at nedsætte den årlige leje pr. 1. august 2018 til 45.000,00 kr., ekskl. varme, vand og vandafledning.

Nævnet har vedtaget at nedsætte det indbetalte depositum til 11.250,00 kr.

Lejerens tilgodehavende i henhold til nævnets afgørelse skal betales inden 6 uger fra udlejerens modtagelse af afgørelsen. Lejerens tilbagebetalingskrav forrentes i henhold til § 17, stk. 3 i boligreguleringsloven.

BEGRUNDELSE

Nævnet har lagt til grund,

at lejeforholdet er omfattet af reglerne i boligreguleringslovens kapitel IV A om huslejeregulering for mindre ejendomme,

at for disse ejendomme gælder reglerne om ændring af lejevilkår i kapitel VIII i lejeloven,

at lejen i disse lejemål dog ikke væsentligt må overstige den leje, der betales for tilsvarende lejeforhold med hensyn til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand omfattet af reglerne i boligreguleringslovens kapitel II-IV, og hvor lejen er reguleret efter reglerne om omkostningsbestemt leje jf. boligreguleringslovens § 7, og

at det følger af lejelovens § 49, at såfremt lejen er væsentligt højere end det omkostningsbestemte lejeniveau for tilsvarende lejeforhold, kan lejeren kræve lejen nedsat med et beløb, der er rimeligt under hensyn hertil.

Afgørelsen er truffet i henhold til disse regler, idet nævnet har fundet, at lejen er væsentligt højere end det omkostningsbestemte lejeniveau for tilsvarende lejeforhold.

Vedrørende depositum:

Det følger af lejelovens § 34, at udlejer maksimalt kan oppebære 3 måneders husleje i depositum.

BEMÆRKNING

Det fremgår af lejelovens § 113 a, at hvis udlejer ikke efterlever huslejenævnets afgørelse, skal huslejenævnet indberette det til Grundejernes Investeringsfond.

Det er lejer eller lejers repræsentant, der skal sørge for at give besked til huslejenævnet, når udlejeren ikke har overholdt afgørelsen.

Viser det sig, at ejeren i en periode på 2 år ikke har overholdt tre eller flere afgørelser, kan ejer få frakendt retten til at administrere sine ejendomme.

KLAGEVEJLEDNING

Såfremt sagens parter er uenige i nævnets afgørelse, kan afgørelsen inden for en frist på 4 uger indbringes for boligretten. Dette sker ved udtagelse af stævning, som indgives til Retten i Odense, Albanigade 28, 5000 Odense C.

Hverken nævnet eller boligretten kan hjælpe parterne med at få sagen indbragt. Hvis man ønsker hjælp til at få udfærdiget en stævning i overensstemmelse med retsplejelovens regler, kan der søges bistand hos en advokat.

Huslejenævnets afgørelse i sag 18-137, Faaborgvej, 5250 Odense SV.

Note – den godkendte leje svarer til kr. 750,- pr. kvm.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)