ERHVERSLEJER SKULLE DÆKKE HUSLEJETAB

25. januar 2017

Lejer afleverede ikke et ophørt erhvervslejemål i aftalt stand og skulle derfor erstatte udlejers tab af lejeindtægter i forbindelse med istandsættelsen

Lejer havde pligt til ved lejeforholdets ophør at retablere lejemålet, der væsentligt var ombygget til brug for en restaurant, så det fremstod, som det oprindeligt blev udlejet som butikslejemål. På fraflytningsdagen var lejemålet ikke retableret i overensstemmelse med det aftalte, og der skulle gennemføres et omfattende og tidskrævende retableringsarbejde, som endnu ikke var færdigt tre måneder senere.

Højesteret udtalte, at udlejer i en situation som den foreliggende, hvor lejer havde misligholdt sine forpligtelser i en sådan grad, at istandsættelsesbehovet klart oversteg sædvanlige og forventelige vedligeholdelsesarbejder efter lejeforholdets ophør, efter almindelige retsgrundsætninger kan kræve sit tab af lejeindtægter erstattet, også selv om erhvervslejekontrakten ikke indeholdt noget vilkår om lejebetaling i istandsættelsesperioden. Højesteret udtalte videre, at der i den konkrete situation var grundlag for at lempe udlejers bevisbyrde for, at der var lidt et tab og størrelsen af tabet, fordi lejers misligholdelse måtte betegnes som grov. Højesteret fastslog herefter, at det var godtgjort, at istandsættelsesarbejderne havde forsinket udlejers mulighed for genudlejning og dermed havde medført et tab af lejeindtægter, som lejer skulle erstatte.

Landsretten var kommet til det modsatte resultat.

Du kan læse Højesteretsdommen her, og hvis du vil læse dommene fra By- og Landsretten, finder du dem her.

 

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)