FORMKRAV VED FRAFLYTNING

21. december 2015

I forbindelse med lejelovsændringen den 1. juli 2015 blev der indført nogen formkrav, der har stor betydning for istandsættelseskravenes gyldighed. Især spørgsmålet om indkaldelse til fraflytningssyn giver anledning til problemer, hvilket denne afgørelse fra Middelfart Huslejenævn viser:

De tidligere lejere [...] har ved mail af 10. september 2015 indbragt sag for huslejenævnet.

Sagen vedrører uenighed i forhold til lejers forpligtelse til istandsættelse i forbindelse med fraflytning.

Nævnet har behandlet sagen i medfør af lejelovens § 106 stk. 1 nr. 4, jf. lejelovens kap IV og truffet følgende

AFGØRELSE:

Udlejer har fortabt samtlige krav, angivet i udflytningsrapport af 8. september 2015, da udlejer ikke har indkaldt skriftligt til flyttesyn, jf. lejelovens § 98, stk. 2 og stk. 3, jf. stk. 5.

BEGRUNDELSE:

Nævnet har lagt til grund,

at udlejer ikke har indkaldt lejer skriftligt til syn med 1 uges varsel, jf. lejelovens § 98, stk, 3 jf. stk. 5,

at ovennævnte lejelovsændring, gælder for flyttesyn afholdt efter lovens ikrafttræden den 1. juli 215, 

at nøgleaflevering og fraflytning er sket i forbindelse med synsforretning den 8. september 2015

Supplerende bemærkes

at vedligeholdelse af hæk og grundareal påhviler lejer ifølge parternes aftale

at der på fraflytningsrapporten er anført: “Forbehold for ny lejers godkendelse af hæk og have”

at kravt om istandsættelse i fraflytningsrapport således ikke er rejst med en sådan tydelighed og specifikation som kræves for at opfylde kravet i § 98, stk. 2, jf. hverved Vestre Landsrets dom i TBB 2009.626.

KLAGEVEJLEDNING:

Hver af parterne kan inden 4 uger efter modtagelsen af denne afgørelse indbringe den for boligretten, Domhuset, Albanigade 28, 5000 Odense C. Indbringelse for Boligretten sker ved udtagelse af stævning og kan ikke ske ved henvendelse til nævnet.”

Uagtet at lejeaftalen er indgået før den 1. juli 2015, skal nedenstående opfyldes:

  • Lejer skal skriftligt indkaldes til flyttesyn med mindst 1 uges varsel. Kravet om skriftlighed opfyldes ved indkaldelse pr. brev, og det anbefales at sende indkaldelsen både som almindeligt og anbefalet brev.  Det er således ikke tilstrækkeligt at indkalde lejer pr. telefon, pr. sms eller pr. mail. Der kan dog indkaldes pr. mail, hvis parterne har en aftale i lejekontraktens § 11 om digital kommunikation, jf. lejelovens § 4, stk. 2.
  • Fristen på mindst 1 uge kan alene fraviges ved aftale, når lejeforholdet er ophævet eller opsagt.
  • Udlejer skal i forbindelse med fraflytningssynet udarbejde en skriftlig fraflytningsrapport.
  • Fraflytningsrapporten skal udleveres til lejer, hvis lejer er til stede ved synet.
  • Hvis lejer nægter at modtage rapporten eller ikke er til stede ved fraflytningssynet, skal rapporten sendes til lejer senest 2 uger efter synet.

 

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)