BETALING FOR ISTANDSÆTTELSE

1. marts 2017

Huslejenævnet i Kerteminde Kommune har ved en afgørelse af 17. februar 2017 fastslået, at lejer kunne pålægges at betale for istandsættelse svarende til det tab, som udlejer havde lidt ved at sælge andelsboligen til en lavere pris på grund af vedligeholdelsesstanden. Udlejer havde ikke foretaget istandsættelsen iht. fraflytningsrapporten.

“Lejer lejede pr. 1. august 2006 lejemålet af Ejendomsselskabet Lindø A/S, der efterfølgende har overdraget ejendommen til AB Lindøhusene. Den årlige leje var aftalt til 54.896,04. kr. Der blev forudbetalt leje på 8.234,40 kr., der senere blev reguleret til 8.567,38 kr. Der blev betalt et depositum på 13.724,01 kr., der senere er reguleret til 14.279,01 kr. Det fremgår af lejekontrakten, at lejemålet, der er 100 m2, var nyistandsat ved indflytningen, og at det skal afleveres nyistandsat ved fraflytningen.

I forbindelse med lejerens fraflytning af lejemålet blev der foretaget flyttesyn den 7. november 2016. Fraflytningsrapporten blev efterfølgende sendt til lejeren. Det fremgår heraf, at lofter, vægge og træværk skal males. Derudover skal lejemålet rengøres, og der skal fjernes hylder og andet. Udenfor skal diverse ting fjernes, ligesom en stor container skal fjernes fra grunden.

Udlejeren sendte den 29. november 2016 flytteafregning til lejeren, hvoraf det fremgår:

Depositum 14.279,01   kr.
Forudbetalt leje 8.567,38   kr.
Leje for november 2016 5.014,50   kr.
Leje for december 2016 5.014,50   kr.
Leje for januar 2017 5.014,50   kr.
Maling og udbedring af mangler 48.624,00   kr.
Bortkørsel af affald 235,00   kr.
Udbedring af diverse mangler 9.800,00   kr.
Rengøring 4.250,00   kr. 77.952,50   kr.
I alt for lejeren at betale 55.107,12   kr.

 

Udlejeren har efterfølgende oplyst, at udbedring af diverse mangler er udført af viceværten. Der er anvendt 28 timer, der er prissat til 9.800 kr., svarende til 350 kr. i timen.

Lejeren har fremsat indsigelse mod den omfattende istandsættelse af lejemålet, idet han ved indflytningen reklamerede over diverse mangler, der ikke blev udbedret. Lejeren har endvidere fremsat indsigelse mod prisen for istandsættelsen.

Huslejenævnet har foretaget besigtigelse af lejemålet. Under besigtigelsen var lejeren og en repræsentant for udlejeren til stede.

Udlejeren redegjorde for fjernelse af hylder og oprydning i lejemålet og på grunden. Udlejeren oplyste endvidere, at køkken og badeværelse i lejemålet var rengjort.

Huslejenævnet konstaterede, at køkken og badeværelse ikke fremstod rengjort.

Udlejeren oplyste, at lejemålet er solgt med overtagelse pr. 2. januar 2017, uden at der er foretaget istandsættelse, bortset fra det af viceværten udførte arbejde.

Udlejeren har efterfølgende oplyst, at lejemålet er solgt som andelsbolig mod betaling af 15.000 kr. og med fritagelse (af) en måneds boligafgift på 4.986 kr. på grund af lejemålets stand. Den sædvanlige betaling for tilsvarende lejemål er 31.000 kr. Der er således givet et prisafslag på 16.000 kr.

Huslejenævnets afgørelse:

Det fremgår af sagens oplysninger, at udlejeren har solgt lejemålet pr. 2. januar 2017 uden forudgående istandsættelse, bortset fra det arbejde, som viceværten har udført.

Lejeren skal derfor ikke betale leje for januar 2017.

Forpligtelsen til at istandsætte lejemålet er ikke bortfaldet på grund af, at udlejeren har solgt lejemålet i stedet for at genudleje det.

Udlejeren kan dog ikke kræve betaling af et større beløb end tabet udgør på grund af lejemålets stand, jf. U 2009.2779 H.

Udlejeren har oplyst, at der på grund af lejemålets stand er givet et afslag på 16.000 kr. samt en måneds fritagelse for betaling af boligafgift 4.986 kr. Udlejeren har endvidere oplyst, at lejeren har en spildevandsrestance på 1.395,52 kr.

Der er på det grundlag enighed i huslejenævnet om, at udlejerens krav kan opgøres således:

Leje for november og december 2016 10.029,00   kr.
Bortkørsel af affald 235,00   kr.
Arbejde udført af vicevært, skønsmæssigt ansat 5.000,00   kr.
Restance for spildevand 1.395,52   kr.
Tab ved salg af lejemålet 20.986,00   kr.
I alt 37.645,52   kr.
Med fradrag af
Depositum 14.279,01   kr.
Forudbetalt leje 8.567,38   kr.
For lejeren at betale 14.799,13   kr.

 

Klagevejledning:

Nævnets afgørelse kan af hver af parterne indbringes for boligretten senest 4 uger efter, at underretning om nævnets afgørelse er meddelt parterne. Sagen indbringes for boligretten ved indlevering af stævning til retten og kan ikke ske ved henvendelse til huslejenævnet.

 

 

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)