LEJENS STØRRELSE, AFTALELOVEN

15. oktober 2018

Lejerne har ved brev af 25. juni 2018 anmodet huslejenævnet om at tage stilling til lejens størrelse ved lejemålets indgåelse den 1. juli 2017.

Lejerne er [...] og udlejeren er [...].

I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede en lejlighed på 82 kvm. beliggende i en ejendom, der er opført i 1962. Den aftalte leje udgør årligt 81.600,00 kr., svarende til 995,12 kr. pr. m² ekskl. varme, vand, antenne og nets.

Nævnet har den 5. september 2018 foretaget en besigtigelse af forholdene på stedet.

AFGØRELSE

Nævnet har, i medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 1, vedtaget at godkende den aftalte leje pr. 1. juli 2017 til 81.600,00 kr. ekskl. varme, vand, og antenne.

Nævnet har herudover vedtaget, at udlejeren ikke har været berettiget til at opkræve pbs-gebyr hos lejerne. Lejerne har således krav på tilbagebetaling heraf inden 6 uger fra udlejeren har modtaget afgørelsen. Lejernes tilbagebetalingskrav forrentes i henhold til § 17, stk. 3 i boligreguleringsloven.

BEGRUNDELSE

Nævnet har lagt til grund,

at parterne gør gældende, at ejendommen er en 80/20 ejendom, da mere end 80% af ejendommens bruttoetageareal pr.1. januar 1980 anvendtes til andet end beboelse,

at udlejeren har dokumenteret, at der er tale om et lejemål, der er ombygget fra erhverv til bolig i 2005,

at lejemålet derfor er omfattet af bestemmelsen i boligreguleringslovens § 15 a, hvorefter reglerne i §§ 5-14 om omkostningsbestemt leje kan fraviges i de tilfælde, der er omfattet af lejelovens § 53, stk. 3-5,

at lejelovens § 53, stk. 4, omhandler beboelseslejligheder i ejendomme, der er taget i brug efter den 31. december 1991,

at lejligheden opfylder betingelserne herfor, jf. oplysninger fra Bygnings- og boligregistret,

at lejerne herefter alene kan kræve lejen nedsat, såfremt den ikke anses for at være rimelig, jf. aftalelovens § 36, og

at det er nævnets opfattelse, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte den aftalte leje som urimelig efter aftalelovens § 36.

I henhold til det på stedet konstaterede, har nævnet fundet at lejen er rimelig.

Vedr. PBS-gebyr:

Nævnet har lagt til grund,

at Højesteret ved dom afsagt 29. juni 2016 har udtalt, at lejelovgivningen indeholder ufravigelige regler om fastsættelse og regulering af lejen, og at en adgang til udlejeren til at udskille dele af lejen til særskilt betaling kræver lovhjemmel,

at der ikke i lejelovgivningen findes hjemmel til at kræve, at lejerne ud over en månedlig husleje skal betale for PBS-ordningen, og at udlejerens opkrævning af PBS-gebyr dermed må anses som stridende mod de ufravigelige regler i lejelovgivningen, og

at lejerne som følge heraf har krav på tilbagebetaling af beløbene.

KLAGEVEJLEDNING

Såfremt sagens parter er uenige i nævnets afgørelse, kan afgørelsen inden for en frist på 4 uger indbringes for boligretten. Dette sker ved udtagelse af stævning, som indgives til Retten i Odense, Albanigade 28, 5000 Odense C.

Hverken nævnet eller boligretten kan hjælpe parterne med at få sagen indbragt. Hvis man ønsker hjælp til at få udfærdiget en stævning i overensstemmelse med retsplejelovens regler, kan der søges bistand hos en advokat.

Huslejenævnets afgørelse i sag 18-176, Smedebakken, 5270 Odense N.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)