NYT PÅBUD TIL LLO HORSENS

17. april 2018

Datatilsynet har ved en skrivelse af 10. april 2018 på ny påbudt LLO Horsens om at ophøre med at behandle oplysninger om ejendomme, hvor der (angiveligt) er eller har været konstateret skimmelsvamp. Datatilsynets påbud er en opfølgning af et tidligere påbud fra 2016.

Vedrørende påbud om at stoppe behandling af personoplysninger

1. Datatilsynet skal hermed påbyde LLO Horsens – senest den 24. april 2018– at ophøre med at behandle oplysninger om ejendomme, hvori der er eller har været konstateret skimmelsvamp samt at slette oplysningerne fra sin hjemmeside.

Oplysningerne kan bl.a. findes på LLO Horsens’ hjemmeside og på følgende undersider til hjemmesiden:

 • http://www.llohorsens.dk/skimmelsvamp/horsens/horsens_advarsel.html
 • http://www.llo-horsens.dk/skimmelsvamp/skimmelsvamp_index.html
 • http://www.llo-horsens.dk/skimmelsvamp/vejle/aagade/aagade.html
 • http://www.llo-horsens.dk/skimmelsvamp/horsens/udhaengt.html
 • http://www.llohorsens.dk/skimmelsvamp/horsens/havnealle29_1sal.html
 • http://www.llohorsens.dk/skimmelsvamp/horsens/carolinelundsvej/carolinelundsvej12.html
 • http://www.llo-horsens.dk/skimmelsvamp/vejle/vejle_advarsel.html

Påbuddet gives i medfør af persondatalovens1 § 59, stk. 1.

Det er ifølge persondatalovens § 70, stk. 1, nr. 6, strafbart at undlade at efterkomme et påbud, som Datatilsynet har meddelt i medfør af lovens § 59.

En nærmere sagsfremstilling og begrundelse for Datatilsynets påbud følger nedenfor.

2. Datatilsynet ønsker svar

Datatilsynet skal anmode LLO Horsens om senest den 24. april 2018 at give tilsynet besked om, hvad LLO Horsens agter at foretage sig i anledning af dette påbud.

3. Sagens baggrund

Datatilsynet er på baggrund af en henvendelse fra Ejendomsforeningen Danmark af 7. december 2016 blevet bekendt med, at LLO Horsens på følgende underside http://www.llo-jorsens.dk/skimmelsvamp/horsens/horsens advarsel.html behandler oplysninger om ejendomme, hvori der er eller har været konstateret skimmelsvamp, ligesom Datatilsynet er blevet bekendt med, at LLO Horsens i medlemsbladet ”Vi Lejere” af november 2016 har oplyst, at LLO Horsens har lagt en ny strategi for offentliggørelse af ejendomme, som LLO Horsens mener, der skal advares imod.

Derudover kan Datatilsynet konstatere, at LLO Horsens på sin hjemmeside og på følgende undersider til hjemmesiden behandler oplysninger om ejendomme, hvori der er eller har været konstateret skimmelsvamp:

 • http://www.llo-horsens.dk/skimmelsvamp/skimmelsvamp_index.html
 • http://www.llo-horsens.dk/skimmelsvamp/vejle/aagade/aagade.html
 • http://www.llo-horsens.dk/skimmelsvamp/horsens/udhaengt.html
 • http://www.llo-horsens.dk/skimmelsvamp/horsens/havnealle29_1sal.html
 • http://www.llo-horsens.dk/skimmelsvamp/horsens/carolinelundsvej/carolinelundsvej12.html
 • http://www.llo-horsens.dk/skimmelsvamp/vejle/vejle_advarsel.html

I tilknytning til den omhandlede behandling fremgår bl.a. følgende af de pågældende undersider:

 •  ”[…] Vi synes det er fint, lejerne selv finder information på vores hjemmeside, da Datatilsynet ikke vil godkende tidligere adresselister over skimmelsvamp […]“.
 • ”[…] Derfor vil vi advare lejerne som vil leje en lejlighed hos [...] ApS. Det vi oplever er at denne er så flink indtil lejerne opdager, hvordan fugt og skimmelsvamp fremkommer”.
 • ”[…] Og hvad der er sket siden, ved vi ikke, men LLO skal advare om at flytte ind […]”.
 • ”[…] og derfor vil vi nu advare om at bo i denne ejendom”.
 • ”[…] Ikke lige den eneste men til skræk og advarsel for de kære lejere som ikke ved noget. Denne information er hermed givet videre hvem bliver den næste?”.
 • ”[…] Men korte ord skal vi beskrive det i enkelte lejemål, til skræk og advarsel for andre”.
 • ”[…] Således har vi ikke efterfølgende fået kendskab til om det er blevet godkendt som beboelse, samt om der forsat er skimmelsvamp i lejemålet – blot til orientering”.

Endvidere findes henvisningerne til siderne http://www.llo-horsens.dk/skimmelsvamp/vejle/vejle_advarsel.html og http://www.llo-horsens.dk/skimmelsvamp/horsens/horsens_advarsel.html på hjemmesiden under menupunkterne ”Vejle” – ”Advarsel” og ”Horsens” – ”Ups” – ”Advarsel”. Sidernes URL er desuden navngivet ”[…]_advarsel.html”.

4. Datatilsynets udtalelse

4.1. Persondataloven9 gælder ifølge lovens § 1, stk. 1, for behandling af personoplysninger, som helt eller delvist foretages ved hjælp af elektronisk databehandling, og for ikke-elektronisk behandling af personoplysninger, der er eller vil blive indeholdt i et register.

Efter persondatalovens § 1, stk. 4, 2. pkt., gælder loven tillige for behandling af oplysninger om virksomheder mv., jf. § 1, stk. 1 og 2, hvis behandlingen er omfattet af lovens § 50, stk. 1, nr. 2.

Når en behandling er omfattet af § 50, stk. 1, nr. 2, finder persondataloven således anvendelse, uanset om der behandles oplysninger om personer eller virksomheder.

Af persondatalovens § 50, stk. 1, nr. 2, følger, at forinden iværksættelsen af en behandling, som er omfattet af anmeldelsespligten i § 48, skal Datatilsynets tilladelse indhentes, når behandlingen af oplysninger sker med henblik på at advare andre mod forretningsforbindelser med eller ansættelsesforhold til en registreret.

Ved vurderingen af, om en behandling kan anses for at være omfattet af persondatalovens § 50, stk. 1, nr. 2, har Datatilsynet i sin praksis lagt vægt på, om behandlingen sker med henblik på videregivelse, og om videregivelsen sker med henblik på at advare mod forretningsforbindelser med eller ansættelsesforhold til en registreret. Enkeltstående indsamling og videregivelse af oplysninger medfører ikke, at der er tale om behandlinger omfattet af persondatalovens § 50, stk. 1, nr. 2.

4.2. Efter en gennemgang af sagen er det Datatilsynets opfattelse, at LLO Horsens på ovennævnte hjemmeside behandler oplysninger om en række ejendomme med henblik på at advare andre mod forretningsforbindelser med udlejere af de pågældende ejendomme. Der er således tale om behandlinger omfattet af lovens § 50, stk. 1, nr. 2.

Datatilsynet har i den forbindelse lagt vægt på, at det fremgår af sagen, at behandlingen sker med det formål at videregive oplysningerne til LLO Horsens’ medlemmer og andre lejere, idet det bl.a. fremgår af hjemmesiden, at ”[…] Vi synes det er fint, lejerne selv finder information på vores hjemmeside, da Datatilsynet ikke vil godkende tidligere adresselister over skimmelsvamp”.

Herudover har Datatilsynet lagt vægt på, at oplysningerne på hjemmesiden og den dertilhørende tekst må anses for at have en advarende funktion, idet nogle af de behandlede oplysninger ledsages af bemærkninger såsom ”til skræk og advarsel for andre” og ”derfor vil vi advare lejerne”, ligesom flere af siderne indeholder tekst, der må læses som en advarsel mod at indgå lejeaftaler med udlejeren af den omhandlede ejendom.

Datatilsynet har endelig lagt vægt på, at det af LLO’s medlemsblad ”Vi Lejere” af november 2016 på side 5 bl.a. fremgår, at ”..så skriver LLO Horsens nu om hvert enkelt sag i telegramstil, sådan som den er blevet behandlet med LLO som part. Udlejeren nævnes ikke ved navn. Kun adresse på lejemålet. ”Så kan vores medlem straks se, om der har været problemer på adressen, før hun lejer sig ind […]””.

Efter en samlet vurdering er det således Datatilsynets opfattelse, at de ovennævnte behandlinger er omfattet af lovens § 50, stk. 1, nr. 2.

Det forhold, at der ikke er tale om en samlet liste over ejendomme, hvori der er eller har været konstateret skimmelsvamp, men derimod om behandlinger af oplysninger om ejendomme, hvori der er eller har været konstateret skimmelsvamp, på hjemmesiden og på en række undersider til hjemmesiden, kan ikke føre til en anden vurdering, idet der ikke er tale om enkeltstående indsamling eller videregivelse af oplysninger.

5. Påbud om at slette oplysninger fra hjemmesiden

Datatilsynet kan påbyde en privat dataansvarlig at ophøre med en behandling, der ikke må finde sted efter denne lov, og at berigtige, slette eller blokere bestemte oplysninger, som er omfattet af en sådan behandling. Det fremgår af persondatalovens § 59, stk. 1.

Ved opslag i Datatilsynets journalsystem kan tilsynet konstatere, at LLO Horsens  ikke har indhentet Datatilsynets forudgående tilladelse til at behandle de omhandlede oplysninger om ejendomme, hvori der er eller har været konstateret skimmelsvamp, jf. persondatalovens § 50, stk. 1, nr. 2.

Idet LLO Horsens ikke har indhentet Datatilsynets forudgående tilladelse til at behandle de omhandlede oplysninger vedrørende ejendomme, hvori der er eller har været konstateret skimmelsvamp, skal Datatilsynet påbyde LLO Horsens straks – og senest den 24. april 2018 – at ophøre med at behandle de omhandlede oplysninger samt slette oplysningerne fra sin hjemmeside mv., jf. persondatalovens § 59, stk. 1. Foruden de ovennævnte sider omfatter Datatilsynets påbud også eventuelle øvrige sider, hvor der måtte blive behandlet oplysninger om ejendomme, hvori der er eller har været konstateret skimmelsvamp.

Det er ifølge persondatalovens § 70, stk. 1, nr. 6, strafbart at undlade at efterkomme et påbud, som Datatilsynet har meddelt i medfør af lovens § 59.

6. Mulighed for at fremkomme med bemærkninger

LLO Horsens har mulighed for at komme med eventuelle bemærkninger til sagen, hvorefter Datatilsynet er indstillet på at genoverveje påbuddet i lyset af LLO Horsens’ eventuelle bemærkninger. Det skal dog for god ordens skyld bemærkes, at Datatilsynet på nuværende tidspunkt ikke kan udelukke, at der i den foreliggende sag er grundlag for en konkret mistanke om overtrædelse af persondataloven, der kan medføre straf. Datatilsynet skal derfor gøre opmærksom på, at LLO Horsens ikke er forpligtet til at afgive oplysninger i sagen, idet der i givet fald kan være risiko for, at der afgives oplysninger om, at der er begået noget strafbart. Der henvises herved til bestemmelserne om retten til ikke at inkriminere sig selv mv. i retssikkerhedslovens § 10.

Hvis LLO Horsens vælger at fremkomme med bemærkninger til sagen, vil Datatilsynet betragte dette som et samtykke til at afgive oplysninger i sagen. De oplysninger, som LLO Horsens afgiver, vil derfor indgå i tilsynets vurdering af sagen. Oplysningerne kan senere også komme til at indgå i en eventuel straffesag.

Hvis tilsynet ikke har modtaget svar senest den 24. april 2018, tager tilsynet det som udtryk for, at LLO Horsens ikke ønsker at udtale sig til Datatilsynet. Datatilsynet vil i så fald vurdere sagen på det foreliggende grundlag og herunder vurdere, om sagen eventuelt skal overlades til nærmere undersøgelse ved politiets foranstaltning.

7. Afsluttende bemærkninger

Kopi af dette brev er dags dato sendt til Ejendomsforeningen Danmark til orientering.

Datatilsynet skal afslutningsvis bemærke, at tilsynet tidligere har påbudt LLO Horsens at ophøre med at drive en liste over ejendomme, hvori der er eller har været konstateret skimmelsvamp, samt at slette denne liste fra LLO Horsens’ hjemmeside, jf. Datatilsynets sag med j.nr. 2014-222-0057.

 

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
20.05.2022 NY TYPEFORMULAR - HVORNÅR?
21.04.2022 ISTANDSÆTTELSE GODKENDT
21.04.2022 "TABERGEBYR"

Vis alle (260)