NPI-REGULERING UDEN MINIMUMSKLAUSUL

16. december 2016

Huslejenævnet i Odense har ved en afgørelse af 14. december 2016 fastslået, at en aftale i et boliglejemål om NPI-regulering med minimumsregulering ikke i sin helhed er ugyldig.

“Lejernes repræsentant har ved brev af 12. september 2016 til huslejenævnet indbragt en sag om ugyldige huslejestigninger.

Lejerne er [...]

I henhold til Bygnings- og Boligregistret er det lejede en 5-værelses lejlighed på 177 m2.

Lejemålet er beliggende i en ejendom, der den 31. december 1991 udelukkende benyttedes til erhverv. Det fremgår af sagen, at udlejeren har gjort gældende, at lejen skal fastsættes efter boligreguleringslovens § 15 a.

Det fremgår af kontraktens § 11, at årslejen pristalsreguleres med ændring i nettoprisindekset hvert år den 1. januar, første gang 1. januar 2013. Dog skal reguleringen udgøre minimum 3% af den gældende årsleje.

Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.

AFGØRELSE

Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 6, vedtaget at godkende lejestigning i henhold til nettoprisindekset pr. 1. januar 2013, 1. januar 2014 og 1. januar 2015.

Da lejen skal fastsættes efter boligreguleringslovens § 15 a kan der ikke aftales en minimumsregulering på 3%, men alene en regulering i henhold til nettoprisindekset.

Lejerne har derfor krav på tilbagebetaling af for meget betalt leje for perioden 1. oktober til lejemålets ophør.

Lejestigninger der overstiger nettoprisindekset skal tilbagebetales til lejerne inden 6 uger fra udlejerens modtagelse af afgørelsen.

BEGRUNDELSE

Nævnet har lagt til grund,

at lejeforholdet er omfattet af boligreguleringslovens § 15 a, hvorefter boligreguleringslovens §§ 5-10, § 22 stk. 2 og 3 og §§ 12-14 kan fraviges i tilfælde, der er omfattet af § 53 stk. 3-6 i lov om leje, når lejeforholdet angår en beboelseslejlighed, der er taget i brug efter d. 31. december 1991,

at der er henvist hertil i lejekontraktens § 11 – særlige vilkår,

at lejemålet derfor opfylder betingelserne for anvendelse af reglerne,

at udlejeren alene kan kræve huslejestigninger i henhold til nettoprisindekset, jf. § 53, stk. 6,

at i henhold til lov om forældelse har lejerne alene krav på tilbagebetaling fra 1. oktober 2013 til lejemålets ophør, og

at der derfor skal ske tilbagebetaling af for meget betalt leje til lejerne i henhold til opgørelse, udarbejdet af Ejendomsforeningen Fyn, som vedlægges som bilag.

BEMÆRKNING

Det fremgår af lejelovens § 113 a, at hvis udlejer ikke efterlever huslejenævnets afgørelse, skal huslejenævnet indberette det til Grundejernes Investeringsfond.

Det er lejer eller lejers repræsentant, der skal sørge for at give besked til huslejenævnet, når udlejeren ikke har overholdt afgørelsen.

Viser det sig, at ejeren i en perioden på 2 år ikke har overholdt tre eller flere afgørelser, kan ejer få frakendt retten til at administrere sine ejendomme.

KLAGEVEJLEDNING

Såfremt sagens parter er uenige i nævnets afgørelse, kan afgørelsen inden for en frist på 4 uger indbringes for boligretten. Dette sker ved udtagelse af stævning, som indgives til Retten i Odense, Albanigade 28, 5000 Odense C.

Hverken nævnet eller boligretten kan hjælpe parterne med at få sagen indbragt. Hvis man ønsker hjælp til at få udfærdiget en stævning i overensstemmelse med retsplejelovens regler, kan der søges bistand hos en advokat.”

Huslejenævnets afgørelse i sag 16-307, Kongensgade 50, 5000 Odense C.

Note: Tilbagebetalingskravet skulle retteligt være fra 1. maj 2013, jf. forældelseslovens § 3, stk. 1, og ikke som anført pr. 1. oktober 2013, da lejer havde rejst fordringskravet tidligere. Opgørelsen, der er udarbejdet til huslejenævnet, er korrekt for 1. maj 2013 og frem til lejemålets ophør.

 

 

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
03.05.2021 FAMILIEOVERDRAGELSE
29.04.2021 GENRALFORSAMLINGEN 2021
29.04.2021 NY FRAFLYTNINGSRAPPORT

Vis alle (228)