ISTANDSÆTTELSE FRAFLYTNING

13. april 2018

Huslejenævnet i Middelfart har ved en afgørelse af 4. april 2018 reduceret udlejerens krav om istandsættelse fra kr. 20.321,25 til kr. 6.435,-. Lejemålet var indgået efter den 1. juli 2015, og lejer havde alene beboet det lejede i 19 måneder.

“Danske lejere har på vegne de tidligere lejere [...] ved e-mail af 11. december 2017 indbragt sag for huslejenævnet. Sagen vedrører tvist i forbindelse om opfyldelse af lejers pligt til istandsættelse efter fraflytning, herunder størrelsen af opkrævede beløb og formalia i forbindelse med afholdelse af flyttesyn.

Nævnet har behandlet sagen i medfør af lejelovens § 106 stk. 1 nr. 4 og truffet følgende

AFGØRELSE:
Nævnet finder, at indkaldelse til fraflytningssyn efter omstændighederne overholder de formelle regler herom, angivet i lejelovens § 98.

Nævnet finder, at lejer skal betale for istandsættelse i henhold til krav, fremsat under flyttesyn, i det omfang istandsættelseskravet er omfattet af lejers pligt til vedligeholdelse, jf. lejelovens § 98 jf. § 19.

Indvendig vedligeholdelse skal foretages så ofte som det er påkrævet jf. lejelovens § 19 stk. 2.

På den baggrund nedsætter nævnet skønsmæssigt udlejers istandsættelseskrav opgjort den 1. september 2017 til 19/60 fra kr. 20.321,25 til kr. 6.435,-

Udlejer skal tilbagebetale lejers depositum efter fradrag af skyldig husleje og udlejers krav på istandsættelse.

Lejers tilbagebetalingskrav udgør kr. 5.285,-, hvilket beløb skal tilbagebetales inden 20. maj 2018.

Manglende tilbagebetaling inden den angivne frist kan medføre indberetning til Grundejernes Investeringsfond, jf. lejelovens § 113a.

BEGRUNDELSE/SAGSFREMSTILLING:
Ad formaliteten:

Nævnet finder efter omstændighederne at der er indgået en stiltiende aftale om at indkaldelse til syn er sket mundtligt.

Ad istandsættelseskravet:

Lejeaftalen er indgået i oktober 2015 til ikrafttræden 1. januar 2016 og det er aftalt, at den indvendige vedligeholdelse påhviler lejer.

Nævnet finder, at lejers underskrift på fraflytningsrapporten skal betragtes som en kvittering for modtagelse af de fremsatte krav og ikke en godkendelse af kravene.

I mangel af anden dokumentation for i hvilket omfang de omhandlede malerarbejder var påkrævede, fastsætter nævnet udlejers krav på istandsættelse skønsmæssigt og i overensstemmelse med nævnspraksis.
Nævnet har lagt til grund at lejligheden var nyistandsat ved indflytning, at der er tale om en boperiode på 19 måneder, at der ikke er rejst misligholdelseskrav, og at almindelig vedligeholdelse ved maling normalt skal ske hvert 5 år (60 måneder) og at lejer på den baggrund skal betale en forholdsmæssig andel af udgifterne hertil, svarende til de måneder lejer har beboet lejemålet, hvorefter istandsættelseskravet nedsættes til 19/60, svarende til kr. 6.435,-

Lejers tilbagebetalingskrav opgøres herefter som følger:

Indbetalt depositum                             kr. 18.000,-
Fradrag husleje                                      kr.   6.280,-
Fradrag istandsættelse                       kr.   6.435,-
Tilbagebetalingskrav                            kr.   5.285,-

KLAGEVEJLEDNING:
Afgørelsen kan af hver af parterne indbringes for Boligretten, Domhuset, Albanigade 28, 5000 Odense C senest 4 uger efter modtagelsen af denne. Indbringelse for boligretten sker ved udtagelse af stævning og kan ikke ske ved henvendelse til nævnet.

Note: Lejer hæfter altid for misligholdelse, jf. lejelovens § 25, uanset længden af bo-perioden. Desuden kan et lejemål – selv efter en kort bo-periode- fortsat trænge til istandsættelse/vedligeholdelse, alt efter et skøn over lejlighedens stand ved fraflytning.

Huslejenævnets afgørelse i sag 20174-022096-11, Hovedvej 57, 5500 Middelfart.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)