LEJENS STØRRELSE I “SMÅHUS”

16. december 2019

Huslejenævnet i Odense har ved en afgørelse af 25. oktober 2019 nedsat lejen i et “småhus” fra ca. 1.100 kr. pr. kvm til 825,00 kr. pr. kvm. Lejen er ekskl. vand og varme.

Lejerforening Fyn har på vegne af lejerne ved brev af 6. september 2019 til huslejenævnet indbragt en sag om den pr. 1. oktober 2018 aftalte årlige leje på 90.000,00 kr. ekskl. varme og vand samt ”vask/tørre”.

Lejeren er [...] v/Lejerforening Fyn og udlejeren er [...]. Lejerne er fraflyttet lejemålet pr. 1. juli 2019.

Nævnet har foretaget en besigtigelse af forholdene på stedet den 2. oktober 2019.

AFGØRELSE

Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1, vedtaget at nedsætte den årlige leje pr. 1. oktober 2018 til 65.175,00 kr., ekskl. varme og vand, men inkl. ”vask/tørre”.

Nævnet har endvidere i medfør af boligreguleringslovens § 15 vedtaget, at udlejeren ikke har været berettiget til at opkræve betaling for vaskeri på kr. 200,00 pr. måned.

Der skal ske tilbagebetaling til lejerne inden 6 uger fra udlejeren har modtaget afgørelsen. Lejernes tilbagebetalingskrav skal forrentes i henhold til § 17, stk. 3 i boligreguleringsloven.

BEGRUNDELSE

Nævnet har lagt til grund,

at lejeforholdet er omfattet af reglerne i boligreguleringslovens kapitel IV A om huslejeregulering for mindre ejendomme,

at for disse ejendomme gælder reglerne om ændring af lejevilkår i kapitel VIII i lejeloven,

at lejen i disse lejemål ikke væsentligt må overstige den leje, der betales for tilsvarende lejeforhold med hensyn til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand omfattet af reglerne i boligreguleringslovens kapitel II-IV, og hvor lejen er reguleret efter reglerne om omkostningsbestemt leje jf. boligreguleringslovens § 7,

at det følger af lejelovens § 49, at såfremt lejen er væsentligt højere end det omkostningsbestemte lejeniveau for tilsvarende lejeforhold, kan lejerne kræve lejen nedsat med et beløb, der er rimeligt under hensyn hertil, og

at nævnet ved sin vurdering af lejen har lagt til grund, at udlejeren har pligten til indvendig vedligeholdelse, idet lejeaftalen anses for uautoriseret, hvorfor lejerne ikke kan pålægges den indvendige vedligeholdelse.

Afgørelsen er truffet i henhold til disse regler, idet nævnet har fundet, at lejen er væsentligt højere end det omkostningsbestemte lejeniveau for tilsvarende lejeforhold.

Vedrørende vaskeri:

Nævnet har lagt til grund,

at Højesteret ved dom afsagt den 30. juni 2009 har udtalt, at lejelovgivningen indeholder ufravigelige regler om fastsættelse og regulering af lejen, der ikke åbner adgang til, som tillæg til lejen, at lade lejerne dække udlejerens driftsudgifter, og at en adgang for udlejeren til at udskille dele af lejen til særskilt betaling kræver lovhjemmel,

at vaskeriets forbrug af vand og el som udgangspunkt må anses for en driftsudgift,

at afregningen af vaskeri i dommen fra 2012 (TBB 2012.388) beroede på den enkelte lejers forbrug,

at betaling efter forbrug som udgangspunkt må være lovlig, jf. højesteretsdom nævnt ovenfor,

at udlejerens opkrævning til vaskeri i nærværende sag er et fast beløb på 200,00 kr. om måneden, og beror således ikke på lejernes forbrug,

at der ikke i lejelovgivningen findes en hjemmel til at kræve, at lejerne ud over en månedlig husleje skal betale et fast beløb til vaskeri,

at udlejerens opkrævning af vaskeribidraget dermed må anses som stridende mod de ufravigelige regler i lejelovgivningen, og

at lejerne som følge heraf har krav på tilbagebetaling af beløbene fra indflytningen den 1. oktober 2018 og til fraflytningen.

BEMÆRKNING

Det fremgår af lejelovens § 113 a, at hvis udlejer ikke efterlever huslejenævnets afgørelse, skal huslejenævnet indberette det til Grundejernes Investeringsfond.

Det er lejer eller lejers repræsentant, der skal sørge for at give besked til huslejenævnet, hvis udlejeren ikke har overholdt afgørelsen.

Viser det sig, at ejeren i en periode på 2 år ikke har overholdt tre eller flere afgørelser, kan ejer få frakendt retten til at administrere sine ejendomme.

KLAGEVEJLEDNING

Såfremt sagens parter er uenige i nævnets afgørelse, kan afgørelsen inden for en frist på 4 uger indbringes for boligretten. Dette sker ved udtagelse af stævning, som indgives til Retten i Odense, Albanigade 28, 5000 Odense C.

Hverken nævnet eller boligretten kan hjælpe parterne med at få sagen indbragt. Hvis man ønsker hjælp til at få udfærdiget en stævning i overensstemmelse med retsplejelovens regler, kan der søges bistand hos en advokat.

Nævnets afgørelse i sag 19/232-233, Damhusvej, 5000 Odense C.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)