VARSLING AF SKATTER & AFGIFTER

10. december 2018

Huslejenævnet i Odense har ved en afgørelse af 29. november 2018 godkendt en varslet lejeforhøjelse for stigning i skatter og afgifter, og hvor udlejer havde fastsat udgiften til renovation indeholdt i den gældende leje til kr. 0. Afgørelsen er i tråd med Huslejenævnets afgørelse i sag 17-101 om Natskyggen, 5220 Odense SØ.

“Udlejeren har ved brev af 9. januar 2018 indbragt en sag om lejernes indsigelse mod en varsling af skatter og afgifter.

Udlejeren er [udlejer], og er repræsenteret af [administrator]. Lejerne er følgende: [lejer]

Alle lejere er repræsenteret af [lejers repræsentant].

Det fremgår af sagen, at udlejeren den 25. oktober 2017 varslede lejeforhøjelse som følge stigning i ejendommens skatter og afgifter. Lejeforhøjelsen er opkrævet pr. 1. februar 2018 med tilbagevirkende kraft fra 1. september 2017.

Forhøjelsen skyldes primært, at udgifter til renovation er overgået fra lejernes særskilte betaling, til at udlejeren fremover skal afholde udgiften. Lejerne har gjort gældende, at udlejeren alene kan varsle stigning i udgiften, og således ikke kan varsle for den fulde udgift.

Ifølge lejekontrakterne, er der aftalt fravigelse af boligreguleringslovens §§ 5-14. Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.

AFGØRELSE

Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, st. 1, nr. 1, vedtaget at godkende lejeforhøjelsen.

Nævnet har herudover vedtaget, at udlejeren ikke kan kræve lejeforhøjelsen med tilbagevirkende kraft fra 1. september 2017.

Nævnets afgørelse er ikke enstemmig, idet et medlem har stemt for, at udlejer alene i henhold til lejelovens §§ 50 & 51 kan kræve lejeforhøjelse med tilbagevirkende kraft på grundlag af stigningen i renovationsudgiften pr. 1. januar 2017.

Eventuelle tilbagebetalinger til lejerne skal ske inden 6 uger fra udlejeren har modtaget afgørelsen.

BEGRUNDELSE

Vedrørende lejeforhøjelsen:

Nævnet har lagt til grund,

at lejeforhøjelsen er varslet i overensstemmelse med reglerne i lejelovens § 50,

at det følger af lejelovens § 51, at § 50 også gælder, hvis der pålægges ejendommen nye eller forøgede afgifter til vand, el, renovation osv.,

at udgiften til renovation ikke tidligere har påhvilet ejendommen, eftersom lejerne har betalt direkte til leverandøren,

at i kraft af at udlejeren har overtaget renovationsudgiften, er ejendommen blevet pålagt en ny udgift, som kan medtages i opgørelsen over skatter og afgifter jf. lejelovens § 51,

at der herefter ikke er grundlag for at anfægte størrelsen af den varslede lejeforhøjelse.

Nævnets mindretal har udtalt,

Jeg har lagt til grund,

at lejemålets begyndelse er den 01.04.2016,

at der i lejen indgår skatter og afgifter pr. 01.01.2016,

at lejeaftalen er omfattet af reglerne i LL § 53, stk. 3 og 6,

at lejen i disse lejemål kan reguleres efter nettoprisindeks,

at det i lejekontrakten er aftalt at… ”Udlejer er herudover berettiget til at hæve lejen for så vidt angår stigningen i skatter, forsikring og afgifter”…

at det er aftalt, at…”renovation afregnes direkte til forbrugsværk i forhold til forbrug, herunder størrelsen af renovationsvognen”…

at det følger af lejelovens § 51, at § 50 også gælder, hvis der pålægges ejendommen nye eller forøgede afgifter til vand, el, renovation osv.,

at aftalen om at renovation afregnes direkte til forbrugsværket er en ugyldig aftale, idet der ikke er lovhjemmel til dette i lov om leje jf. U2009.2497H

at det følger heraf, at udgiften til renovation er en driftsudgift, og derfor er en del af den aftalte årige leje.

at der i henhold til overstående alene er grundlag for udlejer til at kræve lejeforhøjelse med tilbagevirkende kraft med virkning fra og med 01.01.2017 på grundlag af stigningen i renovationsudgiften pr. 1. januar 2017.

Vedrørende efterbetaling fra 1. september 2017:

Nævnet har lagt til grund,

at det følger af lejelovens § 50, stk. 3, at lejeforhøjelsen kan kræves med virkning fra det tidspunkt, hvor udgiften er pålagt ejendommen, hvis kravet om lejeforhøjelse fremsættes senest 5 måneder efter dette tidspunkt,

at forhøjelse af ejendommens skatter og afgifter er pålagt ejendommen pr. 1. januar 2017,

at kravet om lejeforhøjelse er fremsat senere en 5 måneder efter dette tidspunkt, og

at udlejeren som følge heraf er afskåret fra at kræve lejeforhøjelsen med tilbagevirkende kraft,

at den varslede lejeforhøjelse dermed skal korrigeres i overensstemmelse hermed, og kan først opkræves som varslet pr. 1. februar 2018.

BEMÆRKNING

Det fremgår af lejelovens § 113 a, at hvis udlejer ikke efterlever huslejenævnets afgørelse, skal huslejenævnet indberette det til Grundejernes Investeringsfond.

Det er lejer eller lejers repræsentant, der skal sørge for at give besked til huslejenævnet, når udlejeren ikke har overholdt afgørelsen.

Viser det sig, at ejeren i en periode på 2 år ikke har overholdt tre eller flere afgørelser, kan ejer få frakendt retten til at administrere sine ejendomme.

KLAGEVEJLEDNING

Såfremt sagens parter er uenige i nævnets afgørelse, kan afgørelsen inden for en frist på 4 uger indbringes for boligretten. Dette sker ved udtagelse af stævning, som indgives til Retten i Odense, Albanigade 28, 5000 Odense C.

Huslejenævnets afgørelse i sag 18-005, Villestoftegærdet, 5210 Odense NV

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
20.06.2024 GENERATIONSSKIFTE
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN

Vis alle (363)