LEJENS STØRRELSE, “SMÅHUS”

15. oktober 2018

Lejernes repræsentant har ved et brev af 24. maj 2018 til huslejenævnet indbragt en sag om lejens størrelse pr. 1. juni 2017 på årligt 73.200,00 kr., ekskl. varme, vand og vaskeri.

Lejerne er [...] v/[...] og udlejeren er [...].

I henhold til Bygnings- og boligregistreret er det lejede en 2-værelses lejlighed på 60 m2 og i henhold til lejekontrakten en 3-værelses lejlighed på 72 m2.

Nævnet har den 27. juni 2018 foretaget en besigtigelse af forholdene på stedet.

AFGØRELSE

Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1, vedtaget at godkende den pr. 1. juni 2017 aftalte årlige leje på 73.200,00 kr., ekskl. varme, men inkl. vand og vaskeri.

Nævnet har endvidere i medfør af lejelovens § 106, nr. 7, vedtaget, at udlejeren ikke kan kræve særskilt betaling for vand. Lejerne har således krav på tilbagebetaling af a conto beløb fra 1. juni 2017.

Endelig har nævnet i medfør af boligreguleringslovens § 15 vedtaget, at udlejeren ikke har været berettiget til at opkræve betaling for vaskeri på 400,00 kr. pr. måned fra 1. juni 2017.

Lejernes tilbagebetalingskrav i henhold til nævnets afgørelse skal indbetales inden 6 uger med tillæg af renter iht. § 17, stk. 3 i boligreguleringsloven.

Nævnets afgørelse er ikke ensstemmig, idet nævnets mindretal har stemt for at nedsætte den pr. 1. juni 2017 årlige leje på 73.200,00 kr., ekskl. varme, vand og vaskeri til årligt 59.400,00 kr., ekskl. varme, men inkl. vand og vaskeri.

BEGRUNDELSE

Nævnet har lagt til grund,

at lejeforholdet er omfattet af reglerne i boligreguleringslovens kapitel IV A om huslejeregulering for mindre ejendomme,

at det følger af disse regler, jf. § 29 c, at lejen skal fastsættes efter reglerne om ændring af lejevilkår i kapitel VIII i lejeloven,

at lejen i disse lejemål ikke væsentligt må overstige den leje, der betales for tilsvarende lejeforhold med hensyn til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand omfattet af reglerne i boligreguleringslovens kapitel II-IV, og hvor lejen er reguleret efter reglerne om omkostningsbestemt leje, jf. boligreguleringslovens § 7,

at det følger af lejelovens § 49, at såfremt lejen er væsentligt højere end det omkostningsbestemte lejeniveau for tilsvarende lejeforhold, kan lejeren kræve lejen nedsat med et beløb, der er rimeligt under hensyn hertil.

Nævnet har fundet, at lejen vel overstiger det omkostningsbestemte lejeniveau for tilsvarende lejeforhold, men ikke så væsentligt, at der er grundlag for lejenedsættelse.

Nævnet bemærker endvidere, at lejekontraktens areal er lagt til grund for afgørelsen.

Mindretallet har udtalt:

Jeg har lagt til grund,

at lejemålet har elementkøkken,

at lejemålet har et renoveret badeværelse og

at lejemålet har termoruder.

Med henvisning til ovennævnte har jeg fundet, at lejen er væsentligt højere end det omkostningsbestemte lejeniveau for tilsvarende lejeforhold, hvorfor der er grundlag for at foretage lejenedsættelse.

Vedrørende a’conto vand:

Nævnet har lagt til grund:

at der i lejemålet ikke forefindes individuelle vandmålere, at der ikke i lejelovgivningen findes hjemmel til at kræve, at lejerne ud over en månedlig husleje skal betale for vand, når forbruget ikke betales på grundlag af individuelle vandmålere, jf. lejelovens § 46 j,

at Højesteret ved dom afsagt den 30. juni 2009 har fastslået, at særskilt betaling for vand som tillæg til lejen er betinget af, at lejernes forbrug er opgjort i henhold til individuel forbrugsmåling,

at en aftale om særskilt betaling for vand uden forbrugsmåler er ugyldig som stridende mod de ufravigelige bestemmelser i lejelovgivningen,

at betaling af vand anses som indeholdt i lejen, og

at lejerne dermed har krav på tilbagebetaling af a conto-beløb fra indflytningen den 1. juni 2017.

Vedrørende vaskeri:

Nævnet har lagt til grund,

at Højesteret ved dom afsagt den 30. juni 2009 har udtalt, at lejelovgivningen indeholder ufravigelige regler om fastsættelse og regulering af lejen, der ikke åbner adgang til som tillæg til lejen at lade lejeren dække udlejerens driftsudgifter, og at en adgang for udlejeren til at udskille dele af lejen til særskilt betaling kræver lovhjemmel,

at vaskeriets forbrug af vand og el som udgangspunkt må anses for en driftsudgift,

at afregningen af vaskeri i dommen fra 2012 (TBB 2012.388) beroede på den enkelte lejers forbrug, at betaling efter forbrug som udgangspunkt må være lovlig, jf. højesterets dom nævnt ovenfor,

at udlejerens opkrævning til vaskeri i nærværende sag er et fast beløb på 400,00 kr. om måneden, og beror således ikke på lejernes forbrug,

at der ikke i lejelovgivningen findes en hjemmel til at kræve, at lejerne ud over en månedlig husleje skal betale et fast beløb til vaskeri,

at udlejerens opkrævning af vaskeribidraget dermed må anses som stridende mod de ufravigelige regler i lejelovgivningen, og

at lejerne som følge heraf har krav på tilbagebetaling af beløbene fra indflytningen den 1. juni 2017.

BEMÆRKNING

Det fremgår af lejelovens § 113 a, at hvis udlejer ikke efterlever huslejenævnets afgørelse, skal huslejenævnet indberette det til Grundejernes Investeringsfond.

Det er lejer eller lejers repræsentant, der skal sørge for at give besked til huslejenævnet, når udlejeren ikke har overholdt afgørelsen.

Viser det sig, at ejeren i en periode på 2 år ikke har overholdt tre eller flere afgørelser, kan ejer få frakendt retten til at administrere sine ejendomme.

KLAGEVEJLEDNING

Såfremt sagens parter er uenige i nævnets afgørelse, kan afgørelsen inden for en frist på 4 uger indbringes for boligretten. Dette sker ved udtagelse af stævning, som indgives til Retten i Odense, Albanigade 28, 5000 Odense C.

Hverken nævnet eller boligretten kan hjælpe parterne med at få sagen indbragt. Hvis man ønsker hjælp til at få udfærdiget en stævning i overensstemmelse med retsplejelovens regler, kan der søges bistand hos en advokat.

Huslejenævnets afgørelse i sag 18-137, Brammingevej, 5200 Odense V. 

Note – Huslejenævnet ligger i denne sag lejekontraktens oplysning om kvadratmeter til grund for afgørelsen, ikke registreringen i BBR. Den godkendte leje svarer således til kr. 1.016,67 pr. kvm, men med bemærkningen om, at lejen vel overstiger, men ikke væsentligt.

 

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
20.02.2024 GENERALFORSAMLING 2024
20.02.2024 PÅSKELUKKET
20.02.2024 KRAV TIL FRAFLYTNINGSRAPPORTEN

Vis alle (351)