LEJEN STØRRELSE, “SMÅHUS”

19. august 2019

Huslejenævnet har behandlet en sag om lejens størrelse i et “småhus”, hvor nævnets flertal godkendte en leje svarende til 975,- kr. pr. kvm. Den godkendte leje er ekskl. vand og varme.

“Lejerne har ved brev af 16. april 2019 til huslejenævnet indbragt en sag om den pr. 1. februar 2019 aftalte årlige leje på 90.000,00 kr. ekskl. varme.

Lejerne er [...] og [...] og udlejeren er [...] v/[...].

Nævnet har foretaget en besigtigelse af forholdene på stedet den 12. juni 2019.

AFGØRELSE

Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1 vedtaget at nedsætte den årlige leje pr. 1. februar 2019 til skønsmæssigt 71.175,00 kr., ekskl. varme og vand.

Nævnet har endvidere vedtaget at nedsætte det indbetalte depositum til 17.793,75 kr. Lejernes tilgodehavende i henhold til nævnets afgørelse skal betales inden 6 uger fra udlejerens modtagelse af afgørelsen.

Lejerens tilbagebetalingskrav forrentes i henhold til § 17, stk. 3 i boligreguleringsloven.

Nævnets afgørelse er ikke enstemmig, idet nævnets mindretal har stemt for at nedsætte den pr. 1. februar 2019 aftalte årlige leje på 90.000,00 kr. skønsmæssigt til årligt 60.225,00 kr. ekskl. varme og vand.

BEGRUNDELSE

Nævnet har lagt til grund,

at lejeforholdet er omfattet af reglerne i boligreguleringslovens kapitel IV A om huslejeregulering for mindre ejendomme,

at for disse ejendomme gælder reglerne om ændring af lejevilkår i kapitel VIII i lejeloven,

at lejen i disse lejemål ikke væsentligt må overstige den leje, der betales for tilsvarende lejeforhold med hensyn til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand omfattet af reglerne i boligreguleringslovens kapitel II-IV, og hvor lejen er reguleret efter reglerne om omkostningsbestemt leje jf. boligreguleringslovens § 7,

at det følger af lejelovens § 49, at såfremt lejen er væsentligt højere end det omkostningsbestemte lejeniveau for tilsvarende lejeforhold, kan lejerne kræve lejen nedsat med et beløb, der er rimeligt under hensyn hertil, og

at det følger af lejekontraktens § 5 sammenholdt med lejekontraktens § 11, at der betales særskilt for vand direkte til forsyningsværket.

Afgørelsen er truffet i henhold til disse regler, idet nævnet har fundet, at lejen er væsentligt højere end det omkostningsbestemte lejeniveau for tilsvarende lejeforhold.

Mindretallet har udtalt:

Jeg har lagt til grund,

at lejemålet har et nyere elementkøkken,

at lejemålet har et nyere renoveret badeværelse,

at lejemålet har termovinduer, at lejemålet har gamle radiatorer, og

at der betales særskilt for vand ud over lejen direkte til forsyningsværket.

Med henvisning til ovennævnte har jeg fundet, at lejen er væsentligt højere end det omkostningsbestemte lejeniveau for tilsvarende lejeforhold, hvorfor der er grundlag for at foretage lejenedsættelse.

Vedrørende depositum:

Det følger af lejelovens § 34, at udlejeren maksimalt kan oppebære 3 måneders husleje i depositum, og op til 3 måneders leje i forudbetalt leje.

Nævnet bemærker, at der er indbetalt forudbetalt leje svarende til 1 måned, hvorfor lejerne ikke har krav på tilbagebetaling ved lejenedsættelsen, idet den forudbetalte leje kan rummes inden for muligheden for at kræve 3 måneders husleje i forudbetalt leje.

BEMÆRKNING

Det fremgår af lejelovens § 113 a, at hvis udlejer ikke efterlever huslejenævnets afgørelse, skal huslejenævnet indberette det til Grundejernes Investeringsfond.

Det er lejer eller lejers repræsentant, der skal sørge for at give besked til huslejenævnet, hvis udlejeren ikke har overholdt afgørelsen.

Viser det sig, at ejeren i en periode på 2 år ikke har overholdt tre eller flere afgørelser, kan ejer få frakendt retten til at administrere sine ejendomme.

KLAGEVEJLEDNING

Såfremt sagens parter er uenige i nævnets afgørelse, kan afgørelsen inden for en frist på 4 uger indbringes for boligretten. Dette sker ved udtagelse af stævning, som indgives til Retten i Odense, Albanigade 28, 5000 Odense C. Hverken nævnet eller boligretten kan hjælpe parterne med at få sagen indbragt. Hvis man ønsker hjælp til at få udfærdiget en stævning i overensstemmelse med retsplejelovens regler, kan der søges bistand hos en advokat.

Nævnets afgørelse i sag 19-110, Schacksgade, 5000 Odense C.

Den aftalte leje svarer til ca. 1.233 kr. pr. kvm., og lejen i “småhuse” skal sammenlignes med den leje, der betales i en ejendom, hvor lejen er reguleret efter en omkostningsbestemt varsling.

 

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)