LEJERS BRUG AF VASKERI

17. maj 2017

Huslejenævnet i Odense har ved en afgørelse af 23. februar 2017 nedsat lejen med kr. 60,- månedligt, som følge af at udlejer har etableret betaling for vaskeri i ejendommen. Det var tidligere vederlagsfrit for lejerne at benytte ejendommens vaskeri.

“Udlejeren har ved brev af 13. september 2016 indbragt en sag om lejerens betaling for brug af ejendommens vaskeri med samtidig nedsættelse af lejen.

Lejeren er repræsenteret af Lejerforening Fyn.

Det fremgår af sagen, at udlejeren ved brev af 8. juli 2016 varslede en nedsættelse af lejen på 18,93 kr. om måneden gældende fra 1. september 2016. Nedsættelsen var begrundet i, at der pr. 1. september 2016 blev indført betaling for brug af ejendommens vaskeri, som tidligere havde været gratis at benytte.

Beløbet, 18,93 kr. pr. måned, svarer til den pr. 17. juni 20108 varslede forbedringsforhøjelse som følge af vaskeriets etablering.

Lejerforening Fyn har gjort gældende, at udlejeren ikke har kunnet indføre betaling for vaskeriet under henvisning til varslingen af 17. juni 2008, hvoraf det fremgår, at vaskeriet vil være gratis at benytte. Lejerforeningen mener dermed, at der er indgået en aftale om gratis benyttelse af vaskeriet, som udlejeren er forpligtet af.

Endvidere har lejerforeningen henvist til, at der i lejen indgår betaling for vaskeriets forbrug af vand og el, jf. seneste omkostningsbestemte lejeforhøjelse pr. 1. oktober 2015, hvorved udlejeren allerede får dækket vaskeriets udgifter.

Udlejeren har hertil oplyst, at der er opsat individuelle målere på vaskeriet til måling af vand og el. Udlejeren har til sagen fremsendt oplysninger om vaskeriets forbrug af el og vand de seneste 6 måneder.

Nævnet har gennemgået sagens bilag og dokumentationer.

AFGØRELSE

Nævnet har i medfør af boligreguleringslovens § 15, vedtaget, at huslejen skal nedsættes med yderligere 41,07 kr. om måneden, således den samlede nedsættelse udgør 60,00 kr. om måneden.

Lejerens tilbagebetalingskrav i henhold til nævnets afgørelse skal betales inden 6 uger med tillæg af renter iht. § 17, stk. 3, i boligreguleringsloven.

BEGRUNDELSE

Nævnet har lagt til grund,

at den tidligere ejers tilkendegivelse i varsling af 17. juni 2008 om, at vaskeriet ville være gratis at benytte, ikke er en kontraktlig aftale,

at den nuværende ejer dermed har været berettiget til at indføre betaling for brugen af vaskeriet mod en samtidig lejenedsættelse,

at lejenedsættelsen skal beregnes dels med baggrund i den varslede forbedringsforhøjelse, dels med baggrund i vaskeriets forbrug af el og vand, således at der ikke indgår udgifter til vaskeriet i huslejen,

at nævnet har fastsat nedsættelsen skønsmæssigt til i alt 60,00 kr. pr. måned, idet nævnet har beregnet vaskeriets forbrug af vand og el ud fra el-, vand- og afløbsprisen i en 12 måneders periode.

BEMÆRKNING

Det fremgår af lejelovens § 113 a, at hvis udlejer ikke efterlever huslejenævnets afgørelse, skal huslejenævnet indberette det til Grundejernes Investeringsfond.

Det er lejer eller lejers repræsentant, der skal sørge for at give besked til huslejenævnet, når udlejeren ikke har overholdt afgørelsen.

Viser det sig, at ejeren i en perioden på 2 år ikke har overholdt tre eller flere afgørelser, kan ejer få frakendt retten til at administrere sine ejendomme.

KLAGEVEJLEDNING

Såfremt sagens parter er uenige i nævnets afgørelse, kan afgørelsen inden for en frist på 4 uger indbringes for boligretten. Dette sker ved udtagelse af stævning, som indgives til Retten i Odense, Albanigade 28, 5000 Odense C.

Hverken nævnet eller boligretten kan hjælpe parterne med at få sagen indbragt. Hvis man ønsker hjælp til at få udfærdiget en stævning i overensstemmelse med retsplejelovens regler, kan der søges bistand hos en advokat.”

Huslejenævnets afgørelse i sag 16-304 , Haraldsgade 8, 5000 Odense C.

 

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)