KRAV FREMSAT RETTIDIGT

4. juli 2022

Ved en afgørelse af 30. juni 2022 har Huslejenævnet i Odense truffet afgørelse i en sag om uenighed om lejers pligt til istandsættelse ved fraflytning.

Lejerne havde gjort gældende, at udlejer ikke rettidigt havde indkaldt til syn, da lejerne var flyttet den 23. oktober 2021, og synet først blev afholdt den 11. november 2021. Udlejer bestred, at indkaldelsen ikke var sket rettidigt, og henviste til at udlejer først fik overdraget lejemålet den 11. november 2021, samme dag som der blev afholdt fraflytningssyn.

Flertallet fandt, at formalia var opfyldt, og på baggrund af rapporten sammenholdt med billeddokumentationen blev udlejers krav om istandsættelse godkendt. Mindretallet fandt, at udlejers rapport ikke var tilstrækkeligt specifikt udfyldt, og at lejerne derfor ikke skulle hæfte for de krav, hvor der alene var foretaget afkrydsning.

Det bemærkes, at huslejenævnet ikke tidligere har fundet grundlag for at anfægte den konkrete rapport.

Hvis du vil læse afgørelsen, kan den findes her.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)