ISTANDSÆTTELSE GODKENDT

22. maj 2019

Udlejer har ved en afgørelse fra Huslejenævnet i Middelfart fået medhold i, at det lejede skulle istandsættes, selv efter en kortere boperiode. Reduktionen af istandsættelseskravet skyldtes alene udfyldelsen af fraflytningsrapporten.

Sagsadresse: nr, 5500 Middelfart

Lejer: [...]

Lejerrepræsentant: Danske Lejere – Kontoret i Aarhus 

 Udlejere: [...]  

Udlejerrepræsentant: FAMILIEBOLIG A/S

Fraflytningstvist

Danske lejere har på vegne de tidligere lejere [...] ved skrivelse af 21. januar 2019 indbragt sag for huslejenævnet

Sagen vedrører uenighed om udlejers flytteafgørelse af 3. oktober 2018.

Nævnet har behandlet sagen i medfør af lejelovens § 106 stk. 1 nr. 4 og truffet følgende

AFGØRELSE: 

Huslejenævnet nedsætter udlejers krav på malerudgifter fra kr. 14.352,50 til kr. 8.398,70. Nedsættelsen udgør kr. 5.953,80 

Nedsættelsen vedrører udgifter til maling af lofter og paneler, idet der ikke er stillet krav herom i fraflytningsrapporten jf. lejelovens § 98 stk. 3, 1. pkt. 

Nævnet godkender i øvrigt udlejers opgørelse over fraflytningsudgifter. 

Inden 15. juni 2019 udbetaler udlejer restdepositum til lejerne 

Manglende betaling inden den angivne frist kan medføre indberetning til G.I, jf. lejelovens § 113A

SAGSFREMSTILLING/BEGRUNDELSE: 

Lejemålet er indgået med virkning fra 1. juni 2018. Lejeforholdet slutter med frigørelse 31. august 2019.

Der er indbetalt depositum kr. 26.985 og forudbetalt leje kr. 17.990,00

Udlejer driver virksomhed med udlejning af mere end en beboelseslejlighed.

Der er udarbejdet indflytningsrapport og nævnet har lagt til grund at indkaldelse til flyttesyn og udarbejdelse af flyttesynsrapport er sket i overensstemmelse med de formelle regler i lejelovens § 98. Rapporten er underskrevet af lejer.

Nævnet har endvidere lagt til grund, at de oprindeligt opkrævede kr. 145 for udfærdigelse af flytteopgørelse er frafaldet af udlejer og udbetalt til lejer.

På baggrund af sagens dokumenter og de fremsendte fotos har nævnet – på trods af den korte boperiode – fundet, at udlejers krav på istandsættelse er berettiget, idet nævnet dog har nedsat malerregningen fra kr. 14.352,50 til kr. 8.398,70.

Nedsættelse sker allerede fordi udlejer ikke i fraflytningsrapporten har stillet krav om maling af lofter og paneler.

BEMÆRKNING: 

Til brug for sager om frakendelse af retten til at administrere udlejningsejendomme jf. lejelovens § 113a, indberetter Huslejenævnet til Grundejernes Investeringsfond oplysning om endelige huslejenævnsafgørelser som en ejer ikke har efterlevet, såfremt Huslejenævnet bliver gjort opmærksomme herpå.

KLAGEVEJLEDNING: 

Hvis en part ønsker at klage over afgørelsen, skal der indgives en stævning til boligretten senest 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. Boligrettens adresse er: Boligretten, Domhuset, Albanigade 28, 8000 Odense C.

Nævnets afgørelse i sag 2019-003436-27, Tubaen, 5500 Middelfart.

Note – afgørelsen viser, at lejerne selv efter en kort boperiode kan pålægges at betale for maleristandsættelse af det lejede, under forudsætning af istandsættelsen er nødvendig. Men afgørelsen viser også behovet for, at fraflytningsrapporterne skal udfyldes med omhu og præcision, så det er helt klart, hvad der rejses istandsættelseskrav om.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)