LEJEN GODKENDT I NYOPFØRT EJENDOM

20. oktober 2015

Huslejenævnet i Odense har ved en afgørelse af 30. september 2015 godkendt en leje på ca. kr. 1.075,- i en ejendom, der var opført i 1998.

“Lejer har ved brev af 27. februar 2015 til huslejenævnet indbragt en sag om lejens størrelse på årligt 63.420,00 kr.

I henhold til Bygnings- og Boligregistret er det lejede en 2-værelses lejlighed på 59 m2.

Lejemålet er beliggende i en ejendom, der er taget i brug i 1998. Det fremgår af sagen, at udlejeren har gjort gældende at lejen skal fastsættes efter BRL § 15 a.

Nævnet har den 2. september 2015 foretaget en besigtigelse af lejemålet.

AFGØRELSE

Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 6, vedtaget at godkende den pr. 1. januar 2015 årlige leje på 63.420,00 kr.

BEGRUNDELSE

Nævnet har lagt til grund,

at                   lejemålet er taget i brug i 1998 jf. oplysningerne Bygnings- og Boligregistret,

at                   lejeforholdet er omfattet af boligreguleringslovens § 15 a, hvorefter boligreguleringslovens §§ 5-10, § 11 stk. 2 og 3 og §§ 12-14 kan fraviges i tilfælde, der er omfattet af § 53 stk. 3-6 i lov om leje, når lejeforholdet angår en beboelseslejlighed, der er taget i brug efter d. 31. december 1991,

at                   der er henvist hertil i lejekontraktens § 11 – særlige vilkår,

at                   lejemålet derfor opfylder betingelserne for anvendelsen af reglerne, og

at                   lejer herefter alene kan kræve lejen nedsat, såfremt den ikke anses for at være rimelig, jf. § 36 i aftaleloven.

I henhold til det under besigtigelsen konstaterede, har nævnet fundet, at lejen er rimelig.

KLAGEVEJLEDNING

Såfremt sagens parter er uenige i nævnets afgørelse, kan afgørelsen inden for en frist på 4 uger indbringes for boligretten. Dette sker ved udtagelse af stævning, som indgives til Retten i Odense, Albanigade 28, 5000 Odense C.

Hverken nævnet eller boligretten kan hjælpe parterne med at få sagen indbragt. Hvis man ønsker hjælp til at få udfærdiget en stævning i overensstemmelse med retsplejelovens regler, kan der søges bistand hos en advokat.

Huslejenævnets afgørelse i sag 15-082, Hørmarken 5, 5260 Odense S.

Note: Afgørelsen understreger vigtigheden af, at fravigelserne fra lejelovens lejefastsættelsesregler angives korrekt i lejekontraktens § 11.

 

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)