FORMKRAV TIL LEJERS INDSIGELSE

17. september 2019

Huslejenævnet i Odense har ved en afgørelse af 12. september 2019 vedtaget at godkende et vandregnskab, dog med korrektion, da lejers repræsentant ikke havde fremsat en gyldig indsigelse mod vandregnskabet.

“Udlejernes repræsentant har ved brev af 3. juli 2019 til huslejenævnet indbragt en sag vedrørende lejernes indsigelse mod vandregnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018, specifikt perioden 1. marts 2018 til 31. december 2018.

Lejerne er [...] v/Digura ApS og udlejerne er [...] v/Ejendomsforeningen Fyn.

Ejendomsforeningen Fyn har gjort gældende, at indsigelsen fra lejerne ikke angiver på hvilke punkter regnskabet ikke kan godkendes, hvorfor lejerne har fortabt retten til efterprøvelse af vandregnskabet. Ved et efterfølgende brev af 7. august 2019 har udlejernes repræsentant korrigeret den pålignede vandudgift fra 17.333,80 kr. til 14.152,82, hvorefter kravet om tillægsbetaling udgør 9.652,82 kr.

Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.

AFGØRELSE

Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 7 vedtaget at godkende vandregnskabet, hvorefter kravet om tillægsbetaling udgør 9.652,82 kr.

BEGRUNDELSE

Nævnet har lagt til grund,

at lejernes repræsentants skrivelse af 11. maj 2019 til udlejerne ikke kan anses for at opfylde kravet i lejelovens § 45, hvorefter “indsigelsen skal indeholde meddelelse om, på hvilke punkter regnskabet ikke kan godkendes”,

at lejerne således ikke har fremsat en gyldig indsigelse mod vandregnskabet inden 6 uger fra regnskabets udsendelse, jf. lejelovens § 45,

at lejerne derved har mistet retten til at gøre indsigelse mod vandregnskabet, og

at det herefter følger, at udlejernes krav på tillægsbetaling ikke kan tilsidesættes.

KLAGEVEJLEDNING

Såfremt sagens parter er uenige i nævnets afgørelse, kan afgørelsen inden for en frist på 4 uger indbringes for boligretten. Dette sker ved udtagelse af stævning, som indgives til Retten i Odense, Albanigade 28, 5000 Odense C.

Hverken nævnet eller boligretten kan hjælpe parterne med at få sagen indbragt. Hvis man ønsker hjælp til at få udfærdiget en stævning i overensstemmelse med retsplejelovens regler, kan der søges bistand hos en advokat.

Nævnets afgørelse i sag 19-182, Brændekildevej, 5250 Odense SV

Note: Hvis lejers indsigelse ikke angiver, på hvilke punkter regnskabet ikke kan godkendes, bør sagen af “sikkerhedsindbringes” for Huslejenævnet, hvor det gøres gældende, at indsigelsen ikke er gyldig. Det må anbefales, at det er huslejenævnet, der tager stilling, hvorefter kravet ikke fortabes pga. eventuelle formalia.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)