KRAV VED FRAFLYTNING

16. oktober 2019

Huslejenævnene på Fyn behandler i øjeblikket et stort antal sager omkring uenigheder om lejernes forpligtelser ved fraflytning af det lejede. I mange af sagerne er påstandene fra lejerne, lejerorganisationerne eller lejernes repræsentanter, at istandsættelseskravene ikke er fremsat med tilstrækkelig klarhed, så lejerne kan opnå forståelse af, hvilke krav lejerne hæfter for.

Der er ingen formkrav til, hvorledes en fraflytningsrapport skal se ud. Dette er præciseret i vejledning nr. 10936 af 21. oktober 2015 om “Vejledning om ind- og fraflytningssyn, istandsættelse og vedligeholdelse i private udlejningsejendomme”, jf. pkt. 3.3.3. Det er dog således, at fraflytningsrapporten “[...] på en klar og utvetydig måde skal bibringe lejeren en forståelse af, hvilke istandsættelseskrav udlejeren påtænker at rejse krav om, herunder arten af arbejder og hvor i det lejede de pågældende arbejder skal udføres.”

Huslejenænvet i Middelfart har behandet et par sager om netop dette spørgsmål, hvor nævnet tilsidesatte fraflytningsrapporten. Nævnets afgørelser har været indbragt for Boligretten i Odense, hvor spørgsmålet om fraflytningsrapporterne blev udskilt til særskilt afgørelse.

Et flertal i boligretten fandt, at fraflytningsrapporterne bibragte lejerne en forståelse af istandsættelseskravene.

Du kan læse kendelserne her:

Sag BS-22596/2019-ODE

Sag BS-14933/2019-ODE

HUSK – når du udfylder en fraflytningsrapport, så skal den klart og tydeligt vise, hvilke krav der fremsættes, og hvis der ikke bruges afkrydsninger, skal det være skrevet klart og tydeligt i rapporten!

 

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
13.03.2024 GENERALFORSAMLINGEN 2024
12.03.2024 FULDMAGT SKAL FORELIGGE...
12.03.2024 FORBEDRINGSFORHØJELSE GODKENDT

Vis alle (355)