HÆFTELSE I OPSIGELSESPERIODEN

17. december 2014

Ved et brev af 7. juli 2014 har lejernes repræsentant, Lejerforening Fyn, indbragt en sag om, hvorvidt udlejeren har foretaget tilstrækkelige genudlejningsbestræbelser i forbindelse med lejernes fraflytning.

Udlejeren er Ejendomsselskabet Raahøj Hansen A/S.

Lejerne er Aleksander Bierbaum, Gustav Jensen og David Qusager v/Lejerforening Fyn.

Det fremgår af sagen, at lejerne underskrev lejekontrakten den 18. februar 2014 til indflytning 1. marts 2014. Den 26. februar 2014 meddelte lejerne, at de ikke ønskede at flytte ind, samt at de ønskede at opsige lejemålet.

Det fremgår yderligere af sagen, at lejemålet er meldt genudlejet den 3. juni 2014.

Nævnet har lagt til grund, at tvisten drejer sig om, hvorvidt lejerne hæfter for husleje i hele opsigelsesperioden.

Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.

AFGØRELSE

Nævnet har i medfør af § 21 i boligreguleringsloven vedtaget at godkende udlejerens bestræbelser på genudlejning, samt vedtaget at pålægge lejerne lejebetaling i den fulde opsigelsesperiode.

BEGRUNDELSE

 Nævnet har lagt til grund,

at         lejekontrakten blev underskrevet den 18. februar 2014,

at         lejerne den 26. februar 2014 meddelte udlejeren, at der ikke ville ske indflytning i lejemålet, og samtidig opsagde lejemålet,

at         udlejeren for nævnet har forelagt dokumentation for at lejemålet herefter blev annonceret til leje,

at         udlejeren dermed har udfoldet rimelige og tilstrækkelige bestræbelser på at genudleje det lejede, og

at          lejerne derfor hæfter for lejebetaling i hele opsigelsesperioden

KLAGEVEJLEDNING

Såfremt sagens parter er uenige i nævnets afgørelse, kan afgørelsen inden for en frist på 4 uger indbringes for boligretten. Det sker ved udtagelse af stævning, som indgives til Retten i Odense, Albanigade 28, 5000 Odense C.

Hverken nævnet eller boligretten kan hjælpe parterne med at få sagen indbragt. Hvis man ønsker hjælp til at få udfærdiget en stævning i overensstemmelse med retsplejelovens regler, kan der søges bistand hos en advokat.

Huslejenævnets afgørelse i sag 14-201, Hans Tausens Gade 5, 5000 Odense C.

 

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)