NORMAL ISTANDSÆTTELSE

11. januar 2018

Huslejenævnet i Odense har ved en afgørelse af 4. december 2017 reduceret udlejers krav om istandsættelse ved fraflytning, idet nævnet har foretaget skøn over “normal istandsættelse”. Lejer var indflyttet efter den 1. juli 2015.

“Ved brev af 10. oktober 2017 har udlejeren indbragt en tvist om lejerens pligt til istandsættelse i forbindelse med fraflytning.

Lejeren er [...] og udlejeren er [...].

Det fremgår af sagen, at lejeren er fraflyttet lejemålet den 2. oktober 2017, hvor der samtidig er afholdt fraflytningssyn.

[...] har fremsat krav om total opmaling af stue/køkken, værelse og entre, letslibning og lakering af gulv samt rengøring i alt kr. 22.793,75 inkl. moms. Lejeren har fremsat indsigelse mod udlejerens istandsættelseskrav.

Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.

AFGØRELSE

Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 4, vedtaget at lejeren udover rengøring kr. 375,00 skal betale for fjernelse af efterladte gardinbeslag i alle vinduer samt et ophængsbeslag i stueloft og for efterfølgende én gang malerbehandling af stueloft samt malerreparation af de berørte dele af vindueskarme efter fjernelse af gardinbeslag.

Lejerens eventuelle tilbagebetalingskrav skal tilbagebetales inden 6 uger fra udlejeren har modtaget afgørelsen.

BEGRUNDELSE

Nævnet har lagt til grund,

at lejeren overtog lejemålet den 1. december 2016 og afleverede nøgler den 2. oktober 2017 og har således beboet dette i 10 måneder,

at lejemålet er beliggende i en ejendom, hvor reglerne i kapitel II-IV i lov om midlertidig regulering af beboelsesforholdene er gældende,

at lejemålet ifølge indflytningsrapporten ved indflytningen var nymalet på malbare flader og med nybehandlede gulve,

at lejeren har overtaget pligten til indvendig vedligeholdelse jfr. lejelovens § 21,

at der i lejekontrakten blandt andet er indført følgende om istandsættelse ved fraflytning: “Den istandsættelse, der påhviler lejeren, så lejemålet afleveres i samme stand som ved overtagelse skal udføres osv.”,

at det følger af lejelovens præceptive regel i § 19, stk. 2, at når lejeren har overtaget pligten til indvendig vedligeholdelse, skal dette foretages så ofte, som det er påkrævet under hensyn til ejendommens og det lejedes karakter. Det kan derfor ikke gyldigt aftales i kontrakten, at lejemålet skal bringes i samme stand som ved indflytningen,

at udlejeren i følge den udarbejde fraflytningsrapport har rejst krav om “total opmaling”, behandling af gulve samt rengøring,

at nævnet har besigtiget lejemålet den 26. oktober 2017, hvor det kunne konstateres, at såvel malbare flader som gulve var i pæn stand. Der kunne ikke konstateres slid udover det forventelige efter 10 måneders boperiode, og

at lejerne dog havde efterladt gardinbeslag i alle vinduer med undtagelse af bad samt et ophængsbeslag i stueloft. Disse beslag skal lejeren betale for bliver fjernet og for efterfølgende maling af stueloft samt reparation af de berørte dele af vindueskarmene.

BEMÆRKNING

Opmærksomheden henledes på lejelovens § 113 a, hvoraf det bl.a. fremgår, at såfremt udlejeren ikke har efterlevet tre eller flere endelige huslejenævnsafgørelser inden for en periode på 2 år, kan der ske indberetning til Grundejernes Investeringsfond. Udlejeren kan herefter ved dom frakendes retten til at administrere ejendomme med udlejede beboelseslejligheder eller frakendes retten til at bestemme, hvem der skal administrere ejerens ejendomme med udlejede beboelseslejligheder.

KLAGEVEJLEDNING

Såfremt sagens parter er uenige i nævnets afgørelse, kan afgørelsen inden for en frist på 4 uger indbringes for boligretten. Dette sker ved udtagelse af stævning, som indgives til Retten i Odense, Albanigade 28, 5000 Odense C.

Hverken nævnet eller boligretten kan hjælpe parterne med at få sagen indbragt. Hvis man ønsker hjælp til at få udfærdiget en stævning i overensstemmelse med retsplejelovens regler, kan der søges bistand hos en advokat.”

Huslejenævnets afgørelse i sag 17-379, Roesskovsvej 42, 5200 Odense V.

 

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
23.11.2022 LEJFORHØJELSE, SMÅHUS
23.11.2022 VEJLEDNING OM "HUSLEJELOFT"
23.11.2022 OPDATERET TYPEFORMULAR

Vis alle (294)