LEJENS STØRRELSE, MODERNISERET LEJEMÅL

13. april 2018

Huslejenævnet i Odense har ved en afgørelse af 11. april 2018 godkendt lejen på kr. 1.134 pr. kvm i et gennemgribende moderniseret lejemål. Lejligheden er gennemgribende moderniseret i 2009 for ca. 800.000 kr.

“Ved brev af 5. december 2017 har lejerne indbragt en sag om lejens størrelse, der iflg. lejekontrakten ved lejemålets indgåelse den 1. april 2017 udgjorde 96.000,00 kr. årligt ekskl. varme, vand og antennebidrag samt indsigelse mod udlejerens varslede lejeforhøjelse pr. 1. januar 2018, som udgør 97.525,20 kr. årligt ekskl. varme, vand og antennebidrag.

Lejerne er [...]og udlejeren er [...] v/Ejendomsforeningen Fyn.

Udlejerens repræsentant har ved brev af 1. februar 2018 til nævnet gjort gældende, at lejen skal fastsættes efter lejeværdireglen i boligreguleringslovens § 5, stk. 2, idet lejligheden i 2009 blev gennemgribende moderniseret.

Af sagsmaterialet fremgår det, at lejemålet i 2009 blev forbedret for et beløb, hvorefter forbedringsudgiften overstiger 1.984,00 kr. m2.

Nævnet har den 7. marts 2018 foretaget en besigtigelse af forholdene på stedet.

AFGØRELSE

Nævnet har i medfør af § 15, stk. 1, i lov om midlertidig regulering af boligforholdene vedtaget,

1. at godkende den pr. 1. april 2017 aftalte leje på årligt 96.000,00 kr. ekskl. varme, vand og antennebidrag, og

2. at godkende forhøjelsen pr. 1. januar 2018, hvorefter lejen pr. denne dato andrager 97.525,20 kr., ekskl. varme, vand og antennebidrag.

BEGRUNDELSE

Nævnet har lagt til grund, at lejeforholdet er omfattet af bestemmelserne i kapitel II-IV i lov om midlertidig regulering af boligforholdene, således at parternes aftalefrihed med hensyn til fastsættelsen af lejen ved lejemålets indgåelse er begrænset af

§ 5, stk. 1, hvorefter lejen ikke må overstige en beregnet omkostningsbestemt leje med et beregnet tillæg for forbedringer, eller af

§ 5, stk. 2, hvorefter lejen i en gennemgribende forbedret lejlighed ikke væsentligt må overstige det lejedes værdi efter § 47, stk. 2 i lov om leje.

Nævnet har endvidere lagt til grund:

at en lejlighed skal opfylde 3 betingelser for at kunne anses for gennemgribende forbedret efter § 5, stk. 2, i lov om midlertidig regulering af boligforholdene,

1) dels skal forbedringerne væsentligt have forøget det lejedes værdi,

2) dels skal forbedringsudgiften i 2009 prisniveau enten overstige 1.984,00 kr. pr. m² eller et samlet beløb på 226.918,00 kr.,

3) dels skal forbedringerne være gennemført inden for en periode på 2 år og må ikke være omfattet af lov om sanering, lov om byfornyelse og boligforbedring, lov om byfornyelse eller lov om privat byfornyelse,

at alle 3 betingelser er opfyldt i nærværende sag, hvorefter lejefastsættelse kan ske i overensstemmelse med § 5, stk. 2, og

at en eventuel lejenedsættelse derfor alene kan finde sted, såfremt lejen overstiger det lejedes værdi, jf. lovens § 5, stk. 2 sammenholdt med § 47, stk. 2, i lov om leje.

Idet nævnet henholder sig til de i sagen forelagte oplysninger og dokumentationer, og hvad nævnet har konstateret under besigtigelsen af lejligheden, finder nævnet – under hensyntagen til de i lejelovens § 47 stk. 2, omtalte forhold – at vel overstiger den pr. 1. april 2017 gældende leje på årligt 96.000,00 kr. ekskl. varme, vand og antennebidrag og pr. 1. januar 2018 gældende leje på årligt 97.525,20 kr. ekskl. varme, vand og antennebidrag det lejedes værdi, men ikke så væsentligt at der er grundlag for en lejenedsættelse.

KLAGEVEJLEDNING

Såfremt sagens parter er uenige i nævnets afgørelse, kan afgørelsen inden for en frist på 4 uger indbringes for boligretten. Dette sker ved udtagelse af stævning, som indgives til Retten i Odense, Albanigade 28, 5000 Odense C.

Hverken nævnet eller boligretten kan hjælpe parterne med at få sagen indbragt. Hvis man ønsker hjælp til at få udfærdiget en stævning i overensstemmelse med retsplejelovens regler, kan der søges bistand hos en advokat.

Huslejenævnets afgørelse i sag 17-436, Læssøegade 11, 5000 Odense C.

Note – Huslejenævnets godkendelse indeholder en bemærkning om, at lejen vel overstiger, men ikke væsentligt. Det vil sige, at det lejedes værdi ikke er overskredet med 10-12%. Men befinder sig i nærheden af væsentlighedskrieteriet.

 

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)