VARSLING AF SKATTER & AFGIFTER

28. juni 2017

Huslejenævnet i Odense har ved en afgørelse af 22. maj godkendt en varslet lejeforhøjelse for stigning i skatter og afgifter, og hvor udlejer havde fastsat udgiften til renovation indeholdt i den gældende leje til kr. 0.

“Ved et brev af 17. marts 2017 har udlejeren indbragt en sag om varsling af en lejeforhøjelse som følge af stigning i ejendommens skatter og afgifter.

Udlejeren er [...]  og repræsenteret ved [...]. Lejerne er [...].

Det fremgår af sagen, at udlejeren den 31. januar 2017 varslede lejeforhøjelsen til ikrafttræden 1. maj 2017, men med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2017.

Lejerne har den 3. februar 2017 fremsat indsigelse mod forhøjelsen med den begrundelse, at udlejeren alene kan medtage stigninger i den gældende takst i forhold til den takst på tidspunktet for lejekontraktens indgåelse. Lejerne har gjort gældende, at udlejere ikke har kunnet medtage hele udgiften til renovation, men alene stigningen i udgiften.

Udlejeren har til sagen oplyst, at udgiften til renovation er overgået fra lejernes særskilte betaling til at udlejeren fremover afholder udgiften, hvorfor udgiften til renovation er medtaget i skatte- og afgiftsberegningen.

Det fremgår af lejekontrakten, at parterne har aftalt fravigelse af boligreguleringslovens §§ 5-14.

Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer-

AFGØRELSE

Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 1, vedtaget at godkende lejeforhøjelsen.

Nævnets afgørelse er ikke enstemmig, idet et medlem har stemt for, at udlejer alene i henhold til LL §§ 50 & 51 kan kræve lejeforhøjelse med tilbagevirkende kraft på grundlag af stigningen i renovationsudgiften pr. 1. januar 2017.

BEGRUNDELSE

Vedr. lejeforhøjelsen:

Nævnet har lagt til grund,

at lejeforhøjelsen er varslet i overensstemmelse med reglerne i lejelovens § 50,

at det følger af lejelovens § 51, at § 50 også gælder, hvis der pålægges ejendommen nye eller forøgede afgifter til vand, el, renovation osv.,

at udgiften til renovation ikke tidligere har påhvilet ejendommen, eftersom lejerne har betalt direkte til leverandøren,

at i kraft af at udlejeren har overtaget renovationsudgiften, er ejendommen blevet pålagt en ny udgift, som kan medtages i opgørelsen over skatter og afgifter, jf. lejelovens § 51, og

at der herefter ikke er grundlag for at anfægte størrelsen af den varslede lejeforhøjelse.

Nævnets mindretal har udtalt:

Jeg har lagt til grund,

at lejemålets begyndelse er den 01.04.2016,

at der i lejen indgår skatter og afgifter pr. 01.01.2016,

at lejeaftalen er omfattet af reglerne i LL § 53, stk. 3 og 6,

at lejen i disse lejemål kan reguleres efter nettoprisindeks,

at det i lejekontrakten er aftalt, at… “Udlejer er herudover berettiget til at hæve lejen for så vidt angår stigningen i skatter, forsikringer og afgifter”…

at det er aftalt, at …”renovation afregnes direkte til forbrugsværket i forhold til forbrug, herunder størrelsen af renovationsvognen”….

at det følger af lejelovens § 51, at § 50 også gælder, hvis der pålægges ejendommen nye eller forøgede afgifter til vand, el, renovation osv.,

at aftalen om at renovation afregnes direkte til forsyningsværkerne er en ugyldig aftale, idet der ikke er lovhjemmel til dette i lov om leje, jf. U2009.2497H,

at det følger heraf, at udgiften til renovation er en driftsudgift, og derfor er en del af den aftale årlige leje, og

at der i henhold til ovenstående alene er grundlag for udlejer til at kræve lejeforhøjelse med tilbagevirkende kraft med virkning fra og med 01.01.2017 på grundlag af stigningen i renovationsudgiften pr. 1. januar 2017.

KLAGEVEJLEDNING

Såfremt sagens parter er uenige i nævnets afgørelse, kan afgørelsen inden for en frist på 4 uger indbringes for boligretten. Dette sker ved udtagelse af stævning, som indgives til Retten i Odense, Albanigade 28, 5000 Odense C.

Hverken nævnet eller boligretten kan hjælpe parterne med at få sagen indbragt. Hvis man ønsker hjælp til at få udfærdiget en stævning i overensstemmelse med retsplejelovens regler, kan der søges bistand hos en advokat.”

Huslejenævnets afgørelse i sag 17-101, Natskyggen 33, 5220 Odense SØ.

Note: Ejendommens ejer har oplyst, at han endnu ikke er bekendt med, hvorvidt afgørelsen er indbragt for boligretten.

 

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
13.03.2024 GENERALFORSAMLINGEN 2024
12.03.2024 FULDMAGT SKAL FORELIGGE...
12.03.2024 FORBEDRINGSFORHØJELSE GODKENDT

Vis alle (355)