VAND- OG VARMEREGNSKAB TILSIDESAT

25. januar 2017

Huslejenævnet i Odense har ved en afgørelse af 27. juni 2016 tilsidesat et vand- og varmeregnskab for 2014.

“Lejerforening Fyn har på vegne af lejerne ved et brev af 12. september 2015 indbragt en sag om vand- og varmeregnskabet for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014.

Lejerforening Fyn har anmodet Huslejenævnet om at pålægge udlejeren at udarbejde nyt vand- og varmeregnskab, idet udlejeren ikke har fordelt vand- og varmeudgiften korrekt.

Det fremgår endvidere af sagen, at der er monteret målere i februar 2014, hvilket har betydet, at såvel vand- og varmeregnskabet er opgjort som før og efter montering af målere. Beløbene “Før målere” er opgjort på baggrund af arealet og varmefordelingstal fastsat efter graddage. For så vidt angår vandregnskabet er beløbene “Før målere” opgjort på baggrund af arealet fordelt på kalenderdage.

Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.

AFGØRELSE

Varmeregnskabet:

Nævnet har i medfør af § 106, stk. 1, nr. 7 i lejeloven, vedtaget at pålægge udlejeren at udarbejde et nyt varmeregnskab for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, således at regnskabet udarbejdes med baggrund i BBR-arealet, og således at regnskabet udarbejdes udarbejdes efter § 37 i lovbekendtgørelse 2010-08-11 nr. 963 af lejeloven.

Varmeregnskabet skal være kommet frem til lejerne inden 3 måneder fra modtagelse af nævnets afgørelse.

Vandregnskabet:

Nævnet har i medfør af § 106, stk. 1, nr. 7 i lejeloven, vedtaget at pålægge udlejeren at udarbejde og sende et nyt vandregnskab, som omfatter perioden fra montering af separate vandmålere til 31. december 2014, således regnskabet udarbejdes efter § 46 j, stk. 2, i lovbekendtgørelse 2010-08-11 nr. 963 af lejeloven.

Vandregnskabet skal være kommet frem til lejerne inden 3 måneder fra modtagelsen af nævnets afgørelse.

Nævnet har desuden vedtaget, at lejerne har krav på tilbagebetaling af det opkrævede beløb “Før målere”. Tilbagebetalingen skal ske inden 6 uger fra udlejerens modtagelse af afgørelsen.

BEGRUNDELSE

Varmeregnskabet

Nævnet har lagt til grund,

at det følger af lejelovens § 37 (lovbekendtgørelse 2010-08-11 nr. 963), at fordelingen af udgifterne mellem lejerne skal ske enten efter egnede varmefordelingsmålere, eller efter BBR-areal eller rumfang, og for så vidt angår varmt vand fordeles efter antal og arten af varmtvandshaner samt antallet af værelser,

at udgifterne i det udarbejde regnskab ikke er fordelt i overensstemmelse hermed, idet udlejeren både har fordelt efter varmefordelingsmålere og efter BBR-arealet,

at udlejeren end ikke har anvendt de korrekte BBR-arealer,

at nævnet på den baggrund har nægtet regnskabets godkendelse, og pålagt udlejeren at udbedre et nyt regnskab,

at eftersom det nye regnskab ikke vil være kommet frem til lejerne inden udløbet af fristen i lejelovens § 40, stk. 1, har udlejeren mistet sit krav på efterbetaling.

Vandregnskabet

Nævnet har lagt til grund,

at der i lejemålene ikke forefindes individuelle vandmålere,

at det følger af lejelovens § 46 J (lovbekendtgørelse 2010-08-11 nr. 963), at udgifter til vand skal fordeles på grundlag af individuelle vandmålere,

at vandregnskabet i perioden 1. januar 2014 og indtil montering af fordelingsmålere, ikke er fordelt i overensstemmelse hermed,

at der ikke i lejelovgivningen findes hjemmel til at kræve, at lejeren ud over en månedlig husleje skal betale for vand, når forbruget ikke betales på grundlag af individuelle vandmålere, jf. lejelovens § 46 j,

at Højesteret ved dom afsagt den 30. juni 2009 har fastslået, at særskilt betaling for vand som tillæg til lejen er betinget af, at lejerens forbrug er opgjort i henhold til individuel forbrugsmåling, og

at betaling af vand anses som indeholdt i lejen fra perioden 1. januar 2014 og indtil er er monteret individuelle målere, og

at lejerne dermed har krav på tilbagebetaling af det i vandregnskabet opkrævet beløb til “Før målere”.

BEMÆRKNING

Det fremgår af lejelovens § 113 a, at hvis udlejer ikke efterlever huslejenævnets afgørelse, skal huslejenævnet indberette det til Grundejernes Investeringsfond.

Det er lejer eller lejers repræsentant, der skal sørge for at give besked til huslejenævnet, når udlejeren ikke har overholdt afgørelsen.

Viser det sig, at ejeren i en perioden på 2 år ikke har overholdt tre eller flere afgørelser, kan ejer få frakendt retten til at administrere sine ejendomme.

KLAGEVEJLEDNING

Såfremt sagens parter er uenige i nævnets afgørelse, kan afgørelsen inden for en frist på 4 uger indbringes for boligretten. Dette sker ved udtagelse af stævning, som indgives til Retten i Odense, Albanigade 28, 5000 Odense C.

Hverken nævnet eller boligretten kan hjælpe parterne med at få sagen indbragt. Hvis man ønsker hjælp til at få udfærdiget en stævning i overensstemmelse med retsplejelovens regler, kan der søges bistand hos en advokat.”

Huslejenævnets afgørelse i sag 15-269, Åløkke Allé 7, 5000 Odense C

 

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)