ISTANDSÆTTELSE FRAFLYTNING

17. september 2019

Huslejenævnet i Odense har ved en afgørelse af 12. september 2019 godkendt, at lejer selv efter en bo-periode på ca. 8½ måned hæfter for istandsættelse af det lejede.

Ved et brev af 26. juni 2015 har lejerens repræsentant indbragt en tvist om afregning af deres depositum i forbindelse med fraflytning.

Lejeren er [...]. Udlejeren er [...].

Lejeforholdet er påbegyndt 15. oktober 2019.

Det fremgår af sagen, at lejeren fraflyttede lejemålet den 4. juni 2019, hvor der samtidig blev afholdt fraflytningssyn. Lejeren deltog ikke i flyttesynet. Fraflytningsrapporten blev sendt til lejeren den 4. juni 2019.

Parterne er uenige om udgiftens størrelse til istandsættelse, antal gange der bør males og rengøring. Lejeren gør gældende, at han havde rengjort lejemålet inden fraflytning.

Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.

AFGØRELSE

Nævnet har i medfør § 106 stk. 1, nr. 4 i lejeloven vedtaget, at reducere udlejers krav om maleristandsættelse til en gang opmaling, at lejer ikke hæfter for trappetrin samt at reducere udlejers krav om rengøring på 3.350,00 kr. til 2.400,00 kr. ekskl. moms.

Nævnet har endvidere vedtaget, at lejer derudover hæfter for udgifterne til istandsættelse i henhold til udlejers fraflytningsrapport af 4. juni 2019.

Der skal ske tilbagebetaling til lejeren inden 6 uger fra udlejeren har modtaget afgørelsen.

BEGRUNDELSE

Nævnet har lagt til grund,

at der 4. juni 2019 blev afholdt flyttesyn, hvor lejeren ikke deltog, og at udlejeren samme dato sendte fraflytningsrapporten til lejeren med oplysning om istandsættelseskravene,

at lejeren ved mail af 7. juni 2019 gør indsigelse til fraflytningsrapporten,

at udlejers frist for fremsættelse af fraflytningskrav i henhold til lejelovens § 98, stk. 2, på 2 uger er overholdt, og fraflytningskravet dermed er fremsat rettidigt,

at nævnet har reduceret omfanget af maleristandsættelse fra to gange total opmaling til en gang total opmaling, hvilket nævnet har fundet rimeligt,

at lejeren ikke hæfter for trappetrin, da nærmere angivelse af tilstand og behandling for disse ikke er godtgjort i fraflytningsrapporten,

at nævnet skønsmæssigt har fastsat et beløb på 2.400,00 kr. ekskl. moms til rengøring, hvilket nævnet har fundet rimeligt.

at lejeren hæfter for gulvbehandling, vvs-arbejde, tømrerarbejde og elarbejde, som angivet i fraflytningsrapporten.

BEMÆRKNING

Det fremgår af lejelovens § 113 a, at hvis udlejer ikke efterlever huslejenævnets afgørelse, skal huslejenævnet indberette det til Grundejernes Investeringsfond.

Det er lejer eller lejers repræsentant, der skal sørge for at give besked til huslejenævnet, når udlejeren ikke har overholdt afgørelsen.

Viser det sig, at ejeren i en periode på 2 år ikke har overholdt tre eller flere afgørelser, kan ejer få frakendt retten til at administrere sine ejendomme.

KLAGEVEJLEDNING

Såfremt sagens parter er uenige i nævnets afgørelse, kan afgørelsen inden for en frist på 4 uger indbringes for boligretten. Dette sker ved udtagelse af stævning, som indgives til Retten i Odense, Albanigade 28, 5000 Odense C.

Hverken nævnet eller boligretten kan hjælpe parterne med at få sagen indbragt. Hvis man ønsker hjælp til at få udfærdiget en stævning i overensstemmelse med retsplejelovens regler, kan der søges bistand hos en advokat.

Nævnets afgørelse i sag 19-168, Kragsbjergstrædet, Odense C

Note: Afgørelsen fra nævnet viser, at hvis udlejer kan dokumentere, at det lejede trænger til istandsættelse selv efter en kortere bo-periode, kan lejer pålægges istandsættelse. Afgørelsen skal ikke ses som et udtryk for, at det er en generel praksis i nævnet, men afgørelsen er konkret ud fra dokumentationer.

 

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)