LEJEFORHØJELSE GODKENDT, SMÅHUS

1. april 2016

Huslejenævnet i Odense har ved en afgørelse af 31. marts 2016 godkendt en varslet lejeforhøjelse, hvorefter den varslede forhøjede leje på kr. 49.500,-, svarer til kr. 750,- pr. m2.

“Ved brev af 16. december 2015 har Ejendomsforeningen Fyn på vegne af udlejeren indbragt en sag om indsigelse mod en varslet lejeforhøjelse til ikrafttræden den 1. marts 2016.

Udlejeren er Tougeer Rafiq.

Lejeforhøjelsen er varslet over for lejeren ved brev af 23. november 2015, hvorefter den årlige leje var krævet forhøjet fra kr. 40.800,00 årligt, ekskl. forbrug til 49.500 kr. årligt, ekskl. forbrug.

Det fremgår af sagen, at lejeren ved brev af 9. december 2015 har fremsat indsigelse mod lejeforhøjelsen over for udlejerens repræsentant.

Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer, ligesom nævnet den 2. marts 2016 foretog en besigtigelse af forholdene på stedet.

AFGØRELSE

Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1, vedtaget at godkende, at den årlige leje pr. 1. marts 2016 forhøjes til kr. 49.500,00 inkl. vand og indvendig vedligeholdelse.

Nævnets afgørelse er ikke enstemmig, da nævnets mindretal har stemt for ikke at godkende nogen lejeforhøjelse.

BEGRUNDELSE

Nævnet har lagt til grund,

at lejeforholdet er omfattet af reglerne i boligreguleringslovens kapitel IV A om huslejeregulering for mindre ejendomme, og

at det følger af reglerne i dette kapitel, jf. § 29 c, sammenholdt med lejelovens § 47, at såfremt lejen er væsentligt lavere end det omkostningsbestemte lejeniveau for tilsvarende lejeforhold, kan udlejeren kræve lejen forhøjet med et beløb, der er rimeligt under hensyn hertil.

Afgørelsen er truffet i henhold til disse regler, idet nævnet har fundet, at den gældende leje er væsentligt lavere end det lejedes værdi.

Endvidere har nævnet lagt til grund:

at den indvendige vedligeholdelse påhviler udlejeren, idet lejeaftalen er udfærdiget på en ugyldig typeformular, og

at Højesteret ved dom afsagt den 30. juni 2009 har fastslået, at særskilt betaling for vand som tillæg til lejen er betinget af, at lejerens forbrug er opgjort i henhold til individuel forbrugsmåling, og

at en aftale om særskilt betaling for vand uden forbrugsmålere er ugyldige som stridende mod de ufravigelige bestemmelser i lejelovgivningen.

Mindretallet har udtalt:

Jeg har lagt til grund,

at lejemålet har et ældre renoveret elementkøkken med få skabe,

at lejemålet har et renoveret badeværelse med toilet, fliser på gulv og vægge, blandingsbatteri med håndbruser samt et skabsarrangement med håndvask,

at lejemålet har termoruder, og

at det følger af reglerne i dette kapitel, jf. § 29 c, sammenholdt med lejelovens § 47, at såfremt lejen er væsentligt lavere end det omkostningsbestemte lejeniveau for tilsvarende lejeforhold, kan udlejeren kræve lejen forhøjet med et beløb, der er rimeligt under hensyn hertil.

Med henvisning til ovenstående har jeg fundet, at den gældende leje for lejemålet er lavere end det lejedes værdi, men ikke så væsentligt, at der er grundlag for en lejeforhøjelse.

BEMÆRKNING

Det fremgår af lejelovens § 113 a, at hvis udlejer ikke efterlever huslejenævnets afgørelse, skal huslejenævnet indberette det til Grundejernes Investeringsfond.

Det er lejer eller lejers repræsentant, der skal sørge for at give besked til huslejenævnet, når udlejeren ikke har overholdt afgørelsen.

Viser det sig, at ejeren i en periode på 2 år ikke har overholdt tre eller flere afgørelser, kan ejer få frakendt retten til at administrere sine ejendomme.

KLAGEVEJLEDNING

Såfremt sagens parter er uenige i nævnets afgørelse, kan afgørelsen inden for en frist på 4 uger indbringes for boligretten. Dette sker ved udtagelse af stævning, som indgives til Retten i Odense, Albanigade 28, 5000 Odense C.

Hverken nævnet eller boligretten kan hjælpe parterne med at få sagen indbragt. Hvis man ønsker hjælp til at få udfærdiget en stævning i overensstemmelse med retsplejelovens regler, kan der søges bistand hos en advokat.

Huslejenævnets afgørelse i sag 15-396, Østrupvej 49, 1., 5210 Odense NV

Note: Lejeaftalen var indgået på typeformular A, 7. udgave, der på tidspunktet for lejeaftalens indgåelse ikke længere var autoriseret. Lejeaftalen var overtaget efter tidligere ejer.

 

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
13.03.2024 GENERALFORSAMLINGEN 2024
12.03.2024 FULDMAGT SKAL FORELIGGE...
12.03.2024 FORBEDRINGSFORHØJELSE GODKENDT

Vis alle (355)