BETALING FOR RENOVATION

19. november 2018

Lejeren har ved brev af 4. juli 2018 indbragt en sag om uberettiget betaling af renovation udover lejen.

Lejeren er [...] og udlejeren er [...].

Lejeren har gjort gældende, at udlejeren ikke har kunnet kræve, at lejeren skulle betale for renovation direkte til forsyningsselskabet.

Udlejerens repræsentant gør gældende, at parterne gyldigt har aftalt, at udlejerens renholdelsesforpligtelse overgik til lejeren, således at lejeren skulle indgå i et direkte kontraktforhold med forsyningsselskabet. Udlejeren har ikke særskilt opkrævet a conto bidrag til renovation.

Nævnet har gennemgået sagens bilag og dokumentationer.

AFGØRELSE

Nævnet har med henvisning til lejelovens § 106, stk. 1, nr. 1 vedtaget, at udlejeren ikke har været berettiget til at forpligte lejeren til, at betale for renovation direkte til forsyningsselskabet.

Lejeren har således krav på tilbagebetaling af de beløb, som lejeren har betalt til renovation. Tilbagebetalingen er begrænset af forældelseslovens regler og skal beregnes fra 4. juli 2015.

Nævnets afgørelse er ikke enstemmig, idet et medlem har stemt for, at lejeren hæfter for betaling af renovation i henhold til aftalen i lejekontraktens § 11.

Lejerens tilgodehavende i henhold til nævnets afgørelse skal betales inden 6 uger fra udlejerens modtagelse af afgørelsen. Lejernes tilbagebetalingskrav forrentes i henhold til § 17, stk. 3 i boligreguleringsloven.

BEGRUNDELSE

Nævnet har lagt til grund,

at Højesteret ved dom, afsagt den 30. juni 2009 har fastslået, at lejelovgivningen indeholder ufravigelige regler om fastsættelse og regulering af lejen, der ikke åbner adgang til som tillæg til lejen at lade lejeren dække udlejerens driftsudgifter, og at en adgang for udlejeren til at udskille dele af lejen til særskilt betaling dermed kræver lovhjemmel,

at dette endvidere følger af U 2015.1986 V og TBB 2016.611,

at dette senest er fastslået af Højesteret ved dom afsagt den 21. september 2017, hvor Højesteret udtalte, at der ikke er hjemmel til at aftale, at der skal ske særskilt betaling for renovation som et tillæg til huslejen, og henviste dels til dommen afsagt 30. juni 2009, og dels til, at udgifter til renovation er omfattet af reglerne i lejelovens § 51 om ejendommens skatter og afgifter og boligreguleringslovens § 8 om de nødvendige driftsudgifter, som skal indgå i lejen,

at der ikke i lejelovgivningen findes en hjemmel til at kræve, at lejeren ud over en månedlig husleje skal betale for renovation direkte til leverandøren,

at lejerens betaling for renovation ved siden af huslejen dermed må anses som stridende mod de ufravigelige regler i lejelovgivningen,

at renovation er en del af udlejerens renholdelsesforpligtelse, og kan indgå i huslejen som en nødvendig driftsudgift, samt indeholdes i ejendommens skatter og afgifter jf. lejelovens § 51,

at det er nævnets opfattelse, at selvom der er tale om et direkte kundeforhold mellem lejeren og forsyningsvirksomheden, kan betaling af renovation ved siden af lejen ikke pålægges lejeren, og

at lejeren således har krav på tilbagebetaling af afholdte beløb til renovation.

Mindretallet har udtalt:

Jeg har lagt til grund,

at det fremgår af den daværende § 19, stk. 3, i lejeloven, at ”Udlejeren skal ligeledes sørge for renholdelse og sædvanlig belysning af ejendommen og adgangsvejene til det lejede…”,

at bestemmelsen i lejelovens § 19, stk. 3, jf. lejelovens § 24, lovligt kan fraviges ved aftale, således lejeren overtager pligten til renholdelse,

at der i tidligere sager om spørgsmålet om lejerens betaling af renovation U.2018.174 H og U.2015.1986V alene har været truffet afgørelse om lejerens refusion af udgiften ud over lejen, idet det ikke i disse sager har været aftalt, at lejeren skulle overtage forpligtigelsen til betaling af renovation (renholdelse),

lejeforholdet er indgået den 6. marts 2015 på den gældende typeformular A, 8. udgave,

at parterne i lejekontraktens § 11 har aftalt, at ”Udgifterne til forbrug af […] renovation og elektricitet opkræves direkte af forsyningsvirksomhederne i henhold til forsyningsselskabernes almindelige betalingsbetingelser”,

at der i nærværende sag er tale om en lovlig fravigelse af lejelovens § 19, stk. 3, og

at lejeren derfor kan pålægges at betale for udgiften til renovation direkte til forsyningsvirksomheden.

BEMÆRKNING

Det fremgår af lejelovens § 113 a, at hvis udlejer ikke efterlever huslejenævnets afgørelse, skal huslejenævnet indberette det til Grundejernes Investeringsfond.

Det er lejer eller lejers repræsentant, der skal sørge for at give besked til huslejenævnet, når udlejeren ikke har overholdt afgørelsen.

Viser det sig, at ejeren i en periode på 2 år ikke har overholdt tre eller flere afgørelser, kan ejer få frakendt retten til at administrere sine ejendomme.

KLAGEVEJLEDNING

Såfremt sagens parter er uenige i nævnets afgørelse, kan afgørelsen inden for en frist på 4 uger indbringes for boligretten. Dette sker ved udtagelse af stævning, som indgives til Retten i Odense, Albanigade 28, 5000 Odense C.

Hverken nævnet eller boligretten kan hjælpe parterne med at få sagen indbragt. Hvis man ønsker hjælp til at få udfærdiget en stævning i overensstemmelse med retsplejelovens regler, kan der søges bistand hos en advokat.

Huslejenævnets afgørelse i sag 18-193.

Note – spørgsmålet om lejers betaling for renovation i en analog sag vil blive prøvet for landsretten i foråret 2019.

 

 

 

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)