LEJE NEDSAT, “SMÅHUS”

26. januar 2017

Huslejenævnet i Odense har ved en afgørelse af 12. januar 2017 nedsat lejen for et “småhus” til kr. ca. 705,- pr. kvm.

“Lejerforening Fyn har på vegne af lejeren ved brev af 17. august 2016 til huslejenævnet indbragt en sag om lejens størrelse pr. 1. september 2015, der iflg. kontrakten årligt udgør 68.160,00 kr., ekskl. varme og el, og lejens størrelse pr. 1. september 2016, der iflg. kontrakten årligt udgør 70.200,00, ekskl. varme og el.

Endvidere anmoder Lejerforening Fyn nævnet om at tage stilling til gyldigheden af trappelejeklausulen”.

Lejerforening Fyn anmoder endvidere nævnet om at nedsætte det indbetalte depositum i tilfælde af lejenedsættelse.

I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede en 3-værelses lejlighed på 69 m2.

Nævnet har foretaget en besigtigelse af forholdene på stedet den 7. december 2016.

AFGØRELSE

Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1, vedtaget skønsmæssigt

at nedsætte den årlige leje pr. 1. september 2015 til 46.575,00 kr. ekskl. varme og el, og

at nedsætte den årlige leje pr. 1. september 2016 til 48.615,00, ekskl. varme og el.

Endvidere har nævnet vedtaget

at kende trappelejeklausulen for gyldig, og

at nedsætte det indbetalte depositum til 12.154,00 kr.

Lejerens tilgodehavende i henhold til nævnets afgørelse skal betales inden 6 uger. Lejerens tilbagebetalingskrav forrentes i henhold tli § 17, stk. 3 i boligreguleringsloven.

BEGRUNDELSE

Nævnet har lagt til grund,

at lejeforholdet er omfattet af reglerne i boligreguleringslovens kapitel IV A om huslejeregulering for mindre ejendomme,

at for disse ejendomme gælder reglerne om ændring af lejevilkår i kapitel VIII i lejeloven,

at lejen for disse lejemål dog ikke væsentligt må overstige den leje, der betales for tilsvarende lejeforhold med hensyn til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsesstand omfattet af reglerne i boligereguleringslovens kapitel II-IV, og hvor lejen er reguleret efter reglerne om omkostningsbestemt leje, jf. boligreguleringslovens § 7,

at det følger af lejelovens § 49, at såfremt lejen er væsentligt højere end det omkostningsbestemte lejeniveau for tilsvarende lejeforhold, kan lejeren kræve lejen nedsat med et beløb, der er rimeligt under hensyn hertil.

Afgørelsen er truffet i henhold til disse regler, idet nævnet har fundet, at lejen er væsentligt højere end det omkostningsbestemte lejeniveau for tilsvarende lejeforhold.

Endvidere har nævnet lagt til grund,

at lejemålet er indgået pr. 1. september 2010, og

at klausulen i lejekontraktens § 11 er i overensstemmelse med bestemmelsen i lejelovens § 53, stk. 2, sidste punktum, hvori det anføres: “I lejeperioden kan dog aftales forhøjelser med bestemte beløb til bestemte tidspunkter”.

Nævnet har herefter ikke fundet grundlag for at tilsidesætte klausulen.

Vedrørende depositum:

Det følger af boligreguleringslovens § 6, at udlejer maksimalt kan oppebære 3 måneders leje i depositum.

BEMÆRKNING

Det fremgår af lejelovens § 113 a, at hvis udlejer ikke efterlever huslejenævnets afgørelse, skal huslejenævnet indberette det til Grundejernes Investeringsfond.

Det er lejer eller lejers repræsentant, der skal sørge for at give besked til huslejenævnet, når udlejeren ikke har overholdt afgørelsen.

Viser det sig, at ejeren i en perioden på 2 år ikke har overholdt tre eller flere afgørelser, kan ejer få frakendt retten til at administrere sine ejendomme.

KLAGEVEJLEDNING

Såfremt sagens parter er uenige i nævnets afgørelse, kan afgørelsen inden for en frist på 4 uger indbringes for boligretten. Dette sker ved udtagelse af stævning, som indgives til Retten i Odense, Albanigade 28, 5000 Odense C.

Hverken nævnet eller boligretten kan hjælpe parterne med at få sagen indbragt. Hvis man ønsker hjælp til at få udfærdiget en stævning i overensstemmelse med retsplejelovens regler, kan der søges bistand hos en advokat.”

Huslejenævnets afgørelse i sag 16/266-267 , Hjallesegade 16, 1. sal, 5260 Odense S.

Note: Det følger af boligreguleringlovens § 17, stk. 2, at krav om lejenedsættelse skal fremsættes for huslejenævnet inden 1 år efter det tidspunkt, lejen eller den forhøjede leje første gang skal betales. Lejeaftalen indeholdt en trappelejeklausul, der regulerede lejen hvert år pr. 1. september. Lejerforeningen indbragte sagen den 17. august 2016, hvorfor huslejenævnet også have kompetence til at tage stilling til lejens størrelse pr. 1. september 2105. Det bemærkes, at lejen pr. 1. september 2015/1. september 2016 udgjorde ca. kr. 988,- pr. m2, henholdsvis ca. kr. 1.017,- pr. m2.

 

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)