LEJENS STØRRELSE GODKENDT I “SMÅHUS”

8. juli 2014

Huslejenævnet i Odense godkendte lejens størrelse på ca. kr. 1.085,- pr. m2 i et ”småhus”.

Lejerne har ved brev af 25. maj 2014 indbragt en sag om lejens størrelse ved lejeaftalens indgåelse den 1. maj 2011.

Nævnet har lagt til grund, at ejendommen er opført i 1981, og at det lejede iht. BBR er en 2-værelses lejlighed på 63 m2.

Lejerne er indflyttet i lejemålet den 1. maj 2011, hvor lejen årligt udgjorde kr. 68.400,-, ekskl. vand, varme og antenne. Det fremgår af sagens oplysninger, at lejen ikke er reguleret i lejeperioden.

Nævnet har den 25. juni 2014 foretaget en besigtigelse af forholdene på stedet.

AFGØRELSE

Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1, vedtaget at godkende den pr. 1. maj 2011 aftalte årlige leje på kr. 68.400,-, ekskl. vand, varme og antenne.

Nævnets afgørelse er ikke enstemmig, idet nævnets mindretal har stemt for med virkning fra den 1. juni 2014 at nedsætte den pr. 1. maj 2011 aftalte årlige leje på kr. 68.400,-, ekskl. vand, varme og antenne, til årligt kr. 56.700,-, ekskl. vand, varme og antenne.

BEGRUNDELSE

Nævnet har lagt til grund,

at      lejeforholdet er omfattet af reglerne i boligreguleringslovens kapitel IV A om huslejeregulering for mindre ejendomme,

at      det følger af reglerne, jf. § 29 c, sammenholdt med lejelovens § 49 -, at såfremt lejen er væsentligt højere end det omkostningsbestemte lejeniveau for tilsvarende lejeforhold, kan lejeren kræve lejen nedsat til et beløb, der er rimeligt under hensyn hertil, og

at      nævnet har fundet, at lejen vel overstiger det omkostningsbestemte lejeniveau for tilsvarende forhold, men ikke så væsentligt, at der er grundlag for en lejenedsættelse.

Nævnet bemærker, at der ved afgørelsen bl.a. er lagt vægt på, at lejemålet er forsynet med en nyere og større overdækket altan.

Mindretallet har udtalt, at jeg har lagt til grund, at lejemålet

-            har et ældre køkken,

-            har et ældre badeværelse,

-            har en nyere, større altan, og

-            har termoruder.

Jeg har yderligere lagt vægt på, at lejerne ud over lejen betaler særskilt for vand.

Med henvisning til ovennævnte har jeg fundet, at lejen er væsentligt højere end det omkostningsbestemte lejeniveau for tilsvarende lejeforhold, hvorfor der er grundlag for at foretage lejenedsættelse.

KLAGEVEJLEDNING

Såfremt sagens parter er uenige i nævnets afgørelse, kan afgørelsen inden for en frist på 4 uger indbringes for boligretten. Dette sker ved udtagelse af stævning, som indgives til Retten i Odense, Albanigade 28, 5000 Odense C.

Hverken nævnet eller boligretten kan hjælpe parterne med at få sagen indbragt. Hvis man ønsker hjælp til at få udfærdiget en stævning i overensstemmelse med retsplejelovens regler, kan der søges bistand hos en advokat.

Huslejenævnets afgørelse i sag 14-046, Bredstedgade 38, 5000 Odense C.

Note: Det må formodes, at det har haft betydning for flertallets afgørelse, at der skal ske sammenligning med ejendomme, hvor kapitalafkastet beregnes efter boligreguleringslovens § 9, stk. 2.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)