ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING

6. april 2020

Ved en afgørelse af 24. marts 2020 har Huslejenævnet i Odense pålagt lejer at betale for istandsættelse af det lejede. Lejer havde boet i det lejede i ca. 10 måneder.

“Taurus Ejendomsadministration ApS har ved henvendelse af 6. december 2019 indbragt en sag om uenighed om lejerens forpligtelser til istandsættelse ved fraflytning, herunder afregning af depositum.

Lejeren er [...] v/Digura ApS, og udlejeren er [...] v/Taurus Ejendomsadministration ApS.

Det fremgår af sagen, at lejeren opsagde lejemålet pr. mail den 20. august 2019, og fraflyttede den 14. oktober 2019, hvor der samtidig blev foretaget et fælles fraflytningssyn. Lejeren modtog på synet en kopi af fraflytningsrapporten. Udlejeren har den 12. november 2019 sendt en flytteafregning til lejeren.

Lejerens repræsentant gør blandt andet gældende, at udlejerens istandsættelseskrav skal reduceres på grund af lejerens korte boperiode.

Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.

AFGØRELSE

Nævnet har i medfør lejelovens § 106, stk. 1, nr. 4 vedtaget, at lejeren hæfter for udgifterne til istandsættelse i henhold til udlejerens flytteopgørelse af 12. november 2019.

BEGRUNDELSE

Nævnet har lagt til grund, at bestemmelserne i lejelovens § 98, stk. 2-4, er iagttaget, hvorefter istandsættelseskravene er gyldigt fremsat.

Nævnet har desuden lagt til grund,

at det af lejekontraktens § 11 fremgår, at det lejede er overtaget nymalet og uden mangler, hvilket er bekræftet af den udarbejde indflytningsrapport,

at lejeren har haft pligten til indvendig vedligeholdelse med maling, hvidtning, tapetsering samt gulvbehandling, jf. lejekontraktens § 8,

at det af lejelovens § 19, stk. 2, fremgår, at istandsættelse kan foretages så ofte, det er påkrævet under hensyn til ejendommens og det lejedes karakter, at udlejerens fraflytningsrapport af 14. oktober 2019 sammenholdt med den fremsendte billeddokumentation alene pålægger lejeren istandsættelsesforpligtelser, der er i overensstemmelse med lejelovens § 19, stk. 2, samt pkt. 4.2 i Vejledningen nr. 10936 af 21. oktober 2015 om ”Ind- og fraflytningssyn, istandsættelse og vedligeholdelse i private udlejningsejendomme”,

at udlejeren har dokumenteret de afholdte udgifter til istandsættelse jf. fraflytningsrapporten,

at nævnet intet har fundet at indvende mod de udgifter til istandsættelse mv., idet nævnet finder udgifterne rimelige, og

at udlejerens afregning af 12. november 2019 derfor godkendes i sin helhed.

KLAGEVEJLEDNING

Såfremt sagens parter er uenige i nævnets afgørelse, kan afgørelsen inden for en frist på 4 uger indbringes for boligretten. Dette sker ved udtagelse af stævning, som indgives til Retten i Odense, Albanigade 28, 5000 Odense C.

Hverken nævnet eller boligretten kan hjælpe parterne med at få sagen indbragt. Hvis man ønsker hjælp til at få udfærdiget en stævning i overensstemmelse med retsplejelovens regler, kan der søges bistand hos en advokat.

Nævnets afgørelse i sag 19-325, Over-Holluf-Toften 59, 5220 Odense SØ.

Note. Frafltyningsrapporten var meget fyldestgørende og blev understøttet af billeddokumentation.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
20.02.2024 GENERALFORSAMLING 2024
20.02.2024 PÅSKELUKKET
20.02.2024 KRAV TIL FRAFLYTNINGSRAPPORTEN

Vis alle (351)