SKATTE- OG AFGIFTSFORHØJELSE GODKENDT AF HUSLEJENÆVNET I ODENSE

31. oktober 2014

 Ved et brev af 9. maj 2014 har udlejeren indbragt en sag om varsling af en lejeforhøjelse som følge af stigning i ejendommens skatter og afgifter.

Udlejeren har modtaget indsigelse mod lejeforhøjelsen fra 5 lejere.

Det fremgår af sagen, at udlejeren den 26. februar 2014 varslede lejeforhøjelse til ikrafttræden den 1. juni 2014, men med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2014.

Ved breve af henholdsvis 1. april 2014, 3. april 2014, 4. april 2014 og 5. april 2014 har lejerne fremsat indsigelse mod forhøjelsen.

Udlejeren er Jan Johansen repræsenteret ved Ejendomsforeningen Fyn.

Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer

AFGØRELSE

Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 1, vedtaget at godkende lejeforhøjelsen

Nævnet har herudover vedtaget, at udlejeren alene kan kræve med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2014 beregnet på baggrund af en årlig stigning på i alt 1.220,76 kr.

Eventuelle tilbagebetalinger til lejerne skal ske inden 6 uger fra udlejer har modtaget afgørelsen.

BEGRUNDELSE

Vedr. lejeforhøjelsen:

Nævnet har lagt til grund

at lejeforhøjelsen er varslet i overensstemmelse med reglerne i lejelovens § 50,

at der ikke siden 2005 har været foretaget regulering på baggrund af stigning i ejendommens skatter og afgifter, jf. lejekontrakterne, og

at der herefter ikke er grundlag for at anfægte størrelsen af den varslede lejeforhøjelse.

Vedrørende efterbetaling fra 1. januar 2014:

Nævnet har lagt til grund,

at udlejeren har anerkendt, at efterbetaling af forhøjelsen som følge af tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2014, udelukkende kan beregnes ud fra stigningen i 2014 sammenholdt med 2103,

at udlejeren dermed alene kan opkræve efterbetaling beregnet på baggrund af i alt 1.220,76, jf. udlejerens beregning i brev af 9. maj 2014 til huslejenævnet,

at den varslede lejeforhøjelse dermed skal korrigeres i overensstemmelse hermed.

BEMÆRKNING

Det fremgår af lejelovens § 113 a, at hvis udlejer ikke efterlever huslejenævnets afgørelse, skal huslejenævnet indberette det til Grundejernes Investeringsfond.

Det er lejer eller lejers repræsentant, der skal sørge for at give besked til huslejenævnet, når udlejeren ikke har overholdt afgørelsen.

Viser det sig, at ejeren i en periode på 2 år ikke har overholdt tre eller flere afgørelser, kan ejer få frakendt retten til at administrere sine ejendomme.

KLAGEVEJLEDNING

Såfremt sagens parter er uenige i nævnets afgørelse, kan afgørelsen inden for en frist på 4 uger indbringes for boligretten. Det sker ved udtagelse af stævning, som indgives til Retten i Odense, Albanigade 28, 5000 Odense C.

Hverken nævnet eller boligretten kan hjælpe parterne med at få sagen indbragt. Hvis man ønsker hjælp til at få udfærdiget en stævning i overensstemmelse med retsplejelovens regler, kan der søges bistand hos en advokat.

Huslejenævnets afgørelse i sag 14-126, Billesgade 2, 5000 Odense C.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)