LEJENS STØRRELSE, “SMÅHUS”

10. april 2019

Lejerne, [...] og [...], har den 5. januar 2019 indbragt en sag om lejens størrelse på indflytningstidspunktet den 1. oktober 2018.

Udlejeren er [...].

Det fremgår af sagen, at den aftalte årsleje pr. 1. oktober 2018 var aftalt til 114.000,00 kr. årligt ekskl. varme, vand og kælderrum.

I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede en 3-værelses lejlighed på 105 m2 beliggende i en ejendom opført i 1953.

Lejerne har indbragt sagen, idet lejerne ikke mener, at lejens fastsættelse harmonerer med de vedligeholdelsesmangler, som lejerne har konstateret i lejemålet, herunder forekomsten af skimmelsvamp.

Nævnet har den 20. februar 2019 foretaget en besigtigelse af forholdene på stedet.

AFGØRELSE

Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1, vedtaget at godkende den pr. 1. oktober 2018 aftalte årlige leje på 114.000,00 kr., ekskl. varme, vand og kælderrum.

Nævnets afgørelse er ikke enstemmig, idet nævnets mindretal har stemt for at nedsætte den pr. 1. oktober 2018 aftalte årlige leje på 114.000,00 kr., ekskl. varme, vand og kælderrum til årligt 91.875,00 kr. ekskl. varme, vand og kælderrum.

BEGRUNDELSE

Nævnet har lagt til grund,

at lejeforholdet er omfattet af reglerne i boligreguleringslovens kapitel IV A om huslejeregulering for mindre ejendomme,

at det følger af reglerne, jf. § 29 c, at lejen skal fastsættes efter reglerne om ændring af lejevilkår i kapitel VIII i lejeloven,

at lejen for disse ejendomme ikke væsentligt må overstige den leje, der betales for tilsvarende lejeforhold med hensyn til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsesstand omfattet af reglerne i kapitel II-IV, og hvor lejen er reguleret efter boligreguleringslovens § 7 om omkostningsbestemt husleje,

at det følger af lejelovens § 49, at såfremt lejen er væsentligt højere end det lejedes værdi, kan lejeren kræve lejen nedsat med et beløb, der er rimeligt under hensyn hertil.

Nævnet har fundet, at lejen vel overstiger det omkostningsbestemte lejeniveau for tilsvarende lejeforhold, men ikke så væsentligt, at der er grundlag for lejenedsættelse.

Mindretallet har udtalt:

Jeg henholder mig til de i sagen foreliggende oplysninger og dokumentationer og hvad jeg har konstateret under besigtigelsen af lejemålet, og finder herefter at den aftalte årlige leje pr. 1. oktober 2018 væsentligt overstiger det omkostningsbestemte lejeniveau for tilsvarende lejeforhold hvorfor der er grundlag for en lejenedsættelse.

KLAGEVEJLEDNING

Såfremt sagens parter er uenige i nævnets afgørelse, kan afgørelsen inden for en frist på 4 uger indbringes for boligretten. Dette sker ved udtagelse af stævning, som indgives til Retten i Odense, Albanigade 28, 5000 Odense C.

Hverken nævnet eller boligretten kan hjælpe parterne med at få sagen indbragt. Hvis man ønsker hjælp til at få udfærdiget en stævning i overensstemmelse med retsplejelovens regler, kan der søges bistand hos en advokat.

Nævnets afgørelse i sag 19-007, Sdr. Boulevard, 5000 Odense C.

Note – den godkendte leje svarer til ca. 1.086 kr. pr. kvm. Lejen er godkendt med bemærkningen om, at lejen overstiger, men ikke væsentligt.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)