LEJENS STØRRELSE, SMÅHUS – FAABORGVEJ 263

30. marts 2015

Lejernes Landsorganisation har på vegne af lejerne ved brev af 28. januar 2015 til huslejenævnet indbragt en sag om den pr. 1. februar 2014 aftalte årlige leje på 86.400,00 kr. ekskl. forbrug.

Udlejeren er Kim Thode v/Ejendomsforeningen Fyn og lejerne er Lars Stage Knudsen og Mie Birkedal v/Lejernes Landsorganisation.

Nævnet har foretaget en besigtigelse af forholdene på stedet den 25. februar 2015.

AFGØRELSE

Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1, vedtaget at godkende den pr. 1. februar 2014 aftalte årlige leje på 86.400,00 kr., ekskl. forbrug svarende til 714,05 kr. pr. m2.

Nævnets afgørelse er ikke enstemmig, idet nævnets mindretal har stemt for at nedsætte den pr. 1. februar 2014 årlige leje på 86.400,00 kr. ekskl. forbrug til årligt 75.020,00 kr. ekskl. forbrug, svarende til 620,00 kr. pr. m².

BEGRUNDELSE

Nævnet har lagt til grund, at lejeforholdet er omfattet af reglerne i boligreguleringslovens kapitel IV A om huslejeregulering for mindre ejendomme.

Det følger af reglerne – jf. § 29 c, sammenholdt med lejelovens § 49 – at såfremt lejen er væsentligt højere end det omkostningsbestemte lejeniveau for tilsvarende lejeforhold, kan lejeren kræve lejen nedsat til et beløb, der er rimeligt under hensyn hertil.

Nævnet har fundet, at lejen vel overstiger det omkostningsbestemte lejeniveau for tilsvarende lejeforhold, men ikke så væsentligt, at der er grundlag for lejenedsættelse.

Mindretallet har udtalt:

Jeg har lagt til grund, at lejemålet

-          har et nyere elementkøkken og  har nyere termovinduer.

Yderligere har jeg lagt til grund, at lejerne har viceværtforpligtelser samt ud over lejen betaler særskilt vand.

Med henvisning til ovennævnte har jeg fundet, at lejen er væsentligt højere end det omkostningsbestemte lejeniveau for tilsvarende lejeforhold, hvorfor der er grundlag for at foretage lejenedsættelse.

KLAGEVEJLEDNING

Såfremt sagens parter er uenige i nævnets afgørelse, kan afgørelsen inden for en frist på 4 uger indbringes for boligretten. Dette sker ved udtagelse af stævning, som indgives til Retten i Odense, Albanigade 28, 5000 Odense C.

Hverken nævnet eller boligretten kan hjælpe parterne med at få sagen indbragt. Hvis man ønsker hjælp til at få udfærdiget en stævning i overensstemmelse med retsplejelovens regler, kan der søges bistand hos en advokat..

Huslejenævnets afgørelse i sag 15-035, Faaborgvej 263, 5250 Odense SV,

Note: Iflg. ejendommens ejer er der køkken og badeværelse fra henholdsvis 1998 og 1990, og ejendommen er forsynet med nye termoruder og facadedør.

 

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
13.03.2024 GENERALFORSAMLINGEN 2024
12.03.2024 FULDMAGT SKAL FORELIGGE...
12.03.2024 FORBEDRINGSFORHØJELSE GODKENDT

Vis alle (355)