INDKALDELSE VAR FOR SEN

31. maj 2016

Huslejenævnet i Middelfart har ved en afgørelse af 25. maj 2016 fastslået, at udlejer havde indkaldt lejeren for sent til fraflytningssyn, jf. lejelovens § 98, stk. 3. Huslejenævnets flertal lagde til grund, at et brev sendt som A-post er 2 dage om at komme frem, hvorfor lejer er indkaldt med mindre end 1 uges varsel. Dette til trods for, at parterne, efter indkaldelsen var nået frem, havde truffet afgørelse om afholdelse af fraflytningssyn med kortere varsel.

“Sagen vedrører uenighed i forhold til flytteopgørelse, dateret 15. oktober 2015, udvisende kr. 17.383,15 i udlejers favør.

Huslejenævnet har behandlet sagen i medfør af lejelovens § 106 stk. 1 nr. 4 og truffet følgende

AFGØRELSE:

Nævnets flertal har vedtaget at afvise udlejers krav på refundering af istandsættel-sesudgifter, da lejer ikke er indkaldt med mindst 1 uges varsel, jf. lejelovens § 98 stk. 3, jf. stk. 5.

Udlejer skal inden 6 uger tilbagebetale depositum med fradrag for huslejerestance for august måned.

Lejers krav udgør 9.300,-.

Beløbet forrentes efter boligreguleringslovens § 17 stk. 3.

Nævnets afgørelse er ikke enstemmig, idet et mindretal i nævnet finder, at udlejer har indkaldt lejer til flyttesyn med behørigt varsel, jf. lejelovens § 98, stk. 3.

Sagsfremstilling/Begrundelse:
Det fremgår af sagen, at udlejer er ejer af mere end én beboelseslejlighed.

Ved skrivelse af 10. august 2015 blev den tidligere lejer indkaldt til fraflytningssyn i lejemålet Skovvej 15D, 5463 Harndrup tirsdag den 18. august 2015 kl. 10.00.

Flyttesyn blev rent faktisk afholdt den 17. august 2015. Den nærmere årsag til flytning af flyttesynet er ikke afdækket.

Det er ikke klart, hvornår indkaldelsen til flyttesyn er kommet frem.

Spørgsmål om, hvorvidt formalia er overholdt, påses af huslejenævnet ex officio. Nævnets flertal har lagt til grund

- At udlejer er professionel udlejer
- At udlejer bærer forsendelsesrisikoen for rettidig indkaldelse til flyttesyn
- At brev med indkaldelse er afsendt mandag den 10. august 2015
- At breve sendt som A-post som udgangspunkt anses for at være kommet frem to hverdage efter afsendelsen, altså onsdag den 12. august 2015, jf. princippet i U2012.33Ø
- At der således ikke er afgivet 7 dages varsel til det fastsatte syn den 18. august 2015
- at en aftale om ændring af flyttesyn til en dato, der ligger forud for det oprindelige flyttesyn under de omstændigheder ikke kan reparere på manglende korrekt afgivet varsel

Nævnets mindretal har lagt til grund:

at lejer ved brev af 10. august 2015 er indkaldt skriftligt med A-brev til fraflytningssyn den 18. august 2015,
at det fremgår af Post Danmarks hjemmeside, at ”Et almindeligt A-brev har dag-til-dag-service på alle hverdage”, hvorfor brevet ifølge Post Danmark er fremme den 11. august 2015,
at lejer efterfølgende retter henvendelse til udlejer med ønsket om, at fraflytningssynet gennemføres den 17. august 2015 pga. lejers overtagelse af nyt lejemål,
at lejer under sagen i øvrigt ikke har bestridt, at indkaldelsen er nået frem inden for det, som Post Danmark anser for sædvanlig leveringtid,
at det følger af lejelovens § 98, stk. 3, at der kan aftales et kortere varsel end en uge, når lejeforholdet er ophævet eller opsagt,
at en sådan aftale kan ”reparere” på en eventuel manglende rettidig indkaldelse til syn,
at dommen i U2012.33Ø ikke kan føre til en generel konklusion af, at alle breve, der er sendt som A-post, først må anses for kommet frem to hverdage efter afsendelsen,
at denne dom i øvrigt omhandler beregning af frister i forhold til en sags indbringelse for boligretten, jf. boligreguleringslovens § 43, stk. 2.

Mindretallet finder derfor, at udlejer har indkaldt lejer med behørigt varsel, jf. lejelovens § 98, stk. 3, og at fristen på 1 uge til indkaldelse er uden betydning i denne sag, da tidspunktet for det faktisk afholdt fraflytningssyn blev aftalt mellem parterne.

Nævnets afgørelser træffes ved stemmeflertal, jf. Boligreguleringslovens § 42, stk. 3.

Nævnet går ud fra at advokaterne informerer deres klienter om afgørelsen.

BEMÆRKNING:
Det fremgår af lejelovens § 113a, at hvis en udlejer ikke efterlever en endelig kendelse fra huslejenævnet og huslejenævnet bliver gjort opmærksom herpå, da skal huslejenævnet indberette det til Grundejernes Investeringsfond.

KLAGEVEJLEDNING:
Hver af parterne kan inden 4 uger efter modtagelse af afgørelsen indbringe denne for Boligret-ten, Domhuset, Albanigade 28, 5000 Odense C. Indbringelse for Boligretten sker ved udtagelse af stævning og kan ikke ske ved henvendelse til nævnet.

Huslejenævnets afgørelse i sag 2015-012190-39 om lejemålet Skovvej 15 D, 5463 Harndrup.

Note: Huslejenævnet ligger med sin afgørelse op til en meget rigid fortolkning af fristen på 1 uge i lejelovens § 98, stk. 3. Fortolkningen støttes på på GD 2013/42 Ø, Justitsministeriets cirkulæreskrivelse om beregning af klagefrister.

 

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
10.05.2023 BINDENDE FRAFLYTNINGSAFTALE
18.04.2023 LEJENS STØRRELSE, SMÅHUS
18.04.2023 AFSTÅELSE BOLIGLEJEMÅL/INDFLYTNINGSSYN

Vis alle (316)