LEJENS STØRRELSE, “SMÅHUS”

14. september 2017

Huslejenævnet i Odense har ved en afgørelse af 12. september 2017 nedsat lejen fra årligt 79.800,- kr. til årligt 64.600,-. Den aftalte leje svarede til 1.064,- kr. pr. kvm årligt, mens den godkendte leje svarer til 861,33 kr. årligt pr. kvm.:

“LLO Vestsjælland har på vegne af lejerne ved brev af 7. juli 2017 indbragt en sag om den pr. 1. januar 2017 aftalte årlige leje på 79.800,00 kr., inkl. vand.

Nævnet har foretaget en besigtigelse af forholdene på stedet den 23. august 2017.

AFGØRELSE

Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1., vedtaget skønsmæssigt at nedsætte den årlige leje pr. 1. januar 2017 til 64.600,00 kr., inkl. vand.

Nævnet har vedtaget at nedsætte det indbetalte depositum til 16.149 rk.

Lejernes tilgodehavende i henhold til nævnets afgørelse skal betales inden 6 uger fra udlejerens modtagelse af afgørelsen. Lejerens tilbagebetalingskrav forrentes i henhold til § 17, stk. 3, i boligreguleringsloven.

Nævnets afgørelse er ikke enstemmig, idet nævnets mindretal har stemt for at nedsætte den årlige leje pr. 1. januar 2017 på 79.800,00 kr., inkl. vand, til årligt 53.200,00 kr., inkl. vand.

BEGRUNDELSE

Nævnet har lagt til grund,

at lejeforholdet er omfattet af reglerne i boligreguleringslovens kapitel IV A om huslejeregulering for mindre ejendomme,

at for disse ejendomme gælder reglerne om ændring af lejevilkår i kapitel VIII i lejeloven,

at lejen i disse lejemål dog ikke væsentligt må overstige den leje, der betales for tilsvarende lejeforhold med hensyn til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand omfattet af reglerne i boligreguleringslovens kapitel II-IV, og hvor lejen er reguleret efter reglerne om omkostningsbestemt leje, jf. boligreguleringslovens § 7, og

at det følger af lejelovens § 49, at såfremt lejen er væsentligt højere end det omkostningsbestemte lejeniveau for tilsvarende lejeforhold, kan lejeren kræve lejen nedsat til et beløb, der er rimeligt under hensyn hertil.

Afgørelsen er truffet i henhold til disse regler, idet nævnet har fundet, at lejen er væsentligt højere end det omkostningsbestemte lejeniveau for tilsvarende lejeforhold.

Mindretallet har udtalt:

Jeg har lagt til grund, at lejemålet har

  • et renoveret køkken med kølefryseskab, komfur og emhætte.
  • et mindre renoveret badeværelse med toilet, håndvask og bruseniche med håndbruser, samt
  • termoruder.

Yderligere har jeg lagt til grund, at soveværelset har et meget lille vindue.

Med henvisning til ovennævnte har jeg fundet, at lejen er væsentligt højere end det omkostningsbestemte lejeniveau for tilsvarende lejeforhold, hvorfor der er grundlag for at foretage lejenedsættelse.

Vedrørende depositum:

Det følger af boligreguleringslovens § 6, at udlejer maksimalt kan oppebære 3 måneders husleje i depositum, og op til 3 måneders leje i forudbetalt leje.

Nævnet bemærker, at der er indbetalt forudbetalt leje svarende til 1 måned, hvorfor lejer ikke har krav på tilbagebetaling ved lejenedsættelsen, idet den forudbetalte leje kan rummes inden for muligheden for at kræve 3 måneders husleje i forudbetalt leje.

BEMÆRKNING

Opmærksomheden henledes på lejelovens § 113 a, hvoraf det bl.a. fremgår, at såfremt udlejeren ikke har efterlevet tre eller flere endelige huslejenævnsafgørelser inden for en periode på 2 år, kan der ske indberetning til Grundejernes Investeringsfond. Udlejeren kan herefter ved dom frakendes retten til at administrere ejendomme med udlejede beboelseslejligheder eller frakendes retten til at bestemme, hvem der skal administrere ejerens ejendomme med udlejede beboelseslejligheder.

KLAGEVEJLEDNING

Såfremt sagens parter er uenige i nævnets afgørelse, kan afgørelsen inden for en frist på 4 uger indbringes for boligretten. Dette sker ved udtagelse af stævning, som indgives til Retten i Odense, Albanigade 28, 5000 Odense C.

Hverken nævnet eller boligretten kan hjælpe parterne med at få sagen indbragt. Hvis man ønsker hjælp til at få udfærdiget en stævning i overensstemmelse med retsplejelovens regler, kan der søges bistand hos en advokat.”

Huslejenævnets afgørelse i sag 17-238, Dalumvej 76, 5250 Odense SV.

 

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
04.01.2023 KONTINGENT 2023
22.12.2022 BETALINGSDATOER 2023
20.12.2022 JUL- OG NYTÅRSLUKKET

Vis alle (301)