LEJENEDSÆTTELSE

28. april 2016

Huslejenævnet i Odense har ved en afgørelse af 31. marts 2016 nedsat den månedlige leje med kr. 250,- fra den 1. december 2015, som følge af at udlejer ikke havde efterkommet Huslejenævnets påbud om udbedring af vedligeholdelsesmangler.

“Ved brev af 29. december 2015 til huslejenævnet har Lejerforening Fyn på lejerens vegne indbragt en sag om nedsættelse af lejen, idet lejerforeningen henviser til, at udlejeren ikke har efterkommet nævnets pålæg om at udføre et nærmere angivet vedligeholdelsesarbejde inden udløbet af den af nævnet fastsatte frist, jf. nævnets afgørelse af 30. september 2015 i sag 15-252. Fristen var i afgørelsen fastsat til 30. november 2015.

AFGØRELSE

Nævnet har i medfør af § 19, stk. 3 i lov om leje vedtaget at nedsætte lejen med 250,00 kr. pr. måned fra 1. december 2015 og indtil det påbudte arbejde er udført.

BEGRUNDELSE

Nævnet har lagt til grund,

at       udlejeren ikke inden for den af nævnet fastsatte frist har efterkommet nævnets pålæg om udførelse af vedligeholdelsesarbejder i afgørelse af 30. september 2015,

at       den forringede lejeværdi som følge af de anførte mangler passende kan ansættes til 250,00 kr. pr. måned, og

at       lejenedsættelsen gælder, indtil arbejderne er udført, jf. § 19, stk. 3 i lejeloven.

Lejerens tilgodehavende i henhold til nævnets afgørelse skal betales inden 6 uger. Lejerens tilbagebetalingskrav forrentes i henhold til § 17, stk. 3 i boligreguleringsloven.

BEMÆRKNING

Opmærksomheden henledes på lejelovens § 113 a, hvoraf det bl.a. fremgår, at såfremt udlejeren ikke har efterlevet tre eller flere endelige huslejenævnsafgørelser inden for en periode på 2 år, kan der ske indberetning til Grundejernes Investeringsfond. Udlejeren kan herefter ved dom frakendes retten til at administrere ejendomme med udlejede beboelseslejligheder eller frakendes retten til at bestemme, hvem der skal administrere ejerens ejendomme med udlejede beboelseslejligheder.

KLAGEVEJLEDNING

Såfremt sagens parter er uenige i nævnets afgørelse, kan afgørelsen inden for en frist på 4 uger indbringes for boligretten. Dette sker ved udtagelse af stævning, som indgives til Retten i Odense, Albanigade 28, 5000 Odense C.

Hverken nævnet eller boligretten kan hjælpe parterne med at få sagen indbragt. Hvis man ønsker hjælp til at få udfærdiget en stævning i overensstemmelse med retsplejelovens regler, kan der søges bistand hos en advokat.

Huslejenævnets afgørelse i sag 15-405 Carlsen-Skiødts Vej 80, 5220 Odense SØ.

 

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)