MISTET FRAFLYTNINGSKRAV

10. januar 2018

Huslejenævnet i Middelfart har ved en afgørelse af 5. januar 2018 tilsidesat udlejers krav om istandsættelse ved fraflytning, da udlejer ikke rettidigt havde indkaldt lejer til fraflytningssyn, jf. lejelovens § 98, stk. 3 (dissens fra udlejerrepræsentant).

“Den tidligere lejer [...] har ved skrivelse af 21. august 2017 indbragt sag for huslejenævnet.

Kravet vedrører uenighed om udlejers fraflytningsopgørelse af 19. august 2017, udvisende en saldo på kr. 8.742,69 i udlejers favør.

Nævnet har behandlet sagen i medfør af lejelovens § 106 stk. 1 nr. 4 og har truffet følgende

AFGØRELSE:

Lejer er frigjort fra lejemålet pr. 30. juni 2017.

Udlejer har krav på kr. 510,-, “aflæsningsgebyr varme” i overensstemmelse med parternes aftale.

Udlejer har fortabt sit istandsættelseskrav, da der ikke er indkaldt til det afholdte syn med 1 uges varsel, jf. lejelovens § 98, stk. 3, 2. punktum.

Udlejer skal tilbagebetale lejers depositum med tillæg af forudbetalt leje og med fradrag for huslejerestance og aflæsningsgebyr inden den 1. februar 2018.

Lejers tilbagebetalingskrav udgør kr. 13.979,- ((15.499 + 5.166) – (6.176 + 510)).

Manglende tilbagebetaling inden den angivne frist kan medføre indberetning til Grundejernes Investeringsfond, jf. lejelovens § 113A stk. 4, 2. pkt.

SAGSFREMSTILLING/BEGRUNDELSE:

ad aflæsningsgebyr:

Det fremgår af den indgåede lejekontrakts § 11, at parterne har aftalt at lejer i forbindelse med fraflytning betaler et flyttegebyr på ca. kr. 510 for aflæsning/indberetning af forbrug.

ad frigørelse for lejemålet:

Lejemålet er opsagt den 30. april 2017 til fraflytning den 31. juli 2017. Flyttesyn er afholdt efter lejers fraflytning den 29. maj 2017.

Lejemålet er genudlejet pr. 1. juli 2017 fra hvilket tidspunkt lejer er frigjort.

ad istandsættelseskrav:

Nævnets flertal har lagt vægt på at det i lejelovens § 98 stk. 3, 2. pkt. er fastsat, at lejer skal indkaldes med mindst 1 uges varsel til flyttesynet, medmindre parterne har indgået anden aftale.

I det konkrete tilfælde er indkaldelse sket den 29. maj 2017 og flyttesyn afholdt den 31. maj 2017. Formalia i forbindelse med flyttesyn er således ikke overholdt.

Nævnets mindretal udtaler:

Lejer er indkaldt til flyttesyn den 17. juli 2017. Indkaldelsen er sket skriftlig fra udlejers side pr. 10. maj 2017 som reaktion på lejers opsigelse.

Lejer meddeler ved e-mail af 29. maj 2017, at han er fraflyttet lejemålet den 27. maj. Samtidig meddeler lejer, – at han er vendt tilbage til USA, – at han på grund af rundrejse ikke har nogen fast adresse, – og at han har efterladt lejemålet ulåst.

Af lejelovens § 98, stk. 3, 3. pkt. fremgår “Udlejeren og lejeren kan dog aftale et kortere varsel, når lejeforholdet er ophævet eller opsagt”.

Det må endvidere lægges til grund, at såfremt at det af udlejer varslede tidspunkt for flyttesyn ikke passer lejer, så kan parterne efterfølgende aftale et andet tidspunkt.

Lejeren har ved sin e-mail af 29. maj 2017 klart tilkendegivet, at det varslede tidspunkt ikke passer ham. Samtidig hermed har lejer givet en underforstået accept af at der kan aftales et kortere varsel for et nyt flyttesyn, end det i lejelovens § 98, stk. 3, 2. pkt. fastsatte varsel på 1 uge, idet han oplyser, at han har forladt lejemålet og efterladt dette ulåst, og samtidig lader forstå, at han, i en ikke nærmere defineret periode, ikke vil kunne træffes.

På denne baggrund forekommer det under alle omstændigheder illusorisk at overholde en – ny – indkaldelsesfrist på 1 uge; – ikke mindst fordi udlejer allerede ved sin første indkaldelse til flyttesyn har opfyldt de formelle krav til indkaldelsen.

Under omstændighederne må, og bør, udlejer – ikke mindst i lejers interesse, – afholde flyttesynet med kort varsel, idet en formel overholdelse af 1-uges fristen i lejelovens § 98, stk. 3, 2. pkt., ville betyde, at lejemålet ville henstå ulåst, med heraf følgende risiko for fremmed indtrængen, tyveri af inventar eller hærværk.

Det bør i denne sammenhæng endvidere tages i betragtning, at lejer ikke oplyser alternative kontaktmuligheder i form af telefonnummer i sin e-mail, og i øvrigt oplyser, at han har forladt landet.

På denne baggrund finder jeg, at formalia for flyttesyn, både ved første, og i forbindelse med udlejers varsling af nyt tidspunkt for flyttesyn er overholdt, og at udlejers istandsættelseskrav består.

Subsidiært mener jeg, at udlejer, som følge af lejers adfærd, under alle omstændigheder har krav på dækning af udgifter til udskiftning og omstilling af låse, idet det fremgår af lejekontraktens § 11, at lejer hæfter for omkostninger ved bortkomst af nøgler – hvilket i øvrigt er anerkendt af lejer i e-mail af 29. maj 2017.

Der træffes afgørelse i overensstemmelse med flertallet.

KLAGEVEJLEDNING:

Afgørelsen kan af hver af parterne indbringes for Boligretten, Domhuset, Albanigade 28, 5000 Odense C senest 4 uger efter at afgørelsen er modtaget. Indbringelse for Boligretten skal ske ved udtagelse af stævning og kan ikke ske ved henvendelse til nævnet.

Huslejenævnets afgørelse i sag 2017-016594-29, Danmarksvej, 5500 Middelfart.

Note – afgørelsen virker umiddelbart urimelig! Sagen er påklaget til boligretten.

 

 

 

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)