LEJENS STØRRELSE, SMÅHUS

17. januar 2018

Huslejenævnet i Odense har ved en afgørelse af 16. januar 2018 godkendt lejen på kr. 57.600,- i et “småhus”. Den godkendte leje svarer til kr. 748,- pr. kvm. Afgørelsen er uden dissens

” Lejernes repræsentant har ved brev af 19. september 2017 indbragt en sag om lejens størrelse på årligt kr. 57.600,00 kr.

Lejerne er [...] og er begge repræsenteret af LLO afdeling Vestsjælland. Udlejeren er [...].

I henhold til Bygnings- og boligregistreret er det lejede en lejlighed på 77 m2 beliggende i en ejendom fra 1898.

Nævnet har den 20. december 2017 foretaget en besigtigelse af forholdene på stedet.

AFGØRELSE

Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1, vedtaet at godkende (den) aftalte årlige leje på 57.600,00 kr.

BEGRUNDELSE

Nævnet har lagt til grund,

at lejeforholdet er omfattet af reglerne i boligreguleringslovens kapitel IV A om huslejeregulering for mindre ejendomme,

at det følger af disse regler, jf. § 29 c, at lejen skal fastsættes efter reglerne om ændring af lejevilkår i kapitel VIII i lejeloven,

at lejen i disse lejemål ikke væsentligt må overstige den leje, der betales for tilsvarende lejeforhold med hensyn til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand omfattet af reglerne i boligreguleringslovens kapitel II-IV, og hvor lejen er reguleret efter reglerne om omkostningsbestemt leje, jf. boligreguleringslovens § 7,

at det følger af lejelovens § 49, at såfremt lejen er væsentligt højere end det omkostningsbestemte lejeniveau for tilsvarende lejeforhold, kan lejeren kræve lejen nedsat med et beløb, der er rimeligt under hensyn hertil.

Afgørelsen er truffet i henhold til disse regler, idet nævnet har fundet, at lejen ikke er væsentligt højere end det omkostningsbestemte lejeniveau for tilsvarende lejeforhold.

KLAGEVEJLEDNING

Såfremt sagens parter er uenige i nævnets afgørelse, kan afgørelsen inden for en frist på 4 uger indbringes for boligretten. Dette sker ved udtagelse af stævning, som indgives til Retten i Odense, Albanigade 28, 5000 Odense C.

Hverken nævnet eller boligretten kan hjælpe parterne med at få sagen indbragt. Hvis man ønsker hjælp til at få udfærdiget en stævning i overensstemmelse med retsplejelovens regler, kan der søges bistand hos en advokat.”

Huslejenævnets afgørelse i sag 17-327, Skibhusvej 79, 5000 Odense C.

 

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)