LEJENS STØRRELSE, “SMÅHUS”

7. december 2017

Huslejenævnet i Odense har ved en afgørelse af 5. december 2017 nedsat lejen fra årligt 75.900,- kr. til årligt 62.775,- kr. Den aftalte leje svarede til 937,- kr. pr. kvm årligt, mens den godkendte leje svarer til 775,- kr. årligt. Huslejenævnet har samtidigt tilsidesat den aftalte trappelejeklausul som ugyldig.

“Lejeren har ved brev af 2. august 2017 indbragt en sag om den gældende årlige leje på 75.900,00 kr., ekskl. varme og vand.

Lejeren er [...]. Udlejeren er [...],

Lejeren har indbragt sagen, fordi hun synes hendes husleje er sat for højt efter gældende regler.

Lejeren er flyttet ind i lejemålet pr. 1. februar 2010.

Det fremgår af sagen, at lejen senest er reguleret pr. 1. februar 2017 i henhold til den i lejekontraktens § 11, aftalte trappelejeklausul.

I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede en 3-værelses lejlighed på 81 m2 beliggende i en ejendom opført i 1931.

Nævnet har foretaget en besigtigelse af forholdene på stedet den 8. november 2017.

AFGØRELSE

Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 1, vedtaget at nedsætte den årlige leje til 62.775,00 kr., ekskl. varme og vand. Lejenedsættelsen har virkning fra 1. september 2017.

Nævnet har endvidere vedtaget at tilsidesætte den aftalte trappelejeklausul som ugyldig, og lejeren har derfor krav på tilbagebetaling fra 1. februar 2017.

Nævnets afgørelse betyder, at trappelejeklausulen i lejekontraktens § 11, ikke kan danne grundlag for nogen lejeforhøjelse af lejen.

Nævnet har vedtaget at nedsætte det indbetalte depositum til 15.693,75 kr.

Lejerens tilgodehavende i henhold til nævnets afgørelse skal betales inden 6 uger. Lejerens tilbagebetalingskrav forrentes i henhold til § 17, stk. 3, i boligreguleringsloven.

BEGRUNDELSE

Nævnet har lagt til grund,

at lejeforholdet er omfattet af reglerne i boligreguleringslovens kapitel IV A om huslejeregulering for mindre ejendomme,

at for disse ejendomme gælder reglerne om ændring af lejevilkår i kapitel VIII i lejeloven,

at det følger af lejelovens § 49, at såfremt lejen er væsentligt højere end det lejedes værdi, kan lejeren kræve lejen nedsat med et beløb, der er rimeligt under hensyn hertil,

at det følger af boligreguleringslovens § 29 c, at lejen i disse lejemål ikke væsentligt må overstige den leje, der betales for tilsvarende lejeforhold med hensyn til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsesstand omfattet af reglerne i boligreguleringslovens kapitel II-IV, og hvor lejen er reguleret efter reglerne i lovens § 7 om omkostningsbestemt leje.

Afgørelsen er truffet i henhold til disse regler, idet nævnet har fundet, at lejen er væsentligt højere end det omkostningsbestemte lejeniveau for tilsvarende lejeforhold.

Vedrørende trappeleje:

Nævnet har lagt til grund,

at trappelejeklausulen i lejekontraktens § 11, særlige vilkår, ikke er aftalt i overensstemmelse med den dagældende lejelovens § 53, stk. 2, sidste punktum, hvori det hedder, at “I lejeperioden kan dog aftales forhøjelser med bestemte beløb til bestemte tidspunkter”,

at det følger af bestemmelsen, at en aftale om trappelejeregulering skal indholde en start- og en sluttermin, samt oplysning om, på hvilke terminer, at reguleringerne foretages,

at den aftalte klausul ikke indeholder en sluttermin,

at kravet om “bestemte tidspunkter” således ikke er opfyldt, og

at den aftalte trappelejeklausul dermed er ugyldig.

Vedrørende depositum:

Det følger af boligreguleringslovens § 6, at udlejer maksimalt kan oppebære 3 måneders husleje i depositum.

BEMÆRKNING

Opmærksomheden henledes på lejelovens § 113 a, hvoraf det bl.a. fremgår, at såfremt udlejeren ikke har efterlevet tre eller flere endelige huslejenævnsafgørelser inden for en periode på 2 år, kan der ske indberetning til Grundejernes Investeringsfond. Udlejeren kan herefter ved dom frakendes retten til at administrere ejendomme med udlejede beboelseslejligheder eller frakendes retten til at bestemme, hvem der skal administrere ejerens ejendomme med udlejede beboelseslejligheder.

KLAGEVEJLEDNING

Såfremt sagens parter er uenige i nævnets afgørelse, kan afgørelsen inden for en frist på 4 uger indbringes for boligretten. Dette sker ved udtagelse af stævning, som indgives til Retten i Odense, Albanigade 28, 5000 Odense C.

Hverken nævnet eller boligretten kan hjælpe parterne med at få sagen indbragt. Hvis man ønsker hjælp til at få udfærdiget en stævning i overensstemmelse med retsplejelovens regler, kan der søges bistand hos en advokat.”

Huslejenævnets afgørelse i sag 17-269, Kanalvej 130, 5000 Odense C.

Note – hvis lejeaftalen indeholder en ugyldig trappelejeklausul bør denne ikke opkræves. I nærværende sag betød det, at udlejer skulle tilbagebetale for perioden 1. februar – 31. august 2017. Hvis opkrævning ikke var sket, ville lejenedsættelse “alene” have haft virkning fra 1. september 2017, og dermed ingen tilbagebetaling til lejer.

 

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)