DET LEJEDE VÆRDI, NYBORGVEJ 6

26. oktober 2015

Huslejenævnet i Odense har ved en afgørelse af 3. juli 2015 godkendt en leje på kr. 1.100,- pr. m2 i en 80/20-ejendom, dvs. i en ejendom hvor mere end 80% af ejendommens bruttoetageareal den 1.1.1980 anvendtes til andet end beboelse. Samtidig blev den aftalte reguleringklausul tilsidesat.

“Lejeren har ved brev af 11. marts 2015 til huslejenævnet indbragt en sag om den aftalte årlige leje.

Det fremgår af sagen, at den aftalte årlige leje ved sagens indbringelse udgjorde 54.548,00 kr. ekskl. varme og vand, ifølge den aftalte nettoprisregulering i lejekontraktens § 11.

I henhold til Bygnings- og boligregisteret er det lejede en 2-værelses lejlighed på 42 m2.

Nævnet har den 17. juni 2015 foretaget en besigtigelse af forholdene på stedet.

AFGØRELSE

Nævnet har medfør af lejelovens § 106 nr. 1 vedtaget at nedsætte den aftalte årlige leje pr. 1. april 2015 kr. til 46.200,00 ekskl. varme og vand.

Nævnet har vedtaget, at nettoprisreguleringen pr. 1. januar 2014 og 1. januar 2015, er ugyldig.

Nævnet har endvidere vedtaget at nedsætte det indbetalte depositum til 11.550,00 kr. i henhold til boligreguleringslovens § 17 stk. 1.

Lejers tilbagebetalingskrav skal forrentes i henhold til boligreguleringslovens § 17 stk. 3.

Der skal ske tilbagebetaling til lejer inden 6 uger fra udlejer har modtaget afgørelsen.

BEGRUNDELSE

Nævnet har lagt til grund,

at                   lejemålet er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i boligreguleringslovens § 4, stk. 3, som siger, at “Reglerne i kapitel II-IV A gælder ikke for lejeforhold i ejendomme, hvor mere end 80% af ejendommens bruttoetageareal pr. 1. januar 1980 anvendtes til andet end beboelse,

at                   lejeforholdet herefter er omfattet af reglerne om ændring af lejevilkår i lejelovens kapitel VIII,

at                   det følger af disse regler, at såfremt lejen er væsentligt højere ned det lejedes værdi, kan lejeren forlange lejen nedsat til et beløb, der er rimeligt under hensyn hertil, og

at                   ved vurderingen af lejen og det lejedes værdi, finder reglen i lejelovens § 47, stk. 2, tilsvarende anvendelse,

at                   det følger af lejelovens § 47, stk. 1, jf. stk. 2, at ved fastsættelsen af lejen skal foretages en sammenligning med den leje, som er almindeligt gældende i kvarteret eller området for tilsvarende hus eller husrum, med hensyn til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsesstand,

at                   nævnet har fundet, at lejen væsentligt overstiger det lejedes værdi.

Vedr. lejeregulering efter nettoprisindeks:

Nævnet har lagt til grund,

at                   lejemålet under henvisning til ovenstående er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i boligreguleringslovens § 4, stk. 3,

at                   lejeforholdet herefter er omfattet af reglerne om ændring af lejevilkår i lejelovens kapitel VIII,

at                   det følger af lejelovens § 53 stk. 2, at lejen kan reguleres som fastsat i lejelovens §§ 47-52 eller ved aftale om forhøjelser med bestemte beløb til bestemte tidspunkter,

at                   lejelovens § 53 stk. 2 ikke kan fraviges ved aftale mellem lejer og udlejer jf. lejelovens § 53 d,

at                   nævnet har fundet, at den aftalte årlige regulering af lejen i henhold til nettoprisindekset er ugyldig.

Vedr. depositum:

Nævnet har lagt til grund,

at                   det følger af boligreguleringslovens § 6 stk. 1, at udlejer maksimalt kan oppebære 3 måneders husleje i depositum,

at                   depositum kan nedsættes, når udlejer har opkrævet højere leje end tilladt i henhold til boligreguleringslovens § 17 stk. 1,

at                   der under henvisning til ovenstående lejenedsættelse, skal ske nedsættelse af depositum, svarende til 3 måneders husleje.

BEMÆRKNING

Det fremgår af lejelovens § 113 a, at hvis udlejer ikke efterlever huslejenævnets afgørelse, skal huslejenævnet indberette det til Grundejernes Investeringsfond.

Det er lejer eller lejers repræsentant, der skal sørge for at give besked til huslejenævnet, når udlejeren ikke har overholdt afgørelsen.

Viser det sig, at ejeren i en periode på 2 år ikke har overholdt tre eller flere afgørelser, kan ejer få frakendt retten til at administrere sine ejendomme.

KLAGEVEJLEDNING

Såfremt sagens parter er uenige i nævnets afgørelse, kan afgørelsen inden for en frist på 4 uger indbringes for boligretten. Dette sker ved udtagelse af stævning, som indgives til Retten i Odense, Albanigade 28, 5000 Odense C.

Hverken nævnet eller boligretten kan hjælpe parterne med at få sagen indbragt. Hvis man ønsker hjælp til at få udfærdiget en stævning i overensstemmelse med retsplejelovens regler, kan der søges bistand hos en advokat.

Huslejenævnets afgørelse i sag 15-094, Nyborgvej 6, 5000 Odense C.

Note: Afgørelsen skal formentlig ikke tages som et generelt udtryk for det lejedes værdi, og det har formentlig haft betydning, at lejemålet ikke var ret stort.

 

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
13.03.2024 GENERALFORSAMLINGEN 2024
12.03.2024 FULDMAGT SKAL FORELIGGE...
12.03.2024 FORBEDRINGSFORHØJELSE GODKENDT

Vis alle (355)