“SMÅHUS-LEJE” NEDSAT

24. marts 2020

Huslejenævnet i Odense har ved en afgørelse af 14. februar 2020 nedsat lejen i et småhus fra 1.037 kr. pr. kvm til 825 kr. pr. kvm.

“Lejers repræsentant har ved brev af 4. december 2019 indbragt en sag om den pr. 1. januar 2019 aftalte årlige leje på 84.000,00 kr. ekskl. varme, vand og antenne.

Lejeren er [...] og er repræsenteret af Danske Lejere. Udlejeren er [...].

Lejerens repræsentant har gjort gældende, at lejen skal nedsættes pga. skimmelsvamp i lejemålet.

Det fremgår af sagen, at Byggesag i Odense Kommune den 2. december 2019 udarbejdede en rapport om skimmelsvampen. Det fremgår af denne rapport, at der ikke var forhold i boligen, der kunne medføre, at ophold ville være forbundet med sundhedsfare. På baggrund heraf besluttede Byggesag ikke at foretage sig yderligere, dog fremkom Byggesag med nogle anbefalinger til udbedring.

Udlejeren har overfor nævnet meddelt, at den aftalte leje fastholdes.

I henhold til Bygnings- og Boligregisteret er det lejede et lejemål på 81 m2 beliggende i en ejendom opført i 1950.

Lejeren er flyttet ind i lejemålet den 1. januar 2019.

Nævnet har foretaget en besigtigelse af forholdene på stedet den 5. februar 2020.

AFGØRELSE

Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1, vedtaget skønsmæssigt at nedsætte den årlige leje pr. 1. januar 2019 til 66.825,00 kr., ekskl. varme, vand og antenne.

Nævnet har endvidere vedtaget at nedsætte det indbetalte depositum til 16.706,25 kr.

Der skal ske tilbagebetaling til lejer inden 6 uger fra udlejer har modtaget afgørelsen. Lejerens tilbagebetalingskrav forrentes i henhold til § 17, stk. 3 i boligreguleringsloven.

BEGRUNDELSE

Nævnet har lagt til grund,

at lejeforholdet er omfattet af reglerne i boligreguleringslovens kapitel IV A om huslejeregulering for mindre ejendomme,

at for disse ejendomme gælder reglerne om ændring af lejevilkår i kapitel VIII i lejeloven,

at det følger af lejelovens § 49, at såfremt lejen er væsentligt højere end det lejedes værdi, kan lejeren kræve lejen nedsat med et beløb, der er rimeligt under hensyn hertil,

at det følger af boligreguleringslovens § 29 c, at lejen i disse lejemål ikke væsentligt må overstige den leje, der betales for tilsvarende lejeforhold med hensyn til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand omfattet af reglerne i boligreguleringslovens kapitel II-IV, og hvor lejen er reguleret efter reglerne i lovens § 7 om omkostningsbestemt leje.

Afgørelsen er truffet i henhold til disse regler, idet nævnet har fundet, at lejen er væsentligt højere end det omkostningsbestemte lejeniveau for tilsvarende lejeforhold. ‘

Vedrørende depositum:

Det følger af lejelovens § 34, at udlejer maksimalt kan oppebære 3 måneders husleje i depositum, og op til 3 måneders leje i forudbetalt leje.

BEMÆRKNING

Det fremgår af lejelovens § 113 a, at hvis udlejer ikke efterlever huslejenævnets afgørelse, skal huslejenævnet indberette det til Grundejernes Investeringsfond.

Det er lejer eller lejers repræsentant, der skal sørge for at give besked til huslejenævnet, hvis udlejeren ikke har overholdt afgørelsen.

Viser det sig, at ejeren i en periode på 2 år ikke har overholdt tre eller flere afgørelser, kan ejer få frakendt retten til at administrere sine ejendomme.

KLAGEVEJLEDNING

Såfremt sagens parter er uenige i nævnets afgørelse, kan afgørelsen inden for en frist på 4 uger indbringes for boligretten. Dette sker ved udtagelse af stævning, som indgives til Retten i Odense, Albanigade 28, 5000 Odense C.

Hverken nævnet eller boligretten kan hjælpe parterne med at få sagen indbragt. Hvis man ønsker hjælp til at få udfærdiget en stævning i overensstemmelse med retsplejelovens regler, kan der søges bistand hos en advokat.

Nævnets afgørelse i sag 19/314+316+317, Kongshøjvej 16, st., 5230 Odense M.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)