LEJENS STØRRELSE, “SMÅHUS”

19. november 2018

Lejeren har ved brev af 1. juni 2018 indbragt en sag om den gældende årlige leje på 55.200,00 kr. ekskl. varme og vand.

Lejeren er [...], og udlejeren er [...].

Lejeren har indbragt sagen, efter at lejeren havde fået aktindsigt i huslejenævnets tidligere afgørelse af 4. maj 2018, sag nr. 17-452, om lejens størrelse vedrørende samme lejemål. Det fremgår af denne afgørelse, at lejen blev nedsat til 39.000,00.

Lejeren er flyttet ind i lejemålet pr. 1. november 2017.

Udlejeren har fastholdt, at den aftalte leje afspejler det lejedes værdi, og at lejeren i øvrigt ikke har løftet bevisbyrden for, at lejen er væsentligt over det lejedes værdi.

I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede en lejlighed på 47 m2 beliggende i en ejendom opført i 1971. Til lejligheden hører 5 m2 udhus.

Nævnet har foretaget en besigtigelse af forholdene på stedet den 19. september 2018.

AFGØRELSE

Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 1, vedtaget at nedsætte den årlige leje til 39.000,00 kr., ekskl. varme og vand. Lejenedsættelsen har virkning fra 1. november 2017.

Nævnet har vedtaget at nedsætte det indbetalte depositum til 9.750,00 kr.

Nævnet har herudover vedtaget, at udlejeren ikke er berettiget til at opkræve pbsgebyr hos lejeren. I det omfang gebyret er opkrævet, har lejeren krav på tilbagebetaling heraf.

Lejerens tilgodehavende i henhold til nævnets afgørelse skal betales inden 6 uger. Lejerens tilbagebetalingskrav forrentes i henhold til § 17, stk. 3 i boligreguleringsloven.

Nævnets afgørelse er ikke enstemmig, idet nævnets mindretal har stemt for at nedsætte den årlige leje til 29.375,00 kr. ekskl. varme og vand, svarende til 625,00 kr. pr. m².

BEGRUNDELSE

Nævnet har henholdt sig til den tidligere afgørelse af 4. maj 2018 i sag nr. 17-452.

I denne afgørelse har nævnet lagt til grund,

at lejeforholdet er omfattet af reglerne i boligreguleringslovens kapitel IV A om huslejeregulering for mindre ejendomme,

at for disse ejendomme gælder reglerne om ændring af lejevilkår i kapitel VIII i lejeloven,

at det følger af lejelovens § 49, at såfremt lejen er væsentligt højere end det lejedes værdi, kan lejeren kræve lejen nedsat med et beløb, der er rimeligt under hensyn hertil,

at det følger af boligreguleringslovens § 29 c, at lejen i disse lejemål ikke væsentligt må overstige den leje, der betales for tilsvarende lejeforhold med hensyn til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand omfattet af reglerne i boligreguleringslovens kapitel II-IV, og hvor lejen er reguleret efter reglerne i lovens § 7 om omkostningsbestemt leje.

Afgørelsen er truffet i henhold til disse regler, idet nævnet har fundet, at lejen er væsentligt højere end det omkostningsbestemte lejeniveau for tilsvarende lejeforhold.

Vedrørende depositum:

Det følger af boligreguleringslovens § 6, at udlejer maksimalt kan oppebære 3 måneders husleje i depositum.

Vedr. PBS-gebyr:

Nævnet har lagt til grund,

at Højesteret ved dom afsagt 29. juni 2016 har udtalt, at lejelovgivningen indeholder ufravigelige regler om fastsættelse og regulering af lejen, og at en adgang til udlejeren til at udskille dele af lejen til særskilt betaling kræver lovhjemmel,

at der ikke i lejelovgivningen findes hjemmel til at kræve, at lejeren ud over en månedlig husleje skal betale for PBS-ordningen,

at udlejerens opkrævning af PBS-gebyr dermed må anses som stridende mod de ufravigelige regler i lejelovgivningen, og at lejerne som følge heraf har krav på tilbagebetaling af beløbene.

Mindretallet har udtalt:

Jeg har lagt til grund,

at lejemålet har elementkøkken,

at lejemålet har et badeværelse med håndvask, blandingsbatteri med bruser og ”svingtud” samt toilet,

at lejemålet har termovinduer.

Med henvisning til ovennævnte har jeg fundet, at lejen er væsentligt højere end det omkostningsbestemte lejeniveau for tilsvarende lejeforhold, hvorfor der er grundlag for at foretage lejenedsættelse.

BEMÆRKNING

Det fremgår af lejelovens § 113 a, at hvis udlejer ikke efterlever huslejenævnets afgørelse, skal huslejenævnet indberette det til Grundejernes Investeringsfond.

Det er lejer eller lejers repræsentant, der skal sørge for at give besked til huslejenævnet, hvis udlejeren ikke har overholdt afgørelsen.

Viser det sig, at ejeren i en periode på 2 år ikke har overholdt tre eller flere afgørelser, kan ejer få frakendt retten til at administrere sine ejendomme.

KLAGEVEJLEDNING

Såfremt sagens parter er uenige i nævnets afgørelse, kan afgørelsen inden for en frist på 4 uger indbringes for boligretten. Dette sker ved udtagelse af stævning, som indgives til Retten i Odense, Albanigade 28, 5000 Odense C.

Hverken nævnet eller boligretten kan hjælpe parterne med at få sagen indbragt. Hvis man ønsker hjælp til at få udfærdiget en stævning i overensstemmelse med retsplejelovens regler, kan der søges bistand hos en advokat.

Nævnets afgørelse i sag 18-149, Lobovænget, 5270 Odense N.

Note – den godkendte leje svarer til ca. 830 kr. pr. kvm.

 

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)