Etiske regler

Medlemmerne af Ejendomsforeningen Fyn skal følge de her fastsatte etiske normer for udlejning af boliger og erhverv.

Medlemmerne skal i alle forhold vedrørende deres relationer til kunder, andre medlemmer, myndighederne og omverdenen overholde gældende dansk lovgivning.

Disse etiske regler har til formål at sikre, at medlemmerne af Ejendomsforeningen Fyn i deres ageren i forhold til myndigheder, lejere, andre udlejere og i relation til offentligheden:

  • undgår at skade foreningens grundlæggende interesser og omdømme
  • informere offentligheden korrekt og fyldestgørende, samt
  • undgår kollegiale uoverensstemmelser til skade for samarbejdet

§ 1

Medlemmerne af Ejendomsforeningen Fyn skal følge endelige myndighedskrav, herunder krav fra byggesagsmyndigheder, afgørelser fra Huslejenævn, domme fra by-, lands- og højesteret samt pålæg fra Grundejernes Investeringsfond.

Hvis et medlem fratages retten til administration af egne ejendomme ved byretsdom, vil dette kunne føre til eksklusion af foreningen.

§ 2

Medlemmerne af Ejendomsforeningen Fyn skal udvise god kollegial adfærd. Der må ikke på upassende måder rettes kritik mod et andet medlem, eller dennes arbejde. Medlemmerne bør dele sine erfaringer med øvrige medlemmer, så branchens service over for kunderne kan forbedres.

§ 3

Bestyrelsen kan af egen drift optager sager til behandling, hvis det befrygtes, at det pågældende medlem med sin adfærd kan/vil kunne skade foreningens omdømme negativt.

§ 4

Ved overtrædelse af disse normer kan bestyrelsen give det pågældende medlem en påtale, ligesom medlemmet kan blive ekskluderet af foreningen, hvis det skønnes, at den pågældende groft har handlet i strid med reglerne eller på anden måde groft modarbejdet foreningens målsætninger og interesser.

§ 5

Enhver eksklusion behandles i overensstemmelse med de til enhver tid aktuelle vedtægter for foreningen.

§ 6

Bestyrelsens flertal kan til enhver tid ændre indholdet af disse etiske normer. Hvis normerne ændres, skal de efterfølgende forelægges på en generalforsamling.

§ 7

Disse etiske normer træder i kraft den 23. marts 2022.