BETALING FOR VAND

7. februar 2019

Huslejenævnet i Middelfart har ved en afgørelse af 21. januar 2019 fastslået, at udlejer ikke kan kræve særskilt betaling for vand fremover, da beslutningen om opkrævning af vand er ensidigt truffet af udlejer.

“Sagsadresse: [adresse]

Lejer: [Lejer 1 - lejer 2]d

Udlejere: [Udlejer]  

Udlejerrepræsentant: [udlejerrepræsentant]

Tvist om særskilt betaling for vand

Lejer 1 har på egne vegne og på vegne Lejer 2 ifølge fuldmagt indbragt sag for huslejenævnet.

Denne sag vedrører alene spørgsmål om, hvorvidt lejerne skal betale særskilt for vand.

Huslejenævnet har behandlet sagen i medfør af lejelovens § 106 nr. 1 og nr. 7 og truffet følgende

AFGØRELSE:

Udlejer kan ikke fremadrettet kræve at lejerne skal betale særskilt for vand, jf. lejelovens § 41 stk. 2, 2. pkt. modsætningsvis

Udgift til vand er indeholdt i den aftalte leje.

Den hidtidige lejereduktion på grund af at der opkræves særskilt betaling for vand bortfalder.

Lejerne har ikke krav på tilbagebetaling af særskilt opkrævede beløb for vand, da udlejer har nedsat lejen med et beløb, der svarer til det acontobeløb til vand den enkelte lejer er blevet opkrævet jf. herved lejelovens § 37 stk. 6.

BEGRUNDELSE:

Nævnet har konstateret, at der i 2014 blev opsat forbrugsmålere i ejendommen.

Nævnet har efterspurgt oplysning om på hvilket grundlag målerne blev etableret, jf. lejelovens § 41 stk.2, altså om målerne blev etableret efter krav fra beboerrepræsentationen eller et flertal af lejerne eller påbudt i henhold til lov.

Udlejer har oplyst, at det er udlejer, der har besluttet at opsætte målerne.

Nævnet finder, at udlejer ikke ensidigt kan kræve, at der opsættes vandmålere til måling af lejernes forbrug af vand jf. lejelovens stk. 41 stk.1, hvoraf fremgår, at udlejer kan kræve , at fordelingen af udgiften til vand fremtidig skal ske på grundlag af målere, hvis installation af målere er påbudt i henhold til lov eller hvis f.eks. et flertal af lejerne ønsker det.

I den konkrete sag er det udlejer der ensidigt har ønsket at udskille dele af lejen som særskilt betaling for vand.

Der foreligger således ikke et efter lejelovens § 41 stk. 2 tilstrækkeligt grundlag til at udlejer kan udskille  dele af lejen til særskilt betaling for vand.

Betaling for vand er således indeholdt i den samlede leje.

KLAGEVEJLEDNING

Hver af parterne kan inden 4 uger efter modtagelse af denne afgørelse indbringe den for Boligretten, Domhuset, Albanigade 28, 5000 Odense C. Indbringelse for Boligretten sker ved udtagelse af stævning og kan ikke ske ved henvendelse til nævnet.

Huslejenævnets afgørelse i sag 2018-010796-27, Stationsvej 4, 5500 Middelfart

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)