VARSLET LEJEFORHØJELSE, “SMÅHUS”

6. juni 2018

Huslejenævnet i Odense har ved en afgørelse af 31. maj 2018 godkendt en lejeforhøjelse i et “småhus”, hvor den gældende leje er varslet forhøjet fra 78.808,60 kr. til 88.200,00 kr., svarende til 630,00 kr. pr. kvm.

“Ved et brev af 9. februar 2018 har udlejer indbragt en sag om lejers indsigelse mod en varslet lejeforhøjelse til ikrafttræden den 1. maj 2018.

Udlejeren er [...] og er repræsenteret ved Ejendomsforeningen Fyn. Lejeren er [...] og er repræsenteret af Lejernes Landsorganisation, afdeling Vestsjælland.

Lejeforhøjelsen er varslet over for lejer ved brev af 4. januar 2018, hvorefter den årlige leje er krævet forhøjet fra 74.808,60 kr. til 94.500,00 kr.

Det lejede er en lejlighed på 140 m2 beliggende i en ejendom fra 1902.

Nævnet har foretaget en besigtigelse af forholdene på stedet den 25. april 2018.

AFGØRELSE

Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1, vedtaget at godkende, at den årlige leje pr. 1. maj 2018 forhøjes, ikke som varslet, men skønsmæssigt til årligt 88.200,00 kr.

Lejerens tilgodehavende i henhold til nævnets afgørelse skal betales inden 6 uger. Lejerens tilbagebetalingskrav forrentes i henhold til § 17, stk. 3 i boligreguleringsloven.

BEGRUNDELSE

Nævnet har lagt til grund,

at lejeforholdet er omfattet af reglerne i boligreguleringslovens kapitel IV A om huslejeregulering for mindre ejendomme,

at for disse ejendomme gælder reglerne om ændring af lejevilkår i kapitel VIII i lejeloven,

at lejen i disse lejemål ikke væsentligt må overstige den leje, der betales for tilsvarende lejeforhold med hensyn til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsesstand omfattet af reglerne i boligreguleringslovens kapitel II-IV, og hvor lejen er reguleret efter reglerne om omkostningsbestemt leje, jf. boligreguleringslovens § 7,

at det følger af lejelovens § 47, at såfremt lejen er væsentligt lavere end det omkostningsbestemte lejeniveau for tilsvarende lejeforhold, kan udlejeren kræve lejen forhøjet med et beløb, der er rimeligt under hensyn hertil.

Afgørelsen er truffet i henhold til disse regler, idet nævnet har fundet, at lejen er væsentligt lavere end det omkostningsbestemte lejeniveau for tilsvarende lejeforhold.

BEMÆRKNING

Det fremgår af lejelovens § 113 a, at hvis udlejer ikke efterlever huslejenævnets afgørelse, skal huslejenævnet indberette det til Grundejernes Investeringsfond.

Det er lejer eller lejers repræsentant, der skal sørge for at give besked til huslejenævnet, når udlejeren ikke har overholdt afgørelsen.

Viser det sig, at ejeren i en periode på 2 år ikke har overholdt tre eller flere afgørelser, kan ejer få frakendt retten til at administrere sine ejendomme.

KLAGEVEJLEDNING

Såfremt sagens parter er uenige i nævnets afgørelse, kan afgørelsen inden for en frist på 4 uger indbringes for boligretten. Dette sker ved udtagelse af stævning, som indgives til Retten i Odense, Albanigade 28, 5000 Odense C.

Hverken nævnet eller boligretten kan hjælpe parterne med at få sagen indbragt. Hvis man ønsker hjælp til at få udfærdiget en stævning i overensstemmelse med retsplejelovens regler, kan der søges bistand hos en advokat.

Huslejenævnets afgørelse i sag 18-031, Ansgargade 21, 5000 Odense C.

 

 

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)