LEJE FOR VÆRELSE

6. april 2020

Huslejenævnet i Odense har ved en afgørelse af 9. marts 2020 nedsat lejen i et klubværelse i et småhus til årligt 37.200,00 kr. Lejen var inkl. el, varme og internet.

“Ved brev af 24. oktober 2019 har lejeren indbragt en sag for huslejenævnet om lejens størrelse.

Lejeren er [...] og udlejeren er [...].

Det fremgår af sagen, at lejemålet blev indgået den 1. maj 2019, og den årlige leje blev aftalt til 45.900,00 kr. inkl. forbrug.

Nævnet har foretaget en besigtigelse af forholdene på stedet den 19. februar 2020.

AFGØRELSE

Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 1, vedtaget at nedsætte den årlige leje til 37.200,00 kr. inkl. el, varme og internet.

Der skal ske tilbagebetaling til lejeren inden 6 uger fra udlejerens modtagelse af afgørelsen.

BEGRUNDELSE

Nævnet har lagt til grund,

at det lejede er et klubværelse på ca. 18 m2 i en ejendom, der indeholder to erhvervsenheder samt en boligenhed,

at lejeren har haft adgang til fælles faciliteter sammen med øvrige værelseslejere til køkken med komfur, køleskab samt emhætte og adgang til badeværelse,

at der i den aftalte leje indgår udgifter til el- og varmeforsyning af det lejede samt internetadgang,

at lejligheden er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i boligreguleringslovens § 4, stk. 5, hvoraf fremgår, at reglerne i lovens kapitel II-IV ikke gælder for lejeforhold i ejendomme, som den 1. januar 1995 omfattede 6 eller færre beboelseslejligheder,

at lejefastsættelse herefter skal reguleres efter lovens kapitel IV A om huslejeregulering for mindre ejendomme,at det følger af lejelovens § 49, at hvis lejen er væsentligt højere end det lejedes værdi, kan lejeren kræve lejen nedsat med et beløb, der er rimeligt under hensyn hertil, og ved afgørelse heraf, skal der tages hensyn til de i lejelovens § 47, stk. 2, nævnte omstændigheder, og

at ifølge § 47, stk. 2, må lejen ikke væsentligt overstige den leje, der betales for tilsvarende lejeforhold med hensyn til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand, omfattet af reglerne i boligreguleringslovens kapitel II-IV, og hvor lejen er reguleret efter reglerne om omkostningsbestemt leje jf. boligreguleringslovens § 7.

Afgørelsen er truffet i henhold til disse regler, idet nævnet har fundet, at lejen er væsentligt højere end det omkostningsbestemte lejeniveau for tilsvarende lejeforhold.

BEMÆRKNING

Det fremgår af lejelovens § 113 a, at hvis udlejer ikke efterlever huslejenævnets afgørelse, skal huslejenævnet indberette det til Grundejernes Investeringsfond.

Det er lejer eller lejers repræsentant, der skal sørge for at give besked til huslejenævnet, hvis udlejeren ikke har overholdt afgørelsen.

Viser det sig, at ejeren i en periode på 2 år ikke har overholdt tre eller flere afgørelser, kan ejer få frakendt retten til at administrere sine ejendomme.

KLAGEVEJLEDNING

Såfremt sagens parter er uenige i nævnets afgørelse, kan afgørelsen inden for en frist på 4 uger indbringes for boligretten. Dette sker ved udtagelse af stævning, som indgives til Retten i Odense, Albanigade 28, 5000 Odense C.

Hverken nævnet eller boligretten kan hjælpe parterne med at få sagen indbragt. Hvis man ønsker hjælp til at få udfærdiget en stævning i overensstemmelse med retsplejelovens regler, kan der søges bistand hos en advokat.

Nævnets afgørelse i sag 19-275, Filosofgangen 14, 5000 Odense C.

Note. Den godkendte leje svarer til en pris pr. kvm på 2.066,67 kr.

 

 

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
20.06.2024 GENERATIONSSKIFTE
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN

Vis alle (363)