PROCESFÆLLESSKAB

23. marts 2017

Huslejenævnet i Odense har ved en afgørelse af 23. februar 2017 valgt at afvise en sag, da sagen ikke var indbragt af begge de lejere, der havde underskrevet kontrakten.

“Ved brev af 20. oktober 2016 har Danske Lejere, på vegne af lejeren, lejer 1, indbragt sag om lejernes betaling for vand og renovation ved siden af lejen.

Imidlertid fremgår det af lejekontrakten, at udover lejer 1, er også lejer 2 lejer af lejemålet.

På baggrund heraf har huslejenævnet ved brev af 26. oktober 2016 anmodet Danske Lejere om at sende en fuldmagt fra lejer 2, hvoraf fremgår, at Danske Lejere også repræsenterer ham.

Eftersom Danske Lejere ikke har reageret herpå, blev der ved brev af 14. november 2016 sendt rykkerbrev til Danske Lejere. Dette brev er også ubesvaret.

På baggrund heraf har nævnet truffet følgende afgørelse:

AFGØRELSE

Nævnet har i medfør af boligreguleringslovens § 40 vedtaget at afvise at træffe realitetsafgørelse i sagen.

BEGRUNDELSE

Nævnet har lagt til grund,

at lejekontrakten er underskrevet af både lejer 1 og lejer 2,

at der skal være enighed mellem lejerne om indbringelse af sag for huslejenævnet, idet der består et nødvendigt procesfællesskab mellem lejerne,

at den indbringende lejer, og dennes repræsentant ikke har indhentet fuldmagt fra lejer 2 i forbindelse med den indbragte sag, og

at nævnet derfor afviser at realitetsbehandle sagen.

KLAGEVEJLEDNING

Såfremt sagens parter er uenig i nævnets afgørelse, kan afgørelsen inden for en frist på 4 uger indbringes for boligretten. Dette sker ved udtagelse af stævning, som indgives til Retten i Odense, Albanigade 28, 5000 Odense C.

Hverken nævnet eller boligretten kan hjælpe parterne med at få sagen indbragt. Hvis man ønsker hjælp til at få udfærdiget en stævning i overensstemmelse med retsplejelovens regler, kan der søges bistand hos en advokat.”

Huslejenævnets afgørelse i sag 16/335-336, Herluf Trolles Vej 4, 5220 Odense SØ.

Note: Vær opmærksom på, også ved opsigelse af lejeaftaler, hvorvidt begge lejere underskriver. Hvis der er to lejere på kontrakten opstår der et nødvendigt procesfællesskab, der gør, at begge skal underskrive.

 

 

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)