LEJENS STØRRELSE I “SMÅHUS”

16. oktober 2019

Huslejenævnet i Odense har ved en afgørelse af 12. september 2019 nedsat lejen til 1.000 kr. pr. kvm i et “småhus”.  Lejen er ekskl. vand og varme.

“Lejerens repræsentant har på vegne af lejeren ved brev af 16. juli 2019 til huslejenævnet indbragt en sag om den pr. 1. oktober 2018 aftalte årlige leje på 115.200,00 kr. ekskl. varme og vand, samt om den pr. 1. januar 2019 regulerede årlige leje på 117.240,00 kr., ekskl. varme og vand.

Lejeren er [...] v/Digura og udlejeren er [...] v/Ejendomsforeningen Fyn.

Nævnet har foretaget en besigtigelse af forholdene på stedet den 4. september 2019.

AFGØRELSE

Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1. vedtaget, at nedsætte den årlige leje pr. 1. oktober 2018 og 1. januar 2019 til skønsmæssigt 93.000,00 kr., ekskl. varme og vand.

Nævnet har vedtaget at nedsætte det indbetalte depositum til 23.250,00 kr.

Lejerens tilgodehavende i henhold til nævnets afgørelse skal betales inden 6 uger fra udlejerens modtagelse af afgørelsen.

Lejerens tilbagebetalingskrav forrentes i henhold til boligreguleringslovens § 17, stk. 3.

Nævnets afgørelse er ikke enstemmig, idet nævnets mindretal har stemt for at godkende den pr. 1. januar 2019 gældende leje på 117.240,00 kr.

BEGRUNDELSE

Nævnet har lagt til grund,

at lejeforholdet er omfattet af reglerne i boligreguleringslovens kapitel IV A om huslejeregulering for mindre ejendomme,

at for disse ejendomme gælder reglerne om ændring af lejevilkår i kapitel VIII i lejeloven,

at lejen i disse lejemål ikke væsentligt må overstige den leje, der betales for tilsvarende lejeforhold med hensyn til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand omfattet af reglerne i boligreguleringslovens kapitel II-IV, og hvor lejen er reguleret efter reglerne om omkostningsbestemt leje jf. boligreguleringslovens § 7,

at det følger af lejelovens § 49, at såfremt lejen er væsentligt højere end det omkostningsbestemte lejeniveau for tilsvarende lejeforhold, kan lejeren kræve lejen nedsat med et beløb, der er rimeligt under hensyn hertil.

Afgørelsen er truffet i henhold til disse regler, idet nævnet har fundet, at lejen er væsentligt højere end det omkostningsbestemte lejeniveau for tilsvarende lejeforhold.

Mindretallet har udtalt:

Jeg har lagt til grund,

at lejligheden ifølge det oplyste er totalt moderniseret for ca. 2 år siden med

- nyt køkken med alt i hårde hvidevarer

- delvis nye el-installationer i lejligheden

- etablering af badeværelse i lejligheden, hvilket svarer til ca. 10 kvm forøgelse af arealet

- garderobeskab i soveværelse

- lydisolering af etageadskillelse,

at lejemålet kan sammenlignes med et lejemål, der er gennemgribende moderniseret, jf. boligreguleringslovens § 5, stk. 2, at sammenligningen mellem et gennemgribende forbedret lejemål, jf. boligreguleringslovens § 5, stk. 2,

og lejen i et lejemål omfattet af boligreguleringslovens kapitel IV A kan finde sted, jf. GD 2015/06 B, og

at lejen pr. 1. januar 2019 vel overstiger det lejedes værdi, men ikke væsentligt, hvorfor der ikke er grundlag for en lejenedsættelse.

Vedrørende depositum:

Det følger af lejelovens § 34, at udlejeren maksimalt kan oppebære 3 måneders husleje i depositum, og op til 3 måneders leje i forudbetalt leje.

Nævnet bemærker, at der er indbetalt forudbetalt leje svarende til 2 måneder, hvorfor lejeren ikke har krav på tilbagebetaling ved lejenedsættelsen, idet den forudbetalte leje kan rummes inden for muligheden for at kræve 3 måneders husleje i forudbetalt leje.

BEMÆRKNING

Det fremgår af lejelovens § 113 a, at hvis udlejer ikke efterlever huslejenævnets afgørelse, skal huslejenævnet indberette det til Grundejernes Investeringsfond.

Det er lejer eller lejers repræsentant, der skal sørge for at give besked til huslejenævnet, hvis udlejeren ikke har overholdt afgørelsen Viser det sig, at ejeren i en periode på 2 år ikke har overholdt tre eller flere afgørelser, kan ejer få frakendt retten til at administrere sine ejendomme.

KLAGEVEJLEDNING

Såfremt sagens parter er uenige i nævnets afgørelse, kan afgørelsen inden for en frist på 4 uger indbringes for boligretten. Dette sker ved udtagelse af stævning, som indgives til Retten i Odense, Albanigade 28, 5000 Odense C.

Hverken nævnet eller boligretten kan hjælpe parterne med at få sagen indbragt. Hvis man ønsker hjælp til at få udfærdiget en stævning i overensstemmelse med retsplejelovens regler, kan der søges bistand hos en advokat.

Nævnets afgørelse i sag 19-192, Absalonsgade, 5000 Odense C.

Note1: Afgørelsen er påklaget til Boligretten i Odense. Når det er lejer, der indbringer en sag for Huslejenævnet om, at lejen er for høj, er det lejer, der i boligretten har bevisbyrden for, at den aftalte leje er for høj. Den aftalte leje udgjorde pr. kvm 1.238,71 kr. pr. kvm.

Note2: Boligretssagen er hævet, da parterne har indgået forlig.

 

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)